p ihteidenk ytt osana ik ntyneiden arkea n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Päihteidenkäyttö osana ikääntyneiden arkea PowerPoint Presentation
Download Presentation
Päihteidenkäyttö osana ikääntyneiden arkea

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Päihteidenkäyttö osana ikääntyneiden arkea - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Päihteidenkäyttö osana ikääntyneiden arkea. Marja-Liisa Laapio marja-liisa.laapio@sininauhaliitto.fi www.tippavaara.info. Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi (LOL) (2005-2008). Dokumentaarinen ammattiviisaus koostuu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Päihteidenkäyttö osana ikääntyneiden arkea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ihteidenk ytt osana ik ntyneiden arkea

Päihteidenkäyttö osana ikääntyneiden arkea

Marja-Liisa Laapio

marja-liisa.laapio@sininauhaliitto.fi www.tippavaara.info

liika on aina liikaa ik ntyminen ja alkoholi lol 2005 2008
Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi (LOL)(2005-2008)

Dokumentaarinen ammattiviisaus koostuu:

Haastatteluaineistosta, jossa on haastateltu vanhus- ja päihdetyön henkilöstöä sosiaali- sekä terveystoimesta sekä kolmannelta sektorilta (N 37) pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa

Pääkaupunkiseudun kotihoitohenkilöstölle (N 111)tehdystäkyselystä (2006)

k yt nn ss kypsynyt viisaus ik ntyneiden p ihteidenk yt st
Käytännössä kypsynyt viisaus ikääntyneiden päihteidenkäytöstä

A) Tyynelän kehittämis- ja kuntoutuskeskuksen päihdepalveluja kehittävä Seniori-hanke Pieksämäellä ja Savonlinnassa

B) Ikäinstituutin palvelutalo-hanke Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

C) Diakonissalaitoksen kuntouttavaa vertaistukea eli pilketoimintaa kehittävä hanke pääkaupunkiseudulla

D) Sininauhasäätiön kotiin vietävien palvelujen hanke pääkaupunkiseudulla

asiakasprosessien tuottama tieto
Asiakasprosessien tuottama tieto
 • asiakastyössä on ollut mukana 124 asiakasta, joista 45 naista ja 79 miestä
 • Ikäjakauma 60-80
 • yksin asuvia 82
 • avo/avioliitossa 36
 • äidin/omaisen kanssa asuvia 3
 • vailla vakinaista asuntoa 2
keskeiset puhumisen teemat ammattiviisaudessa
Keskeiset puhumisen teemat ammattiviisaudessa
 • Päihteiden-, lähinnä alkoholinkäytön historiallinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • Ikääntyneen alkoholinkäyttö kohdataan sekä ympäristölleen että itselleen haittaa tuottavana ongelmana

 käsitellään terveyteen liittyvänä riippuvuutena tai sairaudeksi diagnosoituna alkoholismina (alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset)

 • Mitä, miten, milloin?

 ikääntyneen kohtaamiseen ja puheeksi ottamiseen liittyvät haasteet: Kymmenen vuotta sitten muistitesti olisi ollut loukkaus.

mist puhutaan kun puhutaan alkoholink yt st
Mistä puhutaan, kun puhutaan alkoholinkäytöstä?
 • kohtuukäytöstä (low-risk drinking)
 • riskikäytöstä (hazardous drinking, at-risk drinking)
 • humalahakuisuudesta
 • ongelmakäytöstä, (problem/harmful/dangerous drinking)
 • alkoholin väärinkäytöstä
 • päihde/alkoholiriippuvuudesta
historiallinen ja yhteiskunnallinen konteksti
Historiallinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • 40-50-luvun kasvuympäristön luoma moralismi alkoholiin ja sen käyttöön vs. 60-luvun radikalismi  uhkakuva suurista märistä ikäluokista
 • Yhtäältä ajanhengen mukanaan tuoma paine tarttua ikääntyneiden alkoholinkäyttöön, toisaalta julkisten päihdepalvelujen haasteena on kohderyhmien moninaisuus ja resurssien niukkuus
 • Yhtäältä vaikeus katsoa totuutta silmiin alkoholisoitumassa olevien ikääntyneiden naisten kohdalla, toisaalta haaste tunnistaa päihdeongelma hyvin hoidetun habituksen takaa
 • Naiskansalaisuuden velvoitteiden ja häpeän taakan paino
postmoderni valinnan vapauden kohtalo
Postmoderni valinnan vapauden kohtalo
 • Yhtäältä ihmiset saavat elää aiempaa yksilöllisemmin Kukaan ei kysy, miksi juot, vaan miksi et juo? Toisaalta ei siedetä kaikkea, mitä ennen…
 • Yhtäältätehtävänä on viinatabun murtaminen: päihteidenkäyttö on osa ikääntyneen arkea. Toisaalta yksiöihinsä eksyneet tai koteihinsa laitostuneet ikääntyneet päihdeongelmaiset ovat kaupunkikulttuurissa yhä yleisempiä
p ihteiden k ytt osana ik ntyneen arkea
Päihteiden käyttö osana ikääntyneen arkea

Päihteidenkäyttö on ikääntyneen tapa hallita elämäänsä

Itsessään se ei ole ongelma, mutta sekä ympäristölleen että ikääntyneelle itselleen haitallisena ja häpeällisenä siitä tulee ongelma

