Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRAD DUGO SELO PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRAD DUGO SELO

GRAD DUGO SELO

155 Views Download Presentation
Download Presentation

GRAD DUGO SELO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GRAD DUGO SELO Proračun u malom 2011.

 2. Sadržaj: - O Dugom Selu …………………………………………………………………………………………… …3 - Organizacija gradske uprave - Što je proračun ……………………………………………………………………………………………..4 - Svrha izrade Proračuna u malom Odakle novac dolazi u proračun? ………………………………………………………………… .…5 Kamo novac odlazi?………………………………………………………………… ……………………………………6 Predstavnička i izvršna tijela gradske uprave..……………………………….………..…... 7 Gospodarstvo i financije…………………………………………………...........................….8 Prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo, zaštita okoliša i vatrogasna služba..……….………………………..….………….…………....9 ● Održavanje komunalne infrastrukture …………… …………….…..………………....….10 ● Izgradnja komunalne infrastrukture..……………… ……….…………………….…....…11 Predškolski odgoj, školstvo, kultura, sport, socijalna skrb, donacije udrugama i ostalo………………………………………………………………………………………...… 12 «Proračun u malom» pripremio je Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela

 3. O Dugom Selu U bližoj zagrebačkoj okolici, dvadesetak kilometara od središta hrvatske metropole smjestilo se Dugo Selo na rubovima posavske ravnice i blagim padinama progorskoga gorja, blago dodirujući moslavački kraj. Ovaj grad u istočnome dijelu Zagrebačke županije stoljećima se razvijao uz križanje željezničkih pruga koje iz smjera Zagreba vode prema Koprivnici i Slavonskom Brodu, te uz magistralnu prometnicu Zagreb - Bjelovar… Od sredine 19. do sredine 20. stoljeća Dugo Selo je bilo kotarsko mjesto, pedesetak godina imalo je status općine, te je 1997. godine saborskom odlukom dobilo status grada…”* Grad Dugo Selo čine naselja Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. U njima danas na 52 četvorna kilometra živi već više od 20.000 stanovnika. ________________ * iz prospekta Turističke zajedice Dugo Selo Organizacija gradske uprave Gradsko vijeće Gradonačelnik Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Upravni odjel za gospodarstvoi financije Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Upravni odjel za društvene djelatnosti

 4. Str. 4 Što je proračun Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu, a to je razdoblje od 12 mjeseci, koje počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Iz proračuna se može saznati: ● koliki su i koji ukupni prihodi Grada ● koliki su ukupni rashodi Grada ● što sve Grad financira ● koliko se novca troši na gradsku upravu ● koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenjeprostora ● koliko se novca troši na kulturu, obrazovanje i sport ● koliko novca se odvaja za proračunske korisnike (Dječji vrtić, Gradsku knjižnicu, Osnovnu glazbenu školu, Pučko otvoreno učilište), udruge… ● kolika su planirana investicijska ulaganja u kapitalne objekte Proračun za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu objavljen je u Službenom glasniku grada Dugog Sela. Svrha izrade Proračuna u malom Proračun u malomje sažetak proračuna za 2011. godinu. U njemu je na kraći i pregledan način pomoću tablica i grafičkih slika prikazana ukupnost programa i aktivnosti, za koje Grad Dugo Selo u 2011. godini planira utrošiti gradski novac.

 5. Str. 5 ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN? Grad Dugo Selo u proračunu za 2011. godinu planira prihode i primitke iz slijedećih izvora: * Procjena viška prihoda iz 2010. godine

 6. Str. 6 KAMO NOVAC ODLAZI? Proračunom Grada Dugog Sela planirani su slijedeći rashodi i izdaci po organizacijskim cjelinama i aktivnostima:

 7. Str. 7 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADSKE UPRAVE Od ukupnih proračunskih rashoda za pokriće troškova vezanih za aktivnostiGradskog vijeća, Gradonačelnika i rad tijela gradske uprave (za plaće i materijalne i ostale troškove tekućeg poslovanja i za ulaganje uračunalnu isličnu opremu) u 2011. godini planirano je: *Dugoselska kronika, radio, TV, web stranica...

 8. Str. 8 GOSPODARSTVO I FINANCIJE Gospodarstvo: Od ukupnih proračunskih rashoda za subvencije na područjupoljoprivrede (za osjemenjivanje krava i krmača, subvencije za košnice pčelarima), za Dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva i izložbeni prostor na sajmu planirano je tijekom 2011. utrošiti 280.000 kuna. Financije:Na ime otplate glavnice kredita planirano je 1.880.000kuna, a za kamate za primljenezajmove i tečajne razlikejoš 340.000 kuna.

 9. Str. 9 PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO, ŽAŠTITA OKOLIŠA I VATROGASNA SLUŽBA Od ukupnih proračunskih rashoda za ulaganja u prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša i vatrogasnu službuusmjerava se:

 10. Str. 10 Održavanje komunalne infrastrukture U održavanje komunalne infrastrukture planirana su slijedeća sredstva: U održavanje komunalne infrstrukture u 2011. godini planira se ukupno utrošiti 7.228.500 kuna.

 11. Komunalna izgradnja Str. 11 U 2011. godini planirana su ulaganja u komunalnu izgradnju - projektiranje, izgradnju i uređenje javnih površina (nogostupa, parkirališta i autobusnih stajališta), nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnju i opskrbu pitkom vodom i u poduzetničku zonu u iznosu od 8.770.100 kuna.

 12. PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, SOCIJALNA SKRB, DONACIJE UDRUGAMA I OSTALO Str. 12 • rješavanje imovinsko-pravnih poslova (otkup gađevinskog zemljišta, geodetsko-katastarske usluge, usluge pravnog • savjetovanja i vještačenja, naknade štete pravnim i fizičkim osobama)