samarbeid og ledelse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMARBEID OG LEDELSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAMARBEID OG LEDELSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

SAMARBEID OG LEDELSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 322 Views
 • Uploaded on

SAMARBEID OG LEDELSE. PSY2400: Ledelse og kommunikasjon Vårsemester 2005 Carl Erik Grenness Psykologisk Institutt, UiO c.e.grenness@psykologi.uio.no. Disposisjon:. Hva er samarbeid? En prosessmodell Produktivitetstap (entropi versus synergi) Konfrontasjon og konflikter Tillit i samarbeid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAMARBEID OG LEDELSE' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samarbeid og ledelse

SAMARBEID OG LEDELSE

PSY2400: Ledelse og kommunikasjon

Vårsemester 2005

Carl Erik Grenness

Psykologisk Institutt, UiO

c.e.grenness@psykologi.uio.no

disposisjon
Disposisjon:
 • Hva er samarbeid? En prosessmodell
 • Produktivitetstap (entropi versus synergi)
 • Konfrontasjon og konflikter
 • Tillit i samarbeid
hva er samarbeid

Hva er samarbeid?

Samarbeidsprosesser og samarbeidsformer

modell for samarbeid og kommunikasjon
Modell for samarbeidog kommunikasjon

Kapasitet for

revitalisering av

organisasjonen

Optimalisering

av samarbeid

og teamwork

Konfrontasjon

og konflikter

åpen

kommunikasjon

tillit

definisjon av team samarbeid
Definisjon av team (samarbeid)
 • To eller flere individer
 • I dynamisk interaksjon
 • Preget av gjensidig avhengighet
 • Over en viss tid (varighet)
 • Felles oppgave eller målorientert
 • Ulike funksjoner eller roller (arbeidsdeling)
 • Positiv bruk av maktforskjeller, ledelse, kontroll
etablering av samarbeid formelle og psykologiske prosesser
1. FORHANDLINGER

om felles forventninger tillit og risiko gjennomformell forhandling

oguformell meningsdannelse

2. FORPLIKTENDE AVTALER

om fremtidige handlingergjennomformale legale kontrakterogpsykologiske kontrakter

3. FORPLIKTENDE HANDLINGER

gjennom

rolle interaksjon og

personlig interaksjon

4. KONTINUERLIGE VURDERINGER

basert på:effektivitet

ogopplevd rettferdighet

Etablering av samarbeidFormelle og psykologiske prosesser
etablering av samarbeid formelle og psykologiske prosesser7
Etablering av samarbeid:Formelle og psykologiske prosesser

Forhandlinger

om felles forventninger

tillit og risiko gjennom

formell forhandling

og

uformell meningsdannelse

Forpliktende avtaler

om fremtidige handlinger

gjennom

formale legale kontrakter

og

psykologiske kontrakter

Kontinuerlige vurderinger

basert på

effektivitet

og

opplevd rettferdighet

Forpliktende handlinger

gjennom

rolle interaksjon

og

personlig interaksjon

samarbeidsformer
Samarbeidsformer
 • Obligatorisk innsats – rolleatferd styrt av plikt og/eller ytre belønning
 • Frivillig ekstrainnsats – styrt av internaliserte verdier
 • Obligatorisk lydighet - begrense atferd som kan hindre måloppnåelse
 • Frivillig begrensning av atferd som kan hindre gruppens måloppnåelse
produktivitetstap

Produktivitetstap

Entropiske prosesser

versus synergi

omkostninger ved samarbeid
Omkostninger ved samarbeid

Ganske ulik partner

pluss

Ganske lik partner

Ingen partner

produktivitet

tidsakse

minus

Letalt nivå

samarbeidsproblemer praktiske forhold
Samarbeidsproblemer:Praktiske forhold
 • Samarbeid forutsetter en viss kongruens – jf. ”like barn leker best”
 • Samarbeid medfører alltid omkostninger
 • Det finnes alltid barrierer mot samarbeid
 • Samarbeid må læres, noe som tar tid, men ofte er det budsjettert med for liten tidshorisont til læring av samarbeid
rsaker til produktivitetstap entropiske prosesser
Årsaker til produktivitetstap(entropiske prosesser)
 • Egoistisk versus altruistisk holdning
 • Konkurranse versus samarbeid
 • Asymmetrier i makt og status
 • Økende diversitet og kompleksitet
 • Negative effekter av gruppeprosesser
 • Gruppekonflikter
negative effekter av gruppedynamikk
Negative effekter av gruppedynamikk
 • Etablering av gruppenormer og reduksjon av variasjon (Sherif)
 • Konformitetspress (Asch)
 • Lydighet for autoriteter (Milgram)
 • Rollespilleffekter (Zimbardo)
 • Reduksjon av individuell innsats
 • Gruppepolarisering
 • ”Gruppetenkning”
gruppetenkning janis
Gruppetenkning (Janis)
 • Illusjonen om usårbarhet
 • Bortforklaring av faresignaler
 • Overdreven tro på egen moral
 • Stereotypt syn på utenforstående
 • Konformitetspress mot avvikere
 • Medlemmene utøver selvsensur
 • Illusjonen om enstemmighet
 • Beskytte leder mot ”kjetterske” tanker
konfrontasjon og konflikter

