1 / 12

ProLänsi verkostopalaveri 6.9.2012

ProLänsi verkostopalaveri 6.9.2012. Terhi Puntila. Prolänsi budjettitilanne 7/2012. Huom ! Kokkolalla on käytössä yhteensä 12500 eli 6250€/oppilaitos. Oppilaitosten kokonaisbudjetti 112 500 € eli rahaa on käytössä syksylle noin 65 000€. ProLänsi koordinoinnin budjettitilanne 7/2012.

judd
Download Presentation

ProLänsi verkostopalaveri 6.9.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ProLänsi verkostopalaveri 6.9.2012 Terhi Puntila

 2. Prolänsi budjettitilanne 7/2012 Huom! Kokkolalla on käytössä yhteensä 12500 eli 6250€/oppilaitos Oppilaitosten kokonaisbudjetti 112 500 € eli rahaa on käytössä syksylle noin 65 000€

 3. ProLänsi koordinoinnin budjettitilanne 7/2012 Syksylle on henkilöstökuluja jäljellä 10 500€ Tulevia kuluja syksylle: Palkkakuluja n. 7200€ -> Näin koordinoinnilta jää muita kuluja käyttämättä noin 3300€ Muita kustannuksia on jäljellä 14 000€ Tulevia kuluja syksylle: Vetovoimakampanja n. 3000€ Seminaari 2000 € Seminaari majoitus (50hlöä) 5000€ -> Näin koordinoinnilta jää muita kuluja käyttämättä noin 4000€ Mikäli haetaan lisäaikaa vuodelle 2013 ja koordinointi vähentää 20% työajalle, niin se olisi Terhin osalta noin 900€/kk + sihteerien kulut max 150e/kk. Tämä olisi 6 kk kuluja 6300€.

 4. ProLänsi hankkeen tavoitteet OPH: • Prosessiteollisuuden uuden perustutkinnon antamien valinnaisuusmahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen tutkinnon toimeenpanossa • Koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön lisääminen • Perustutkinnon tiedotus- ja vetovoimaisuuskampanja • Työvoiman saatavuuden selvitys • Yhteys maakuntaliittojen ennakointituloksiin (työnjako ?) • Laadullinen arviointi Pohjakallion selvityksestä • Viime valmistuneet paperi- ja kemianprosessihoitajat ja jalostajat Länsi-Suomen alueella • Kysely teollisuudelle??? • ELY-keskukset: työttömät prosessinhoitajat?

 5. ProPohjoinen: • Lapin liitto • Pohjois-Pohjanmaan liitto • Kainuun maakunta kuntayhtymä • Pohjois-Savon liitto • ProEtelä: • Pohjois-Karjalan liitto • Etelä-Karjalan liitto • Etelä-Savon liitto • Kymenlaakson liitto • Päijät-Hämeen liitto • Uudenmaanliitto • Hämeen liitto Lapin liitto • ProLänsi: • Keski-Pohjanmaan liitto • Etelä-Pohjanmaan liitto • Pohjanmaan liitto • Keski-Suomen liitto • Pirkanmaan liitto • Satakunnan liitto • Varsinais-Suomen liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Keski-Suomen liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan liitto Pohjois-Savon liitto Pohjanmaan liitto Pohjois-Karjalan liitto Pirkanmaan liitto Etelä-Savon liitto Satakuntaliitto Etelä-Karjalan liitto Varsinais-Suomen liitto Kymenlaakson liitto Päijät-Hämeen liitto Uudenmaan liitto Hämeen liitto

 6. Päätös jatkoajasta ja kokonaispotin jaosta

 7. Syksyn yhteisiä toimintasuunnitelmia ProSuomi seminaari 15-16.11.2012 Vertaisoppiminen KEUDAan?? Onko innokkaita osallistujia?? Muuta?

 8. Jaettu TOP valvonta Yhteinen TOP-valvonta, kun opiskelija haluaa TOP:iin toiselle paikkakunnalla esim. Tampereelta Poriin • sopimus A4 • opettajan resurssista sopiminen + näyttöjen ottaminen -> rahan vaihtaminen

 9. Raportointi OPH:lle Jokainen raportoi omasta toiminnastaan OPH:n raportointi pohjaan. Terhi raportoi yhteisistä tekemisistä, kuten seminaarit, vertaisoppiminen, wikisivut, valtakunnallinen vetovoimaisuuskampanja. Terhi antaa jokaiselle oppilaitokselle raportointipohjan (sama löytyy myös OPH:n sivuilta) Oppilaitosraportti valmis X.X.2013

 10. Prosessi Stars-toiminta Yhteys Ouluun OSAO Onko kiinnostusta lähteä toimintaan mukaan?

 11. Wikisivujenkehittäminen Mitä sinne halutaan laittaa yhdessä?

 12. Yhteisten hankintojen selvitys Kansainvälinen työssäoppiminen

More Related