1 / 15

Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko

Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko. Dotace v rámci INTERREG IIIA pro vymezené území. Územní vymezení:. Správní regiony NUTS III (krajů) na české straně – Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský (vyjma okresů Tábor a Jindřichův Hradec).

judah
Download Presentation

Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko Dotace v rámci INTERREG IIIA pro vymezené území

 2. Územní vymezení: • Správní regiony NUTS III (krajů) na české straně – Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský (vyjma okresů Tábor a Jindřichův Hradec)

 3. Územní vymezení jednotlivých správců pro účely Dispozičního fondu: • Euroregion Egrensis – okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov • Euroregion Šumava – okresy Plzeň –sever, Plzeň – jih, Plzeň – město, Rokycany, Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov

 4. Základní informace o programu: Iniciativa INTERREG III byla na česko-bavorském příhraničí na české straně vyhlášena v červenci 2004. Na období 2004 – 2006 je v ní k dispozici 8,6 mil.EUR.

 5. 4 priority INTERREG IIIA: • Hospodářský vývoj • Infrastruktura • Rozvoj území a životního prostředí • Lidské zdroje a sítě

 6. V rámci Iniciativy INTEREG IIIA je reliazován i tzv. Dispoziční fond, který navazuje na Společný fond malých projektů Phare CBC. Dispoziční fond bude spravován nejnižší úrovně – euroregiony, resp. Sdružení obcí. To znamená, že bude plně respektována zásada decentralizace a princip subsidiarity. Vhodní žadatelé budou předkládat své žádosti o dataci na malé projekty neinvestičního charakteru přímo u Správce fondu (Euroregion/sdružení obcí), který s předkladateli projektů, kterým bude přiznána dotace na projekt, uzavře řádnou smlouvu. Věcnou a finanční kontrolu bude zabezpečovat Centrum pro regionální rozvoj (CCR).

 7. Správce fondu Euroregion Šumava: Nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy, e-mail:euroregio@tiscali.cz, www.euregion.cz Správce fondu poskytuje předkladatelům projektů informace, konzultace a další podporu, provádí kontrolu přijatelnosti projektů, včetně přípravy podkladů pro rozhodování Regionálního řídícího výboru. Správce Dispozičního fondu pověřil administrací RRA Šumava, Stachy, kde bude místo pro podávání projektů. Administrátor: Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. Stachy 206, PSČ 384 73 Tel./fax: +420 388 428 242, e-mail: rra.sumava@tiscali.cz, www.rras.cz

 8. Regionální řídící výbor (RŘV) pro česko-bavorskou hranici pro území, které spravuje Euroregion Šumava, je společným řídícím výborem, v němž zasedají 4 zástupci z české strany a 4 zástupci z bavorské strany. Tento výbor bude tvořen ze zástupců z obou stran hranice (na české straně obvykle zástupci euroregionů, krajů) a bude se scházet podle svého rozhodnutí, zpravidla třikrát až čtyřikrát ročně. Regionální řídící výbor provede vlastní výběr projektů.

 9. Místo podání žádosti: Administrátor Dispozičního fondu RRA Šumava o. p. s. Stachy 206, PSČ 384 73 Tel./fax: +420 388 428 242, e-mail: rra.sumava@tiscali.cz, www.rras.cz

 10. Vhodnost žadatelů: Vhodnými žadateli jsou města, obce a svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, obecně pospěšné společnosti, spolky, svazy, asociace, hospodářské a agrární komory, nadace a nadační fondy a další subjekty neziskového charakteru: soukromé školy – projekty zaměřené na aktivity studentů.

 11. Zaměření projektů: Dispoziční fond slouží k podpoře malých projektů People-to-people(člověk člověku) a především k prohloubení přeshraničních kontaktů. Projekty neinvestičního charakteru zaměřené na přeshraniční spolupráci, kulturní a sportovní výměny, cestovní ruch, hospodářský rozvoj, opatření vtahující se k životnímu prostředí, lidské zdroje apod.

 12. Příklady vhodných aktivit: • Podpora malých projektů s přeshraničním charakterem • Podpora malých rozvojových aktivit • Podpora organizace společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, místní a odborové úrovni orientované na kulturní dědictví a společné propagační aktivity • Podpora výměny zkušeností v oblasti specifické a tradiční výroby, produkty a jejich distribuce na trhu • Podpora aktivit zaměřených na multikulturní vzdělávání, výměny mládeže, atd.

 13. Celková alokace: Celková alokace dispozičního fondu na projekty na česko-bavorské hranici je 860 000 EUR na celé období 2004-2006. Výše příspěvku: Minimální příspěvek z ERDF na jednotlivý projekt je 1 000 EUR, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 10 000 EUR

 14. Iniciativa Společenství INTERREG IIIA • Dispoziční fond • Správce Euroregion Šumava Nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy, e-mail: euroregio@tiscali.cz, www.euregion.cz • Administrátor RRA Šumava o. p. s.Stachy 206, PSČ 384 73 Tel./fax: +420 388 428 242, e-mail: rra.sumava@tiscali.cz, www.rras.cz

More Related