Konfrontasjon og konflikter

Konflikt som nødvendig ingrediens i alle former for samarbeid

definisjon av team samarbeid16
Definisjon av team (samarbeid)
 • To eller flere individer
 • I dynamisk interaksjon
 • Preget av gjensidig avhengighet
 • Over en viss tid (varighet)
 • Felles oppgave eller målorientert
 • Ulike funksjoner eller roller (arbeidsdeling)
 • Positiv bruk av maktforskjeller, ledelse, kontroll
definisjon av konflikter
Definisjon av konflikter
 • To eller flere individer
 • I dynamisk interaksjon
 • Og gjensidig avhengighet
 • Som over en viss tid (varighet)
 • Hindrer hverandres måloppnåelse
 • Gjennom negativ bruk av makt
team versus konflikter
To eller flere individer

I dynamisk interaksjon

Preget av gjensidig avhengighet

Over en viss tid (varighet)

Felles oppgave eller målorientert

Ulike funksjoner eller roller (arbeidsdeling)

Positiv bruk av maktforskjeller, ledelse, kontroll

To eller flere individer

I dynamisk interaksjon

Og gjensidig avhengighet

Som over en viss tid (varighet)

Hindrer hverandres måloppnåelse

Gjennom negativ bruk av makt

Team versus konflikter
konfliktmodell
Konfliktmodell

Ytre hendelser,

tema

Reaksjoner

Konfliktatferd

Dominans

Ettergivenhet

Kompromiss

Unngåelse

Integrasjon

- Ressurser

- Ideer, kunnskap,

oppfatninger

- Verdier

Perseptuelle

Kognitive

Emosjonelle

konfliktmodell20
Konfliktmodell
 • Potensielt konfliktskapende ytre eller forutgående hendelser i form av forskjeller i:

- ressurser

- ideer, kunnskap, oppfatninger

- verdier

konfliktmodell 2
Konfliktmodell 2
 • Reaksjoner på disse faktorene:

- perseptuelle: hva sanser jeg?

- kognitive: hva tenker jeg?

- emosjonelle: hva føler jeg?

konfliktmodell 3
Konfliktmodell 3
 • Manifest konfliktatferd i form av konfliktstil:

- dominans,

- ettergivenhet,

- kompromiss,

- unngåelse

- integrasjon

problemtyper i samarbeid
Problemtyper i samarbeid
 • Distributive – konflikterende interesser
 • Kongruente – sammenfallende interesser
 • Integrative – komplementære interesser
hvordan fostre integrativt samarbeid
Hvordan fostre integrativt samarbeid?
 • Korreksjon av kognitive feiloppfatninger
 • Kontrakter og andre former for forpliktelser
 • Vektlegge multiple mål med samarbeidet
 • Samarbeid om multiple prosjekter
 • Horisontalt og vertikalt samarbeid
 • Utvikling av vennskap
verdier som ligger til grunn for konstruktiv konflikt l sning
Verdier som ligger til grunn for konstruktiv konflikt løsning
 • Gjensidighet – den gyllne regel
 • Respekt for samarbeidspartnere
 • Opplevelse av delt fellesskap
 • Aksept for egen feilbarlighet
 • Avvisning av tvang som virkemiddel

