slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
BOZP v automatizované formě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

BOZP v automatizované formě - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra Technologie staveb. BOZP v automatizované formě. Vjačeslav Usmanov. 201 3 ‏. Úvod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BOZP v automatizované formě' - jonco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra Technologie staveb

BOZP v automatizované formě

Vjačeslav Usmanov

2013‏

slide2
Úvod

V současné době se v České republice přebírají evropské normy a směrnice. Následkem tohoto jsou přísnější požadavky na zpracování agend přípravy jednotlivých staveb.

To znamená, že každá stavba bude muset být během své realizace řízena a spravována podle dokumentů, daných jednak zvyklostmi užívanými u dané stavební firmy, jednak požadavky investora a dále respektováním norem ISO (základní dokumenty stavebně technologického projektu včetně síťového grafu a časového plánu, plán jakosti – kontrolní a zkušební plán atd.), vzhledem k vlivům stavební činnosti na životní prostředí a zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

slide4
Pracovní prostředí

BOZP je multidisciplinární obor, který se spolupodílí na úkolech uložených legislativou pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce. Samotný systém pro zabezpečení služeb pro zdraví při práci je samozřejmě širší a komplexní, zahrnuje péči poskytovanou řadou oborů a služeb lékařských, medicínské povahy, psychology práce ale i odborníky pro bezpečnost práce , technickými profesemi.

Se zvyšujícími se ekonomickými potížemi podniků klesá jejich zájem o tuto oblast. Je zřejmá preference udržení pracovních míst a zachování nebo zlepšení platových podmínek před zvyšováním úrovně bezpečnosti práce.

slide5
Základní terminologie

Uvádíme zde definici základních pojmů v této oblasti:

• Nebezpečnost (hazard)

• Scénář nebezpečí(hazard scenario)

• Riziko (risk)

• Expozice (exposition)

• Hodnocení rizika (risk assesmnet)

• Skoro nehoda (near hits)

• Identifikace nebezpečí (risk identification)

• Řízení rizika (risk management)

slide6
Identifikace a hodnocení zdravotních rizik při práci
 • Hodnocení rizik je proces kvalitativního a kvantitativního určení rizika při práci pro zdraví a bezpečnost pracovníka.
 • Celý systém managementu rizik je tvořen třemi základními částmi:
  • Vyhledáváním rizik
  • Hodnocením rizik
  • Stanovením opatření
 • Základem pro analýzu rizik při práci je systematické sledování všech faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska zátěže lidského zdraví, bezpečnost pracovníku při práci a předpověď možností vzniku pracovního úrazu, nemocí z povolání či jiných poškození zdraví souvisejících s práci a pracovními podmínkami.
slide7
Identifikace a hodnocení zdravotních rizik při práci
 • Analýza rizik probíhá v následujících krocích:
  • Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností
  • Na seznam prostorů a pracovních míst navazuje seznam (přehled) činností, které jsou v jednotlivých pracovních prostorech prováděny. Vyhledat (identifikovat) nebezpečí
  • Stanovit a ohodnotit rizika
  • Odstranit / omezit rizika
  • Vyhodnotit zdravotní rizika (kategorizace prací)
  • Pravidelné hodnocení rizik
  • Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci
slide8
Kategorizace prací
 • V ČR byl zaveden v hygienické službě systém kategorizace prací.
 • Kategorie 1: Není zvlášť vymezená
 • Kategorie 2 a 3: Definovány rozpětím hygienických limitů, přičemž v kategorii 2 nesmí být překročen přípustný limit
 • Kategorie 4: Není definována u faktorů jako je
  • Pracovní poloha
  • Zátěž chladem
  • Psychická zátěž
  • Zraková zátěž
slide9
Kategorizace prací
 • Práce spojená s expozici několika faktorů se zařazuje do kategorie odpovídající nejnepříznivější hodnocenému faktoru. Kategorizace prací vychází z identifikace nebezpečí pro zdraví pracovníka a z hodnocení rizika práce. Proto jsou v soustavě faktorů především ty, které mají v této souvislosti dominující význam: hluk, vibrace, prach, mikroklima, chemické látky, ionizující záření, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli.
  • Charakteristika stupňů zátěže, faktory pracovního prostředí
 • První stupeň zátěže – minimální zdravotní riziko
 • Druhý stupeň zátěže – únosná míra zdravotního rizika
 • Třetí stupeň zátěže – významná míra zdravotního rizika
 • Čtvrtý stupeň zátěže – vysoká míra zdravotního rizika
slide10
Rizikové faktory a jejích hodnocení
  • Hluk
  • Vibrace
  • Prach
  • Chemické látky a přípravky v pracovním prostředí
  • Neionizující záření
  • Ionizující záření
  • Tepelně vlhkostní podmínky – mikroklima (zátěž teplem a chladem)
  • Ergonomie – fyzická zátěž
  • Psychická záťež
  • Zraková zátěž
  • Biologické činitele
slide11
Možnosti využití osobních počítačů v procesu přípravy a realizace staveb

Princip tvorby věty databáze BOZP aspektů spočívá v postupném spárování věty z registru BOZP aspektů a věty z databáze činností stavebních procesů, výpočtu významu dopadu položky na BOZP

slide18
Literatura

[1] 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

[2] 591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

[3] 592/2006 Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

[4] 251/2005 Zákon o inspekci práce

[5] 362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

[6] 101/2005 Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

[7] 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví

[8] 178/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

[9] 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

[10] 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb

slide19
Plán BOZP v automatizované formě

Ze základních dokumentů přípravy staveb zobrazuje sled stavebních prací v technologické struktuře dílčích stavebních procesů technologický rozbor, někdy nazývaný technologický normál. Technologické normály v požadované technologické struktuře jsou při automatizovaném zpracování jedním z výstupů vypočteného stavebně technologického síťového grafu systému CONTEC.

Na základě sestaveného registru rizik BOZP bude dále sestavena databáze rizik BOZP, ve které budou uvedeny konkrétní rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých dílčích stavebních procesů.

d kuji za pozornost
Přednáška ke stažení na:

www.celysvet.cz/bozp

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební

Katedra technologie staveb

Vjačeslav Usmanov

tel.: 224 354 621

e-mail: [email protected]

Místnost B530

Děkuji za pozornost
ad