erken evre test s t m rler nde tedav ve tak p
Download
Skip this Video
Download Presentation
Erken evre testİs tümörler İ nde tedavİ ve tak İ p

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Erken evre testİs tümörler İ nde tedavİ ve tak İ p - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Erken evre testİs tümörler İ nde tedavİ ve tak İ p. Prof. Dr. Barış Nuhoğlu GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Başlangıç Tedavi Prensipleri Erken evre S eminom T edavisi Erken evre Nonseminomatöz Germ Hücreli Tümör (NSGHT) T edavisi Germ Hücreli Olmayan Tümör Tedavisi Takip.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erken evre testİs tümörler İ nde tedavİ ve tak İ p' - kaleb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erken evre test s t m rler nde tedav ve tak p
Erkenevretestİstümörlerİndetedavİvetakİp

Prof. Dr. BarışNuhoğlu

GOP TaksimEğitimveAraştırmaHastanesi

slide2
BaşlangıçTedaviPrensipleri
 • ErkenevreSeminomTedavisi
 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi
 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi
 • Takip
slide3
BaşlangıçTedaviPrensipleri
 • ErkenevreSeminomTedavisi
 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi
 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi
 • Takip
testis t m r
Testis Tümörü
 • Gençhastalığı
  • 20-35 yaşarası en sıkgörülen solid tümör
 • İnsidansıartıyor
  • 5/100.000
 • Tedavisimümkün
  • Tümevrelerdeuygun, multidisiplineryaklaşımgereklidir
  • Radyoloji (evreleme)
  • Onkoloji (kemoterapi, radyoterapi)
slide5
Ancakhalen

Testis tümörüşüphesinde ilk basamaktedavi

RADİKAL ORŞİEKTOMİ

(En hızlışekilde, zamankaybetmeden)

radikal o r iektomi
RadikalOrşiektomi
 • İnternal ring hizasındanspermatikkordunerkenkontrolü
 • İnguinal kesi

Histopatolojiktanı, evrelendirmevetümörkontrolü

radikal or iektomi
RadikalOrşiektomi
 • Evre 1 seminomda %80-85
 • Evre 1 NSGHT’de %70-80 küratif
 • En sıkkomplikasyon: kanama (skrotalveya retroperitoneal)
 • Transskrotalyaklaşımkontrendikedir
radikal or iektomi1
RadikalOrşiektomi
 • İşlemöncesinde sperm dondurma-saklamakonusundabilgiverilmelidir, çünkü;
  • Tanıanında %52 hasta oligospermik,

%10 hasta azospermik

  • Kemoterapisonrasıtümhastalarazospermik,

2-5 yılsonunda %50-80’i normaledöner

  • Radyoterapisonrasıspermatogenezinnormaledönme2-3 yıldır
parsiyel or iektomi
ParsiyelOrşiektomi
  • Soliter testis
  • Bilateral tümör
  • Benign tümörşüphesi

olanseçilmişhastalardadüşünülebilir!

 • Kriterler;
  • tm<2 cm
  • Soğukiskemiileuygulanmalı
  • Negatiftümöryatağıbiyopsileri
  • Kalan testis dokusundaİTGHN olmaması
kar t estisten biyopsi
KarşıTestistenBiyopsi
 • İTGHN riskiniartırandurumlarda
  • Atrofikkarşı testis
  • İnmemiş testis hikayesi
  • Ailehikayesi
 • PreoperatifUSG’deşüphelilezyonvarlığında
 • Yapılacaksaaçık, inguinal biyopsiyapılmalı
slide11
BaşlangıçTedaviPrensipleri
 • ErkenevreSeminomTedavisi
 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi
 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi
 • Takip
erken evre seminom vs nsght
ErkenEvreSeminomvs NSGHT

Orşiektomisonrası T1-3 N0 M0 S0 = Evre1

 • Evre 1 hastalık
  • Seminom: %85 (testis tm’in en sıkprezentasyonu)
  • NSGHT: %33
 • Gizlimetastazinsidansı
  • Seminom %10-15
  • NSGHT %25-35
 • Retroperitoneal tedavisonrasısistemikrelaps
  • Seminom %1-4 (RT sonrası)
  • NSGHT %10 (RPLND sonrası)
erken evre seminom tedavisi
ErkenEvreSeminomTedavisi
 • Radyoterapiyeduyarlıdır
 • NSGHT’ekıyaslaplatinbazlıkemoterapiyedahahassastır
 • Tümörbelirteçlerinintedavikararındayeriyoktur
erken evre seminom tedavisi1
ErkenEvreSeminomTedavisi
 • Gözlem
 • Primer radyoterapi
 • Tekajankarboplatinile primer kemoterapi
 • Gizlimetastaziçin risk faktörleri
  • Tümörboyutunun > 4 cm
  • Rete testis invazyonu
erken evre seminom tedavisi2
ErkenEvreSeminomTedavisi
 • Risk faktörleri
  • Yok
     • Gözlem
     • RT
  • Var
     • RT
     • KT
slide16
ErkenEvreSeminomTedavisiGözlem
 • 5 yıllıknükssüzsağkalım %80-86

kansereözgüsağkalım ~ %100

 • Tümörbelirteçlerininsınırlıkullanımındandolayıkomplikedir
 • Uzundönemtakipgerekli

nükslerin %10-20 sitanı>4 yıl

 • Sadeceuyumuyüksekhastalara
slide17
ErkenEvreSeminomTedavisiGözlem
 • Muayene
 • Akciğergrafisi
 • Tm belirteçleri
 • Abdominopelvik BT

