slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 38

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE Zahrnutí výsledků NEK a OR do návrhu nové SEK. Nejzávažnější ustanovení a změny proti stávajícímu znění. Změny v energetické legislativě ČR. XIX. Seminář energetiků, 20.-22.1.2009 Roman Portužák, odbor elektroenergetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu

 2. OBSAH 1 Poučení z historie Mezinárodní pohled Vyhodnocení SEK 2004 Předpoklady SEK 2008 Shrnutí a závěr 2 3 4 5

 3. OBSAH 1 Poučení z historie Mezinárodní pohled Vyhodnocení SEK 2004 Předpoklady SEK 2008 Shrnutí a závěr

 4. Poučení z historie Prehistorie Vývoj společnosti I. • lovec (bere, co mu příroda nabízí) • pastevec (začíná se cílevědomě snažit) • zemědělec (sama země nestačí, jde hlouběji „do hmoty“) 1

 5. Poučení z historie Antika a středověk Vývoj společnosti II. • řemeslník (využívá nerostné bohatství) • zpracovatel (využívá energii přírody) • horník (jde hlouběji „do hmoty“, využívá energii nerostů) 1

 6. Poučení z historie Novověk Vývoj společnosti III. • průmyslová revoluce (parní stroj) • využití ropy (dál do „hmoty“) • využití jádra horník (stále hlouběji „do hmoty“) • PO CELOU HISTORII JDE ČLOVĚK STÁLE HLOUB „DO HMOTY“ 1

 7. OBSAH Poučení z historie Mezinárodní pohled Vyhodnocení SEK 2004 Předpoklady SEK 2008 Shrnutí a závěr 2

 8. Evropská energetická politika 2

 9. Scénáře pro udržitelný rozvoj 2

 10. OBSAH Poučení z historie Mezinárodní pohled Vyhodnocení SEK 2004 Předpoklady SEK 2008 Shrnutí a závěr 3

 11. Plnění SEK ČR 2004 • Bylo již dvakrát provedeno vyhodnocení plnění cílů SEK. • Poprvé koncem roku 2005 a vládou ČR bylo vzato na vědomí • Koncem roku 2007 bylo provedeno druhé pracovní vyhodnocení, • které již pokrývalo delší časové období od schválení SEK ČR • s následujícími výsledky: 3

 12. Cíl č.1 - Maximalizace energetické efektivnosti 3 Úkolem nové SEK je hledání dalších cest k vyššímu využití potenciálu úspor energie, jak v oblasti energetických transformací, tak v oblasti konečné spotřeby energie.

 13. Cíl č. 2 – Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ 3 Struktura spotřeby zdrojů energie se diverzifikovala, roste však podíl dovážených zdrojů energie na celkové spotřebě.

 14. Vývoj podílu OZE 3 Využití OZE se v ČR postupně zvyšuje, ale předpoklady SEK nejsou plněny. Hlavním a rozhodujícím důvodem jsou domácí klimatické podmínky a rozloha ČR. Nedostatek území je překážkou pro vyšší využití biomasy k energetickým účelům a navíc bude nutno vyčlenit nemalé plochy pro zajištění přijatých cílů v biopalivech.

 15. Vývoj dovozní energetické závislosti 3 Zvyšující se napjatost na světových trzích energie a růst světových cen všech energetických komodit zvyšují vyžadují znovu komplexně posoudit disponibilitu všech domácích zdrojů energie a podmínek podpory jejích využití.

 16. Cíl č.3 - Šetrnost k životnímu prostředí 3

 17. OBSAH Poučení z historie Mezinárodní pohled Vyhodnocení SEK 2004 Předpoklady SEK 2008 Shrnutí a závěr 4

 18. Požadavek PSP předložit do konce roku 2008 návrh nové SEK • Reakce na změnu podmínek v souvislosti se vstupem ČR do EU • Výhled do roku 2030 z hlediska dlouhodobosti investic • v energetice již není zcela dostačující a byla snaha jej prodloužit • do roku 2050 • MPO má ze zákona odpovědnost za zpracování, předložení a • vyhodnocování plnění Státní energetické koncepce • Po analýze řady scénářů a variant možného budoucího vývoje • energetického hospodářství byla vybrána a doporučena varianta, • která je logickým pokračováním stávající platné SEK. Důvody pro zpracování návrhu nové SEK 4

