slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PARENG? Erika Ribašauskien? , Artiom Volkov Lietuvos agrarin?s ekonomikos institutas 2014-01-09 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PARENG? Erika Ribašauskien? , Artiom Volkov Lietuvos agrarin?s ekonomikos institutas 2014-01-09

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

PARENG? Erika Ribašauskien? , Artiom Volkov Lietuvos agrarin?s ekonomikos institutas 2014-01-09 - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

PARAMOS L ĖŠŲ 2014-2020 m. VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ LEADER METODU ĮGYVENDINAMOMS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS NUSTATYMAS. PARENGĖ Erika Ribašauskienė , Artiom Volkov Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 2014-01-09. GALIMA LEADER PERSPEKTYVA 2014-2020 m. *.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PARENG? Erika Ribašauskien? , Artiom Volkov Lietuvos agrarin?s ekonomikos institutas 2014-01-09' - jui


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PARAMOS LĖŠŲ 2014-2020 m. VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ LEADER METODU ĮGYVENDINAMOMS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS NUSTATYMAS

PARENGĖ

Erika Ribašauskienė, Artiom Volkov

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

2014-01-09

galima leader perspektyva 2014 2020 m
GALIMA LEADER PERSPEKTYVA 2014-2020 m.*

LEADER numatyta skirti 6 proc. EŽŪFKP** (apie393,15mln. Lt)

2

* LR Žemės ūkioministerijos duomenimis.

**Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis

slide3

VVG TERITORIJA nuo 6 iki 150 tūkst. gyv. - tai kaimo vietovės, įskaitant miestelius ir miestus, taip pat ir savivaldybių centrus, iki 6 tūkst. gyv.*

3

* Šiuo metu VRM siūlo neremti savivaldybių centrų iki 6 tūkst. gyventojų

leader ind lis gyvendinant es kaimo pl tros politik 2014 2020
LEADER INDĖLIS, ĮGYVENDINANT ES KAIMO PLĖTROS POLITIKĄ 2014-2020

Pagrindinis prioritetas prie kurio įgyvendinimo turi prisidėti LEADER –

6 ES kaimo plėtros prioritetas

Tikslas - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse

*Įskaitant NATURA 2000 vietoves, taip pat vietoves, susiduriančias su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis, ir tas, kuriose vykdomas didelės gamtinės vertės ūkininkavimas bei Europos kraštovaizdžio būklės atstatymas,

4

vietos veiklos grupi per vietos pl tros strategijas gyvendintin priemoni intervencijos logika
VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ PER VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS ĮGYVENDINTINŲ PRIEMONIŲ INTERVENCIJOS LOGIKA

5

paramos vietos pl tros strategijoms gyvendinti metodik os tikslas
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI METODIKOS TIKSLAS
 • padėti vietos veikloms grupėms siekti socialinės įtraukties, skurdo mažinimo ir ekonominės plėtros kaimo vietovėse ir prisidėti prie kt. nacionalinių kaimo plėtros tikslų įgyvendinimo;
 • remti kokybiškas vietos plėtros strategijas;
 • subalansuoti paramos dydį, tenkantį strategijai įgyvendinti, tarp mažiausiai (iki 15 tūkst.) ir daugiausiai (daugiau kaip 33 tūkst.) gyventojų turinčių VVG atstovaujamų teritorijų ir tenkinti vietos gyventojų poreikius visose kaimo vietovėse nepriklausomai nuo jų dydžio

6

paramos vietos pl tros strategijoms gyvendinti nustatymo principai 1
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI NUSTATYMO PRINCIPAI (1)

Bazinė paramos suma, kuri apskaičiuojama paskirstant

20 proc. paramos sumos VPS įgyvendinti

Bazinė paramos suma VVG

381 mln. Lt *0,2 /50 =1,524 mln. Lt

 • Likusi 80 proc. paramos sumos VPS įgyvendinti paskirstoma pagal:
 • gyventojų skaičių,
 • VPS kokybę,
 • VPS įgyvendinimo pažangą

+

80 proc. paskirstoma pagal gyventojų skaičių ir VPS kokybę

20 proc. pagal VPS įgyvendinimo

2014-2020 m. pažangą 2019 m.

7

paramos vietos pl tros strategijoms gyvendinti nustatymo principai 2
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI NUSTATYMO PRINCIPAI (2)
 • VPS įgyvendinti skiriama bazinė paramos suma. Bazinė paramos suma apskaičiuojama 20 proc. visoms VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos, paskirstant po lygiai kiekvienai tinkamai finansuoti VPS
 • 80 proc. likusios VPS įgyvendinti skirtos paramos sumospaskirstoma kiekvienai VPS diferencijuotai pagal gyventojų skaičių (naudojami Lietuvos Statistikos duomenys) ir VPS kokybę (pagal VPS vertinimo rezultatus).
 • Orientacinė paramos suma strategijai įgyvendinti apskaičiuojama, darant prielaidą, kad VPS min bus įvertinta 70 balų. Už VPS kokybę surinkus daugiau nei 70 balų, parama VPS įgyvendinti didės, priklausomai nuo VPS vertinimo rezultatų
 • 20 proc. likusios VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos ir paramos suma likusi po VPS kokybės vertinimo (kai kurioms VVG nesurinkus maksimalaus VPS kokybės balų skaičiaus) paskirstoma kiekvienai VPS, atlikus jos įgyvendinimo tarpinį vertinimą t. y. įvertinus įgyvendinant strategiją sukurtų darbo vietų skaičių ir kitą jos įgyvendinimo pažangą

8

paramos vietos pl tros strategijoms gyvendinti nustatymo principai 3
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI NUSTATYMO PRINCIPAI (3)
 • Parama skiriama tik toms VPS įgyvendinti, kurios įvertinamos ne mažiau kaip 70 kokybės balų. Didžiausias galimas VPS kokybinis įvertinimas sudaro 100 kokybės balų
 • Nesurinkusios 70 balų VPS grąžinamos taisymui, kad nustatytu laiku galėtų būti teikiamos pervertinimui. VPS taisyti galima ne daugiau dviejų kartų, tačiau antrą kartą vertinamos VPS gautinos paramos suma mažinama 5 proc., trečią kartą – 10 proc.

9

paramos sumos apskai iavim as pagal gyventoj skai i 1
PARAMOS SUMOS APSKAIČIAVIMASPAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ (1)

VPS įgyvendinti paramos suma diferencijuojama pagal VVG teritorijos gyventojų skaičių. Skaičiavimams naudojamas kaupimo principas, t.y. už tam tikrą gyventojų skaičių VVG teritorija gauna tam tikrą paramos sumą.

10

vietos pl tros strategijos vertinimas iki 100 bal1
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VERTINIMAS – iki 100 balų

12

*Neįskaitoma nacionalinė parama kaimo bendruomenėms.

svarbu
SVARBU
 • Vertinant VPS įgyvendinimo pažangą 2019 m. nustatoma, ar pasiekti numatyti pasiekti rodikliai. Nepasiekus rodiklių, proporcingai mažinama VPS skirtos paramos suma
 • 2019 m. rezervas VVG skirstomas pagal VVG pasiektus rezultatus

12