1-3 yıl = 3-4/sene

4-7 yıl = 2/sene

>7 yıl = 1/sene

slide18
ErkenEvreSeminomTedavisiRadyoterapi
 • Retroperiton, ipsilateral pelvis ışınlanmalı (dog-leg konfigürasyonu)
 • İkincilmalignitegelişmeriski %18
 • (25 yılsonunda)
slide19
ErkenEvreSeminomTedavisiKemoterapi
 • 1 veya 2 kürtekajankarboplatin
 • Tekkürkarboplatin KT ileparaaortik RT arasındanüksfarkıyok

MRC-EORTC ortakçalışması

 • Risk faktörleriolanlardatekküriyibiralternatif
spermatositik s eminom
SpermatositikSeminom
 • Pikinsidans: 6. dekat
 • İTGHN’denkaynaklanmaz (diğerGHT’denfarklı)
 • İnmemiş testis hikayesivebilateraliteileilşkilideğildir
 • Miksttümörlerdeyeralmaz
 • Benign, orşiektomiikekürsağlanır, ektedavigerekmez
slide21
BaşlangıçTedaviPrensipleri
 • ErkenevreSeminomTedavisi
 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi
 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi
 • Takip
erken evre nsght tedavisi
ErkenEvre NSGHT Tedavisi
 • Tümörbelirteçleriorşiektomisonrası, ,  değerlendirmekiçinkontroledilmeli
 • Sadece Preoperatifbelirteçlerinseviyesitedavikararıvermedekullanılmaz
erken evre nsght tedavisi1
ErkenEvre NSGHT Tedavisi
 • Gözlem
 • RPLND
 • Primer kemoterapi
 • Gizlimetastaziçin risk faktörleri
  • Lenfovaskülerinvazyon
  • Embryonalkarsinomoranı >%50
  • Proliferasyonoranı >%70
erken evre nsght tedavisi2
ErkenEvre NSGHT Tedavisi
 • Risk faktörleri
  • Yok
     • Gözlem
     • RPLND
  • Var
     • KT
     • RPLND
erken evre nsght tedavisi g zlem
ErkenEvre NSGHT TedavisiGözlem
 • (+) %70-80 hasta sadeceorşiektomiile tam kür
 • (-) Relapsolursatanıanındakindendahayoğuntedavigerekir (>3cm LAP, uzakmetastaz vs)
 • >%90 relaps ilk 2 yılda
 • Risk faktörüolmayan, uyumuyüksekhastalara
erken evre nsght tedavisi g zlem1
ErkenEvre NSGHT TedavisiGözlem
 • Muayene
 • Tm belirteçleri
 • Akciğergrafisi
 • Abdominopelvik BT

1-2 yıl = 3-4/sene

3-5yıl = 2/sene

>5 yıl = 1/sene

erken evre nsght tedavisi rplnd
ErkenEvre NSGHT TedavisiRPLND

(+)

 • Gizlimetastazlar en sıkretroperitonda
 • %15-25 retroperitoneal teratom (KT dirençli)
 • RPLND sonrasıdüşüknüks
 • Kemoterapidenkaçınılır

(-)

 • Majörbir abdominal cerrahi (morbidite)
 • Deneyimlicerrahgereksinimi
erken evre nsght tedavisi rplnd1
ErkenEvre NSGHT TedavisiRPLND
 • Tam, bilateral template diseksiyonile abdominal nüks en düşüktür (<%2)
 • Sinirkoruyucuteknikileantegradejekülasyonoranıyüksektir (>%90)
 • Deneyimlimerkezlerceyapılmalıyadagözlemvekemoterapideğerlendirilmeli
erken evre nsght tedavisi kemoterapi
ErkenEvre NSGHT TedavisiKemoterapi
 • Yapılanmerkezlereerişimkolay
 • Standartrejim 2 kür BEP
 • (-) teratom’utedavietmez

geçtoksisite (kardiyovasküler, ikincilmalignite)

nükslerkemorezistan

evre 1s nsght tedavisi
Evre 1S NSGHT Tedavisi
 • Klinikveyaradyolojikmetastazolmadanorşiektomisonrasıyüksektümörbelirteçleri
 • Bu hastalarevre2 hastalargibikemoterapiiletedaviedilmeli
slide31
BaşlangıçTedaviPrensipleri
 • ErkenevreSeminomTedavisi
 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi
 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi
 • Takip
seks k ord stromal t m rler leydig h creli t m r
SeksKord/Stromal TümörlerLeydigHücreliTümör
 • %90 benign
 • Tedavi: radikal inguinal orşiektomi
 • Malignitekriterleri: >5 cm, nekroz, nükleerpleomorfizm, artmışmitototikaktivite
 • Metastatiktümörlerkemoterapiveradyoterapiyedirençlidir
seks kord stromal t m rler sertoli h creli t m r
SeksKord/Stromal TümörlerSertoliHücreliTümör
 • %90 benign
 • %10 malign
 • Hastaların 1/3’ünde jinekomastigörülür
 • Tedavi: radikal inguinal orşiektomi
 • Maligniteilişkilihistolojikkriteriyoktur, tekkritermetastazdır
 • Kemoterapiveradyoterapiyedirençlidir
slide34
BaşlangıçTedaviPrensipleri
 • ErkenevreSeminomTedavisi
 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi
 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi
 • Takip
ad