slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza Statistikore PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza Statistikore

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Analiza Statistikore - PowerPoint PPT Presentation

july
167 Views
Download Presentation

Analiza Statistikore

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analiza Statistikore

 2. . Analiza statistikore • Analiza statistikore bene perpunimin e te dhenave dhe formon tregues te ndryshem statistikor permes te cilave nxiren konkludime te ndryshme dhe te gjitha keto I bene me ane te metodave statistikore. . • Paraqet fazen e tretë dhe te fundit te studimit te dukurise masive.

 3. Analiza statistikore

 4. . Treguesit e analizës statistikore :

 5. . • Sa me homogjene qe te jene te dhenat statistikore me reprezentative do te jene vlerat mesatare. Madhesit mesatare . • Madhesit mesatare jane vlera reprezentative te cilat zevendesojn te gjitha vlerat e veqoris se dukuris se dhene.

 6. Madhesit mesatare

 7. Mesatarja aritmetike eshte madhesia mesatare e perdorur me se shumti dhe prezenton nivelin tipik te zhvillimit te dukurise. • Nese te gjitha vlerat e X-it jane te barabarta ne mese vete atehere mesatarja eshte e barabart me vleren e X-it. • Nese te gjitha frekuencat jane te barabarta atehere mesatarja aritmenike e ponderuar eshte e barabart me mesataren e thjeshte. . . Mesatarja aritmetike

 8. Mesatarja aritmeike e thjeshte

 9. Mesatarja aritmetike e thejsht • Mesatara aritmetike e thjeshtë është shuma e të gjitha vlerave e ndarë për numrin e vlerave.

 10. Mesatatarja aritmetike e thjeshtë • (iks bar)-prezanton simbolin për mesataren aritmetike • n- është numri total i vrojtimeve- elementeve • X - prezanton vlerat individuale. •  - prezanton shumën e përgjithshme të vlerave.

 11. Shembulli 1 • Nga vlerat vijuese: 3, 8, and 4 llogaritni: • a) mesataren aritmetike të thjeshtë dhe • b) vërtetoni vetinë se:

 12. Mesatarja aritmetike e ponderuar • Mesatarja aritmetike e ponderuar llogaritet atëher ku për veq vlerave te X-it kemi edhe vlerat e frekuencave, kur frekuencat nuk janë të barabarta në mes vete, ashtu që njëri modalitet peshon me shume se tjetre a me pak.

 13. Shebulli 1

 14. Mesatarja aritmetike e ponderuar

 15. Shembulli 2 • Në një firmë drejtori filloi ti paguante puntoret sipas nivelit qe punonin. 50 puntoret e thjeshte I pagoi nga 8€, 50 tjerë qe ishin më të ngitur I pagoi nga 10€ dhe te tjeret qe ishin më të lartë në firmë I pagoi nga 14€ në ditë. Ai deshti qe ta dinte: • Sa është paga mesatare ditore? • Vërtetoni vetinë se:

 16. Shembulli 2 .

 17. Mesatarja harmonike .

 18. Mesatarja harmonike e thjeshtë dhe e ponderuar

 19. . Mesatarja gjeometrike. Përdoret për gjetjen e mesatares së përqindjve, normave,indekseve etj. Ka aplikim të gjerë në biznese dhe ekonomi sepse ata janë të inetresuar në gjetjen e përqindjens, normes etj. .

 20. Mesatarja gjeometrike e thjesht .

 21. Shembulli 3 Gjeni mesataren gjeometrike për numrat: 2, 4, 6, 5

 22. Mesatarja gjeometrike e ponderuar • .

 23. Shembulli 4 • Gjeni mesataren gjeometrike

 24. Shmenbulli 4 .

 25. . . Prezentim në Statistikë nga Besarta Bajrami