 19. Předpoklad efektivity • snižování energetické náročnosti a snižování emisní zátěže ČR • Předpoklad komplexnosti • návrh SEK by měl navázat na SEK 2004, zejména rozšířit soubor priorit a dlouhodobých cílů, které bude ČR v energetickém hospodářství sledovat v rámci udržitelného rozvoje • Předpoklad dopadů na životní prostředí • návrh SEK 2008 musí vzít v úvahu vývoj podílu OZE na celkovém množství primárních energetických zdrojů, včetně závazných cílů, vyplývajících z cílů EU • Předpoklad udržitelnosti • při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů vzít respektovat v souladu s principy dlouhodobě udržitelného rozvoje hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální. • Předpoklad nezávislosti • vzít v úvahu možnosti užití tuzemských energetických zdrojů s doplněním nezbytným dovozem primárních paliv Předpoklady zpracování SEK 2008 4

 20. Lhůty výstavby/rekonstrukce 4 Zdroj: Závěrečná zpráva NEK

 21. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK I. BAU 4 Návrh nové SEK předpokládá do roku 2030 snižování energetické náročnosti (PEZ/HPH) o cca 3,3% ročně a dále do roku 2050 o cca 2,3% ročně. Bez tohoto trvalého snižování energetické náročnosti by spotřeba PEZ velmi významně rostla.

 22. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK II. 4 SEK bere v úvahu závazek 13% OZE na KSE v roce 2020

 23. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK III. BAU 4 Návrh nové SEK předpokládá do roku 2030 snižování elektroenergetické náročnosti (BRUTTO/HPH) o cca 2,5% ročně a dále do roku 2050 o cca 1,8% ročně. Bez tohoto trvalého snižování elektroenergetické náročnosti by spotřeba elektřiny velmi významně rostla.

 24. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK IV. 4

 25. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK V. 4

 26. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK VI. 4

 27. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK VII. 4

 28. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK VIII. 4 Zdroj: ČSÚ, MPO

 29. Vybrané oblasti NÁVRHU SEK IX. 4 Zdroj: ČSÚ, MPO

 30. OBSAH Poučení z historie Mezinárodní pohled Vyhodnocení SEK 2004 Předpoklady SEK 2008 Shrnutí a závěr 5

 31. „Projekt Strategie rozvoje SEK“ • Úpravy primární legislativy • Úpravy sekundární legislativy • Ekonomické dopady (investice, provozní náklady • Elektrizační soustava (dopady, vyvolané investice, provozní náklady, provozuschopnost – bezpečnost) • Dostupnost primárních zdrojů (např. biomasa pro OZE, HÚ …) • Časová náročnost (zejména realizace investic) • Rizika • Formy podpory (dotace, fondy, daně …) • Strategie rozvoje • Směry podpory vědy a výzkumu • Dostupnost lidských zdrojů (kapacit na projekci, výstavbu, provoz …) vč. návrhu na podporu všech forem vzdělávání Návrh dalšího postupu SMART S PECIFIC M EASUREBLE A MBITIOUS R ESULT ORIENTED T IME FRAMED 5

 32. Projektové řízení Nástroje SEK Státní energetická koncepce 2008 Strategie uhlí Strategie zemní plyn Strategie ropa Elektroenergetika Teplárenství Jaderná energetika bezpečnost, úložiště Obnovitelné zdroje/úspory Návrh dalšího postupu PR projektu Vnější prostředí Infrastruktura Databáze energetických dat státní správy 5

 33. Efektivnost – potenciál úspor • Bezpečnost • Diverzifikace • Využití potenciálu domácích zdrojů • Konkurenceschopnost • Udržitelnost • Environmentální hledisko • Infrastruktura • Lidské zdroje Shrnutí a závěr

 34. A nebo … … existují i alternativní způsoby, o kterých nevíme?

 35. Děkuji Vám za pozornost