drifts konomi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Driftsøkonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Driftsøkonomi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Driftsøkonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1 - 4. Virksomhedens placering i samfundet. Virksomheden Erhvervsøkonomi Driftsøkonomi Virksomhedsøkonomi Økonomisk enhed Bedrift er teknisk enhed. Placering i samfundet. Virksom- heder. Stat og kommuner. Hushold- ninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Driftsøkonomi' - josette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drifts konomi

Driftsøkonomi

Peter Lynggaard

Driftsøkonomi

Kapitel 1 - 4

virksomhedens placering i samfundet
Virksomhedens placering i samfundet
 • Virksomheden
  • Erhvervsøkonomi
  • Driftsøkonomi
  • Virksomhedsøkonomi
 • Økonomisk enhed
 • Bedrift er teknisk enhed
placering i samfundet
Placering i samfundet

Virksom-

heder

Stat og

kommuner

Hushold-

ninger

virksomheden
Virksomheden
 • Eksistensberettigelse
  • Opfylder et behov for en eller flere kunder
 • Mål
  • Overlevelse
  • Stabil (overskuds-)udvikling
  • Vækst
paradigme
Paradigme
 • Maksimering
 • Satisfiering
 • Det kapitalistiske samfund bygger på teorien om knappe faktorer. Vi kan ikke opfylde alle behov.
systemtankegange
Systemtankegange
 • Virksomheden lever i samspil med omverdenen (/omverdenerne)
  • Økonomisk omverden
  • Teknologisk omverden
  • Kulturel omverden
  • Økologisk omverden
konomi
Økonomi
 • Effektiv forvaltning af knappe ressourcer
 • Økonomisk problem:
  • Et problem vedrørende optimal allokering af knappe ressourcer
 • Få mest muligt ud af de knappe ressourcer
 • Brug mindst muligt af ressourcerne
produktivitet
Produktivitet
 • Forholdet mellem input og output
  • Eks antal fremstillet pr. løntime
effektivitet
Effektivitet
 • Indsats af ressourcer i forhold til de opstillede mål!
modeller og teori
Modeller og teori
 • Modeller er forenklinger af virkeligheden
  • Fokus på specifikt problem
  • Systematik
  • Beskrivelse
modeller
Modeller
 • Deskriptive modeller
  • Beskrivende modeller, der hjælper med at forstå et problemområde.
 • Normative modeller
  • Modeller, der hjælper i beslutningsprocessen
stokastiske og deterministiske modeller

Løn

Uddannelseslængde

Løn

Uddannelseslængde

Stokastiske og deterministiske modeller

Stokastisk model

Deterministisk model

teori og praksis
Teori og praksis
 • Der er ikke uoverensstemmelse mellem teori og praksis!
 • Teorien er det brede grundlag
 • Praksis er specifik i situationen
 • Man kan vælge at bruge teorien:
  • Kan man styre det?
  • Bør man styre det?
  • Vil man styre det?
juridisk organisering
Personligt ejede

Enkeltmandsvirksomheder

Interessentskaber

Selskabsformer med begrænset hæftelse

Anpartsselskaber (ApS)

Aktieselskaber (A/S)

Andelsselskaber (Amba)

