1 / 14

Az ÜT választások előkészítése

Összefoglaló a 2010. évi ÜT választásokról. A reprezentativitás jelentősége az ágazati érdekegyeztetésben. Az ÜT választások előkészítése. A szakszervezetek feladatainak meghatározása Tájékoztató előadás az ÜT választások rendjéről /Választmányi értekezlet Tatán (május)

joy
Download Presentation

Az ÜT választások előkészítése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Összefoglaló a 2010. évi ÜT választásokról. A reprezentativitás jelentősége az ágazati érdekegyeztetésben.

 2. Az ÜT választások előkészítése • A szakszervezetek feladatainak meghatározása • Tájékoztató előadás az ÜT választások rendjéről • /Választmányi értekezlet Tatán (május) • - Írásos tájékoztató anyagok eljuttatása a • Választmány tagjainak • - Regionális szervezésű tisztségviselői • képzési programok • (Budapest, Veszprém, Miskolc, Szeged, Komló) • - Helyi szervezésű felkészítések

 3. ÜT választások tapasztalatai • 2010-ben • 35 tagszervezetünknél volt • választás • 2008-2009-ben 4-4 szervezetnél volt, • 2011-ben 4 szervezetnél várható • választás • 28 helyen új elnököt választottak

 4. A választásra jogosultak száma összesen: • 16537 fő • Ebből: • vízágazat: 14622 fő (88.4%) • fürdőágazat:1915 fő (11.5%)

 5. A választáson megjelentek száma összesen: • 11.886 fő • (71.8%-a a jogosultaknak) • Ebből: • vízágazat: 10.713 fő (90,2%) • fürdőágazat: 1.173 fő (9,8%)

 6. A leadott szavazatok megoszlása • Összes érvényes: 67.482 db • Ebből: • VKDSZ jelöltre leadott: 88,7% (59.894 db) • ebből vízágazat: 89 % (53.258 db) • fürdőágazat: 11 % (6.636 db) • Vízágazatban leadott szavazatok:60.096 db (89%) • Független jelölt a vízágazatban: 7,7% (4.659 db) • LIGA (2 cégnél): 1.3% (874 db) • Munkástanács (2 cégnél): 2% (1.305 db) • Fürdőágazatban leadott szavazatok: 7386 db (10,1%) • (VKDSZ jelölt 6.636 db - 90 % ) • Független a fürdőágazatban: 10% (750 db)

 7. Ágazati érdekegyeztetés rendszere OÉT KORMÁNY AUTONOM SZSZ MAVÍZ

 8. Az együttműködés fontossága /Egymásra utaltság/ KSZ kötési jogosultság MT III. fejezet 33. parg. 2. bek. A szakszervezet jogosult a munkáltatóval a KSZ-t megkötni, ha jelöltjei az üzemi tanács választáson a leadott szavazatok több mint felét megszerezték. (3. bek. több munkahelyi szakszervezet esetén együttesen kell rendelkezni a szavazatok több mint felével) REPREZENTATIVITÁS!

 9. Az együttműködés fontossága ÜT jogosítványai… MT 33. parg. (5) Ha a reprezentatív szakszervezetek együttes kollektív szerződéskötése nem lehetséges, a kollektív szerződést a munkáltatóval az a szakszervezet kötheti meg, amelynek jelöltjei az üzemi tanács választáson együttesen a leadott szavazatok több mint hatvanöt százalékát megszerezték.

 10. Az együttműködés fontossága • Meghatározó ÜT jogosítványok … • Pl. • MT IV. fejezet 65. parg.(1) • Az üzemi tanácsot együtt döntési jog illeti meg a KSZ-ben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, ill. a intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.

 11. Az együttműködés fontossága ÜT jogosítványai MT65. parg. (3) – a munkáltató köteles döntése előtt az ÜT-vel véleményeztetni … a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedéseket… - legalább félévente köteles tájékoztatni a … a gazdasági helyzetről, a bérek, keresetek alakulásáról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkafeltételekről stb…

 12. Az együttműködés fontossága ÜT jogosítványai… MT 68. parg. (2) Az ÜT tájékoztatást kérhet minden olyan kérdésben, amely a munkavállalók munkaviszonyával összefüggő gazdasági, szociális érdekeivel…stb. kapcsolatos A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg!

 13. Főbb adatok a kiküldött kérdőívekről • 47 tagszervezethez küldtük ki a kérdőívet. • Visszaküldött kérdőívek száma: • 15 tagszervezettől (6525 munkavállaló) 41 db • A válaszadókból 14 szervezet rendelkezik • Kollektív Szerződéssel • 2011. évi bérmegállapodással 3 válaszadó tagszervezet rendelkezik. Folyamatban 6 szervezetnél. • /Jellemző mértékű emelés:3-5%/ • Cafetéria keretösszeggel • válaszadó tagszervezet rendelkezik • /110 ezer Ft/év- 414 ezer Ft/év/

 14. Köszönöm a figyelmet! Halasy Károly VKDSZ titkára Kecskemét, 2011. február 24.

More Related