1 / 12

GRAD DUGO SELO

GRAD DUGO SELO. Prora č un u malom. 2011. Sadr ž aj : - O Dugom Selu …………………………………………………………………………………………… … 3 - Organizacija gradske uprave - Što je p roračun …………………………………………………………………………………………….. 4 - Svrha izrade Proračuna u malom

june
Download Presentation

GRAD DUGO SELO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GRAD DUGO SELO Proračun u malom 2011.

 2. Sadržaj: - O Dugom Selu …………………………………………………………………………………………… …3 - Organizacija gradske uprave - Što je proračun ……………………………………………………………………………………………..4 - Svrha izrade Proračuna u malom Odakle novac dolazi u proračun? ………………………………………………………………… .…5 Kamo novac odlazi?………………………………………………………………… ……………………………………6 Predstavnička i izvršna tijela gradske uprave..……………………………….………..…... 7 Gospodarstvo i financije…………………………………………………...........................….8 Prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo, zaštita okoliša i vatrogasna služba..……….………………………..….………….…………....9 ● Održavanje komunalne infrastrukture …………… …………….…..………………....….10 ● Izgradnja komunalne infrastrukture..……………… ……….…………………….…....…11 Predškolski odgoj, školstvo, kultura, sport, socijalna skrb, donacije udrugama i ostalo………………………………………………………………………………………...… 12 «Proračun u malom» pripremio je Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela

 3. O Dugom Selu U bližoj zagrebačkoj okolici, dvadesetak kilometara od središta hrvatske metropole smjestilo se Dugo Selo na rubovima posavske ravnice i blagim padinama progorskoga gorja, blago dodirujući moslavački kraj. Ovaj grad u istočnome dijelu Zagrebačke županije stoljećima se razvijao uz križanje željezničkih pruga koje iz smjera Zagreba vode prema Koprivnici i Slavonskom Brodu, te uz magistralnu prometnicu Zagreb - Bjelovar… Od sredine 19. do sredine 20. stoljeća Dugo Selo je bilo kotarsko mjesto, pedesetak godina imalo je status općine, te je 1997. godine saborskom odlukom dobilo status grada…”* Grad Dugo Selo čine naselja Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. U njima danas na 52 četvorna kilometra živi već više od 20.000 stanovnika. ________________ * iz prospekta Turističke zajedice Dugo Selo Organizacija gradske uprave Gradsko vijeće Gradonačelnik Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Upravni odjel za gospodarstvoi financije Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Upravni odjel za društvene djelatnosti

 4. Str. 4 Što je proračun Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu, a to je razdoblje od 12 mjeseci, koje počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Iz proračuna se može saznati: ● koliki su i koji ukupni prihodi Grada ● koliki su ukupni rashodi Grada ● što sve Grad financira ● koliko se novca troši na gradsku upravu ● koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenjeprostora ● koliko se novca troši na kulturu, obrazovanje i sport ● koliko novca se odvaja za proračunske korisnike (Dječji vrtić, Gradsku knjižnicu, Osnovnu glazbenu školu, Pučko otvoreno učilište), udruge… ● kolika su planirana investicijska ulaganja u kapitalne objekte Proračun za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu objavljen je u Službenom glasniku grada Dugog Sela. Svrha izrade Proračuna u malom Proračun u malomje sažetak proračuna za 2011. godinu. U njemu je na kraći i pregledan način pomoću tablica i grafičkih slika prikazana ukupnost programa i aktivnosti, za koje Grad Dugo Selo u 2011. godini planira utrošiti gradski novac.

 5. Str. 5 ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN? Grad Dugo Selo u proračunu za 2011. godinu planira prihode i primitke iz slijedećih izvora: * Procjena viška prihoda iz 2010. godine

 6. Str. 6 KAMO NOVAC ODLAZI? Proračunom Grada Dugog Sela planirani su slijedeći rashodi i izdaci po organizacijskim cjelinama i aktivnostima:

 7. Str. 7 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADSKE UPRAVE Od ukupnih proračunskih rashoda za pokriće troškova vezanih za aktivnostiGradskog vijeća, Gradonačelnika i rad tijela gradske uprave (za plaće i materijalne i ostale troškove tekućeg poslovanja i za ulaganje uračunalnu isličnu opremu) u 2011. godini planirano je: *Dugoselska kronika, radio, TV, web stranica...

 8. Str. 8 GOSPODARSTVO I FINANCIJE Gospodarstvo: Od ukupnih proračunskih rashoda za subvencije na područjupoljoprivrede (za osjemenjivanje krava i krmača, subvencije za košnice pčelarima), za Dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva i izložbeni prostor na sajmu planirano je tijekom 2011. utrošiti 280.000 kuna. Financije:Na ime otplate glavnice kredita planirano je 1.880.000kuna, a za kamate za primljenezajmove i tečajne razlikejoš 340.000 kuna.

 9. Str. 9 PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO, ŽAŠTITA OKOLIŠA I VATROGASNA SLUŽBA Od ukupnih proračunskih rashoda za ulaganja u prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša i vatrogasnu službuusmjerava se:

 10. Str. 10 Održavanje komunalne infrastrukture U održavanje komunalne infrastrukture planirana su slijedeća sredstva: U održavanje komunalne infrstrukture u 2011. godini planira se ukupno utrošiti 7.228.500 kuna.

 11. Komunalna izgradnja Str. 11 U 2011. godini planirana su ulaganja u komunalnu izgradnju - projektiranje, izgradnju i uređenje javnih površina (nogostupa, parkirališta i autobusnih stajališta), nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnju i opskrbu pitkom vodom i u poduzetničku zonu u iznosu od 8.770.100 kuna.

 12. PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, SOCIJALNA SKRB, DONACIJE UDRUGAMA I OSTALO Str. 12 • rješavanje imovinsko-pravnih poslova (otkup gađevinskog zemljišta, geodetsko-katastarske usluge, usluge pravnog • savjetovanja i vještačenja, naknade štete pravnim i fizičkim osobama)

More Related