Komanditselskaber

Selvejende institutioner

Foreninger og fonde

Franchising

Juridisk organisering
ejerkreds
Ejerkreds
 • Privatejede virksomheder
 • Offentlige virksomheder
  • Kommuner
  • Amtskommuner
  • Stat
  • EU
 • Halvoffentlige virksomheder
  • Koncessionerede selskaber
 • Kooperative virksomheder
inddeling efter produktion
Inddeling efter produktion
 • Produktionens art
  • Landbrug, fiskeri (primære erhverv)
  • Håndværk, industri (sekundære erhverv)
  • Servicevirksomheder (tertiære erhverv)
 • Produktionsform
  • Lønintensive
  • Kapitalintensive
  • Materialeintensive
produktionens tilrettel ggelse
Produktionens tilrettelæggelse
 • Enkeltordreproducerende virksomhed
 • Ordreproducerende virksomhed
 • Serieproducerende virksomhed
 • Masseproducerende virksomheder
slide19
Mål
 • Målsætningen er gevinstmaksimering på langt sigt
 • Målsætningen er at opnå den maksimale gevinst fra nu af og frem til udløbet af interessehorisonten.
 • Politiske mål og beslutningsmodeller
m lhierakier
Målhierakier
 • Idegrundlag (hvilket behov opfyldes)
 • Målsætning
 • Strategier (langt sigt)
 • Politikker
 • Handlingsplaner
konomisk analyse
Økonomisk analyse
 • Et mål
 • Opstilling og udvælgelse af alternativer
 • En model
 • Vurdering af fordele og ulemper vedr. alternativerne
 • Valgkriterium
virksomhedens regnskab
Virksomhedens regnskab
 • Resultatopgørelse
  • Opgørelse over årets indtægter og omkostninger
 • Balance
  • Opgørelse over aktiver og passiver på statustidspunktet
resultatopg relse
Resultatopgørelse

Omsætning

 • Variable omkostninger

=Dækningsbidrag

 • Markedsføringsomkostninger

= Markedsføringsbidrag

 • Faste omkostninger (kapacitetsomkosninger)

= Indtjeningsbidrag

balance
Aktiver

Anlægsaktiver

Bygninger

Maskiner

Omsætningsaktiver

Varelagre

Debitorer

Likvide midler

Passiver

Egenkapital

Fremmedkapital

Langfristet gæld

Prioritetsgæld

Kortfristet gæld

Leverandørgæld

Kassekredit

Balance
proces og resultatm l
Resultatmål

Hvad vil vi nå?

Procesmål

Hvordan vil vi nå resultatmålene?

Proces- og resultatmål
business excelence
Business Excelence
 • Indsats
 • Resultater
 • Helhed
 • Business Excelence
balanced scorecard
Objectives

Measures

Targets

Initiatives

Økonomiske og finansielle resultater

Kunderelationer / -loyalitet

Interne nøglekompetencer

Kompetence og udviklingsevne

Balanced Scorecard
finansielle fokusomr der
Finansielle fokusområder
 • Indtjeningens udvikling og fordeling på produkter og segmenter
 • Omkostningsstyring / produktivitetsforbedring
 • Kapacitetsudnyttelse / investeringsstrategi
kundefokusomr der
Kundefokusområder
 • Markedsandel / kundeandel
 • Genkøbstilbøjelighed
 • Akkvisition (tiltrækning af nye kunder)
 • Ambassadøreffekt
 • Kundetilfredshed
 • Kundelønsomhed
procesfokusomr der
Procesfokusområder
 • Gennemløbstid
 • Ressourceforbrug
 • Kvalitet (fx defektrater, spildprocent m.v.)
 • Præstationsmål
 • Også gennem sammenligning med andre = Benchmarking
fokusomr der inden for kompetence og udviklingsevne
Fokusområder inden for kompetence og udviklingsevne
 • Medarbejderloyalitet
 • Medarbejdertilfredshed
 • Medarbejderproduktivitet (fx indtjening pr. medarbejder)
 • Organisationsklimaet (innovationsevne, ledelseskvalitet, holdninger / værdier mv)
form l med balanced scorecard
Formål med Balanced Scorecard
 • Etablering af fremadrettet sammenhængende system bestående af:
  • Mål
  • Aktiviteter
  • Opfølgning
 • Finansielle og nonfinansielle
 • Early warning system
betingelser for bsc
Betingelser for BSC
 • Virksomheden er en selvstændig forretningsenhed – har en selvstændig vision og strategi
 • Virksomheden har egne kunder
 • Virksomheden kan selvstændigt kontrollere nøgleprocesser
 • Virksomheden har egne medarbejdere
 • Virksomheden kan selvstændigt fastlægge personalepolitik, belønningssystemer, uddannelses- / udviklingsaktiviteter mv