Download
dispozi n fond esk republika bavorsko n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko

Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dispoziční fond Česká republika - Bavorsko Dotace v rámci INTERREG IIIA pro vymezené území

 2. Územní vymezení: • Správní regiony NUTS III (krajů) na české straně – Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský (vyjma okresů Tábor a Jindřichův Hradec)

 3. Územní vymezení jednotlivých správců pro účely Dispozičního fondu: • Euroregion Egrensis – okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov • Euroregion Šumava – okresy Plzeň –sever, Plzeň – jih, Plzeň – město, Rokycany, Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov

 4. Základní informace o programu: Iniciativa INTERREG III byla na česko-bavorském příhraničí na české straně vyhlášena v červenci 2004. Na období 2004 – 2006 je v ní k dispozici 8,6 mil.EUR.

 5. 4 priority INTERREG IIIA: • Hospodářský vývoj • Infrastruktura • Rozvoj území a životního prostředí • Lidské zdroje a sítě

 6. V rámci Iniciativy INTEREG IIIA je reliazován i tzv. Dispoziční fond, který navazuje na Společný fond malých projektů Phare CBC. Dispoziční fond bude spravován nejnižší úrovně – euroregiony, resp. Sdružení obcí. To znamená, že bude plně respektována zásada decentralizace a princip subsidiarity. Vhodní žadatelé budou předkládat své žádosti o dataci na malé projekty neinvestičního charakteru přímo u Správce fondu (Euroregion/sdružení obcí), který s předkladateli projektů, kterým bude přiznána dotace na projekt, uzavře řádnou smlouvu. Věcnou a finanční kontrolu bude zabezpečovat Centrum pro regionální rozvoj (CCR).

 7. Správce fondu Euroregion Šumava: Nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy, e-mail:euroregio@tiscali.cz, www.euregion.cz Správce fondu poskytuje předkladatelům projektů informace, konzultace a další podporu, provádí kontrolu přijatelnosti projektů, včetně přípravy podkladů pro rozhodování Regionálního řídícího výboru. Správce Dispozičního fondu pověřil administrací RRA Šumava, Stachy, kde bude místo pro podávání projektů. Administrátor: Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. Stachy 206, PSČ 384 73 Tel./fax: +420 388 428 242, e-mail: rra.sumava@tiscali.cz, www.rras.cz

 8. Regionální řídící výbor (RŘV) pro česko-bavorskou hranici pro území, které spravuje Euroregion Šumava, je společným řídícím výborem, v němž zasedají 4 zástupci z české strany a 4 zástupci z bavorské strany. Tento výbor bude tvořen ze zástupců z obou stran hranice (na české straně obvykle zástupci euroregionů, krajů) a bude se scházet podle svého rozhodnutí, zpravidla třikrát až čtyřikrát ročně. Regionální řídící výbor provede vlastní výběr projektů.

 9. Místo podání žádosti: Administrátor Dispozičního fondu RRA Šumava o. p. s. Stachy 206, PSČ 384 73 Tel./fax: +420 388 428 242, e-mail: rra.sumava@tiscali.cz, www.rras.cz

 10. Vhodnost žadatelů: Vhodnými žadateli jsou města, obce a svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, obecně pospěšné společnosti, spolky, svazy, asociace, hospodářské a agrární komory, nadace a nadační fondy a další subjekty neziskového charakteru: soukromé školy – projekty zaměřené na aktivity studentů.

 11. Zaměření projektů: Dispoziční fond slouží k podpoře malých projektů People-to-people(člověk člověku) a především k prohloubení přeshraničních kontaktů. Projekty neinvestičního charakteru zaměřené na přeshraniční spolupráci, kulturní a sportovní výměny, cestovní ruch, hospodářský rozvoj, opatření vtahující se k životnímu prostředí, lidské zdroje apod.

 12. Příklady vhodných aktivit: • Podpora malých projektů s přeshraničním charakterem • Podpora malých rozvojových aktivit • Podpora organizace společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, místní a odborové úrovni orientované na kulturní dědictví a společné propagační aktivity • Podpora výměny zkušeností v oblasti specifické a tradiční výroby, produkty a jejich distribuce na trhu • Podpora aktivit zaměřených na multikulturní vzdělávání, výměny mládeže, atd.

 13. Celková alokace: Celková alokace dispozičního fondu na projekty na česko-bavorské hranici je 860 000 EUR na celé období 2004-2006. Výše příspěvku: Minimální příspěvek z ERDF na jednotlivý projekt je 1 000 EUR, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 10 000 EUR

 14. Iniciativa Společenství INTERREG IIIA • Dispoziční fond • Správce Euroregion Šumava Nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy, e-mail: euroregio@tiscali.cz, www.euregion.cz • Administrátor RRA Šumava o. p. s.Stachy 206, PSČ 384 73 Tel./fax: +420 388 428 242, e-mail: rra.sumava@tiscali.cz, www.rras.cz