1 / 9

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI GIURGIU

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA / 2012-2013. INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI GIURGIU. I. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE S I FUNC T IONARE.

kalila
Download Presentation

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI GIURGIU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA / 2012-2013 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI GIURGIU

  2. I.CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE SIFUNCTIONARE • Art. 1 Consiliul Consultativ se constituie în conformitate cu art. 143 din Legea Educaţiei, Nr. 1/2011 şi a art. 9 şi 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratelor Şcolare Judeţene, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a procesului verbal de constituire. • Art. 2 Este un organism ce funcţionează pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, subordonat inspectorului de specialitate, şi poate fi consultat în următoarele domenii: • v Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; • v Perfecţionarea şi modernizarea procesului de învăţământ; • v Stabilirea calendarului olimpiadelor/concursurilor locale; • v Asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale din domeniul limbii şi literaturii române.

  3. II. MISIUNEA • Art. 3Urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor în domeniul limbii şi literaturii române. • Art.4 Stimulează îmbunătăţirea activităţii din domeniul limbii şi literaturii române. • Art. 5 Propune un ansamblu de măsuri privind valorificarea potenţialului existent în următoarele domenii: • Ø Limba şi literatura română; • Ø Performanţă; • Ø Evaluare, monitorizare, verificare şi control; • Ø Activităţi de perfecţionare; • Ø Resurse.

  4. III. STRATEGII • Art. 6 Analizarea problemelor care pun în discuţie barierele în vederea atingerii obiectivelor la nivelul limbii şi literaturii române şi găsirea soluţiilor de rezolvare a acestora. • Art. 7 Examinarea eficacităţii activităţilor şi a rolului celor implicaţi în sistem. • Art. 8 Identificarea mijloacelor de mobilizare a potenţialului existent la nivelul cadrelor didactice şi a elevilor, stimularea cadrelor didactice cu rezultate deosebite.

  5. IV. ORGANIZAREA • Art.9 Consiliul Consultativ la nivelul disciplinei limba şi literatura română este format din directori de unităţi de învăţământ cu specializarea română,cadre didactice de prestigiu, responsabili de cerc, metodişti etc. • Art. 10 Numirea se face, de regulă, la începutul anului şcolar. • Art. 11 Preşedintele este ales prin vot secret dintre membrii acestuia la începutul fiecărui an şcolar, prin majoritate simplă. • Art.12 Consiliul Consultativ se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Îşi desfăşoară şedinţele în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. • Art. 13 Deciziile luate de Consiliul Consultativ, prin majoritate simplă a celor prezenţi, se comunică în scris inspectorului de specialitate

  6. IV. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI • Art. 14 Este organ de specialitate, având în principal următoarele atribuţii: • Ø Constituie şi evaluează ierarhia cadrelor didactice din sistem. • Ø Validează clasamentul celor mai buni elevi la limba şi literatura română. • Ø Atrage cât mai mulţi voluntari în organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse. • Ø Urmăreşte modul de organizare şi de funcţionare a activităţilor în domeniu. • Ø Sprijină colaborarea cu organele locale. • Ø Face propuneri pentru calendarul olimpiadelor/concursurilor şcolare, etapa locală sau etapa judeţeană, şi elaborează regulamentele pentru desfăşurarea activităţilor locale. • Ø Sprijină activităţile cercurilor metodice, atât în ceea ce priveşte acţiunile specifice, cât şi privind constituirea fondului documentar. • Ø Poate recomanda conducerilor de unităţi şcolare recompensarea sau sancţionarea profesorilor de limba şi literatura română. • Ø Promovează spiritul competiţional şi olimpic. • Ø Sprijină, în limitele competenţelor, activitatea centrului de performanţă. • Ø Identifică modalităţile pentru asigurarea unei selecţii eficiente la nivelul unităţilor şcolare. • Ø Îndeplineşte operativ, în limitele prevederilor legale, orice alte sarcini din partea I.Ş.J. • Ø Dezbate, evaluează şi aprobă fişele de autoevaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit şi a diplomelor „Gheorghe Lazăr”. • Ø Participă la cercurile pedagogice şi la alte activităţi organizate de I.Ş.J. • Ø Aprobă, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, deciziile.

  7. Art. 15 ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI • Ø Pregăteşte situaţiile necesare desfăşurării şedinţelor. • Ø Conduce şedinţele Consiliului Consultativ. • Ø Întocmeşte sinteze ale materialelor prezentate şi le înaintează inspectorului de specialitate. • Ø Distribuie sarcini pe membrii consiliului.

  8. Art. 15 ATRIBUŢIILE SECRETARULUI • Ø Asigură convocarea membrilor Consiliului şi organizează şedinţele ordinare şi extraordinare. • Ø Întocmeşte convocatorul de şedinţă. • Ø Redactează procesele verbale. • Ø Asigură multiplicarea şi distribuirea materialelor necesare şi a tematicilor de şedinţă. • Ø Ţine evidenţa prezenţei la şedinţe. • Ø Asigură elaborarea şi transmiterea, la termenele stabilite, a lucrărilor. • Ø Ţine legătura cu instituţiile cu care colaborează Inspectoratul Şcolar, în domeniul limbii şi literaturii române. • Ø Asigură legătura cu celelalte instituţii implicate în performanţa şcolară.

  9. Art. 16 ATRIBUŢIILE MEMBRILOR • Participă la toate şedinţele Consiliului Consultativ. • Ø Participă la activităţile organizate şi se informează permanent despre modalităţile de perfecţionare a acestora. • Ø Realizează analize şi diagnoze în conformitate cu sarcinile primite. • Ø Întocmesc informări pe diverse teme ce vor fi prezentate în Consiliul Consultativ. • Ø Pot propune îmbunătăţirea prezentului regulament atunci când situaţia impune. • Ø Duc la îndeplinire sarcinile primite.

More Related