Ongelmana se herättää asenteellista, hoidollista sekä kohtaamiseen liittyvää hämmennystä

ik eettinen p ihdety
Ikäeettinen päihdetyö

Edellyttää ymmärrystä:

Ajan hengen luomista haasteista vs. kulttuuriperinteestä

Hahmottaa ikääntyneet päihteiden käyttäjät sosiokulttuurisesti, psyykkisesti sekä fyysisesti heterogeeniseksi ryhmäksi

Miten ikääntyneen tapa käyttää alkoholia liittyy hänen koulutukseensa, ammattiinsa, elämäntilanteeseensa, perheeseensä, kulttuuriinsa…

arvokas vanhuus p ihdety n tavoitteena
Arvokas vanhuus päihdetyön tavoitteena

Miten arvokkaan vanhuuden ja päihdeongelman välinen dilemma on ratkaistavissa?

Millaista ikäspesifin päihdetyön tulee olla?

moninaisuutta kunnioittava kumppanuus
Moninaisuutta kunnioittava kumppanuus

Edellyttää:

Päihdeidentiteetin riisumista ja ihmisen arvokkuuden tunnustamista sekä ihmisen hyväksymistä sellaisena kuin hän on.

Henkisen esteettömyyden saavuttamista jaetun asiantuntijuuden kautta.

Kykyä nähdä ikääntyneen elämänkokemus, elämänviisaus ja kypsyys selviytyä koettelemuksista hänen voimavaranaan.

Ymmärrystä palauttaa elämäntarkoituksellisuus kiinnittämällä huomio siihen, mitä vielä on jäljellä.

ik ntynyt p ihteiden k ytt j oman el m ns subjekti
Ikääntynyt päihteiden käyttäjäoman elämänsä subjekti?

Yhtäältä ikääntynyt on:

oman arkielämänsä paras asiantuntija

Toisaalta hän tarvitsee:

tukea reflektoida omaa päihteiden käyttöään

apua pitkään jatkuneen päihderiippuvuuden riistämien ihmis- ja kansalaisoikeuksien palauttamiseksi

ik ntynyt p ihteiden k ytt j
Ikääntynyt päihteiden käyttäjä

Ihmisenä hän on

ainutkertainen ja kehittyvä persoona

kompetentti ilmaisemaan itseään

Toisaalta hän tarvitsee:

tukea omien voimavarojensa löytämiseen

sensitiivistä tukea ja apua dementiaa ennakoiviin muistihäiriöihin

ik ntynyt p ihteiden k ytt j1
Ikääntynyt päihteiden käyttäjä

Yhtäältä hänellä on

itsemääräämisoikeus oman elämänsä valintoihin ja arjen ratkaisuihin

Toisaalta hän tarvitsee:

tietoa ja palveluohjausta sopivien ratkaisujen löytymiseen

tukea heikentyneen hyvinvointinsa ja terveydentilansa kohentamiseen

mahdollisuuksia parantaa selviytymistään päivittäisistä rutiineistaan

ik ntynyt p ihteidenk ytt j
Ikääntynyt päihteidenkäyttäjä

On yhtäältä:

ihmissuhteissaan valikoiva ja eristäytymiseen taipuvainen

Toisaalta hän tarvitsee:

kuuntelijaa emotionaalisen yksinäisyyden torjumiseen

vertaistukea sosiaalisen eristäytyneisyyden torjumiseen

tukea ottaa rohkeasti vastaan läsnäolo ja aito välittäminen

rohkeutta sopeutua lähiympäristöönsä päihteettömänä

ik ntynyt p ihteidenk ytt j1
Ikääntynyt päihteidenkäyttäjä

Yhtäältä hänen

elämänkokemusten kirjo, arvostukset sekä maailmankuva tulevat näkyviin hänen tunteenpurkauksissaan

Toisaalta hän tarvitsee:

apua yhteyden saamiseen kadotettuihin aikuisiin lapsiinsa ja muihin omaisiinsa

sielunhoidollista tukea hengellisten kysymysten ratkaisemiseen

toivoa ja uskoa tulevaisuuteen

slide20
Lähdekirjallisuutta:

Anna Alanko & Ilka Haarni (toim.) Ikääntyminen ja alkoholi (2007)

Artikkelit:

Jyrkämä, Jyrki: Ikääntymisen ja alkoholin muuttuvat näkymät – pohdintoja ja kysymyksiä

Laapio, Marja-Liisa. Kotihoidon ja alkoholia käyttävien ikääntyvien asiakkaiden kohtaamisia

Suhonen, Heikki. Ikääntyneet päihdeongelmaiset – meikäläisiä vai muukalaisia?

Ahlström, Salme. Alkoholi osana naisen elämänkaarta. Tiimi 3-4, 2007. A-klinikkasäätiö.

Etorre, Elizabeth (1990) Women & Alcohol. A provate pleasure or public problem? Great britain, Caledonian International.

Holmila, Marja. (1992) Kulkurin valssi on miesten tanssi. Naiset alkoholin suurkuluttajina. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Hyttinen, Irja. (1990) Kun nainen juo. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Koskinen, Simo. Ikääntyneiden voimavarat. Luento päihdepäivillä 14.9.2007

Saarenheimo, Marja (2007) Psyykkinen hyvinvointi ikääntymistutkimuksessa ja käytännön vanhustyössä. Gerontologia 2/2007 (s.168, 181 ja 192)