Deutsch 2000

tillit i samarbeid

Tillit i samarbeid

En forutsetning for effektivt samarbeid

hva er tillit
Hva er tillit?
 • Tillit som ”basic trust” og ”lim” i samarbeid
 • Tillit eksisterer som en relasjon mellom flere aktører og ikke som en egenskap ved individuelle aktører.
 • Tillit er dynamisk og vil stadig forandres gjennom aktørenes interaksjon.
 • Tillit må læres. Tillit er vanskelig å etablere og lett å ødelegge.
hva er tillit 2
Hva er tillit (2)
 • Tillit forutsetter frihetsgrader innen grenser bestemt av aktørenes kompetanse.
 • Tillit er ikke blind – men det er bare et fåtall mennesker man kjenner så godt at det er realistisk å vise tillit ut fra kjennskap til deres målsettinger og forpliktelser.
hva er tillit 3
Hva er tillit (3)?
 • Tillit utvikles fra tillitsverdig (pålitelig) atferd. Pålitelighet vises gjennom åpen kommunikasjon, villighet til å ta en risiko, evnen til å dele og evnen til å opptre aksepterende og støttende.
 • Tillit er i siste instans en personlig relasjon og kan ikke reduseres til en vare innen markedet.
 • Tillit må være realistisk.
hva er tillit 4
Hva er tillit (4)?
 • Samarbeid og gjensidig læring øker tillit, konkurranse reduserer tillit.
 • Det å forvente og å vise tillit gjennom tillitsverdige handlinger kan fungere som en selvoppfyllende profeti.
 • Tillit i en organisasjon forutsetter at ledelse utøves på alle nivåer og av alle som deltar i samarbeidet. En leder alene kan ikke etablere tillit.
teorier om tillit
TEORIER OM TILLIT
 • Tillit som individuell egenskap, f.eks. som evne til å stole på partneres motivasjon (psykologisk orienterte teorier)
 • Tillit som interpersonlige transaksjoner, som gjensidighet i samarbeid (økonomiske teorier)
 • Tillit som en situasjonsfaktor hvor det hersker usikkerhet og avhengighet (politiske teorier)
 • Tillit som et resultat av institusjonelle arrangementer i form av kontrakter og legale prosedyrer (sosiologiske og sosialpsykologiske teorier)
trinn i utvikling av tillit
TRINN I UTVIKLING AV TILLIT

1) Kalkulerende tillit som er markedsorientert, økonomisk og krever en viss grad av beskyttelse bak lover og avtaler.

2) Tillit basert på felles oppfatninger (kunnskap og forståelse) av organisatoriske målsettinger og av den virkelighet man forholder seg til.

3) Tillit basert på affektive bånd, på moral, forpliktelse og opplevd felles identitet med en egenverdi ut over det økonomiske samarbeidet.

tillitsrelasjoner i samarbeid hemmes av f lgende faktorer fairholm
Tillitsrelasjoner i samarbeid hemmes av følgende faktorer(Fairholm):
 • Kommunikasjonsproblemer, både av strukturell og psykologisk karakter. Særlig kjent er nonverbal lekkasje (dobbeltbudskap hvor man kroppslig avslører det motsatte av hva som sies verbalt).
 • Asymmetriske autoritets- og maktforhold virker ofte nedbrytende på utvikling av tillit.
 • Samfunnsmessig apati og fremmedgjøring som hindrer aktiv deltakelse i nære samarbeidsrelasjoner.
tillitsrelasjoner 2
Tillitsrelasjoner 2
 • Reduksjon i vanlige moralske verdier hos aktører i organisatorisk samarbeid, f.eks. hos finansfolk og ledere.
 • Sviktende mekanismer for å stille aktører til ansvar for uetisk atferd.
 • Risiko ved å stole på andre aktører i et marked preget av konkurranse.
 • Modeller som tar utgangspunkt i at mennesker hovedsakelig styres av selviske interesser.
tillitsrelasjoner 3
Tillitsrelasjoner 3
 • Negative hendelser i samarbeid, enten tilfeldig eller med hensikt fra aktørers side. Uansett har slike hendelser en negativ effekt på utvikling av tillit.
 • Ufunksjonelle organisasjonsstrukturer kan hemme utvikling av effektivt samarbeid, både innad i en organisasjon og i samarbeid mellom organisasjoner.
samarbeid og tillit i kortvarige prosjektorganisasjoner meyerson et al
Samarbeid og tillit i kortvarige prosjektorganisasjoner(Meyerson et al.)

1) Jo mer en gruppe aktører tilhører samme «pool», jo mer sårbart er deres rykte og jo villigere er de til å vise tillit.

2) Rollebasert interaksjon gir raskere utvikling av tillit enn personbasert interaksjon.

3) Inkonsistent rolleatferd og uklarhet i rolleomfang reduserer tillit.

samarbeidsproblemer 2
Samarbeidsproblemer 2

4) Aktører under tidspress benytter mer kategoribasert og mindre presis og evidensbasert informasjon.

5) Kategoridreven informasjon i temporære organisasjoner er dominert av institusjonelle og kontekstavhengige kategorier.

samarbeidsproblemer 3
Samarbeidsproblemer 3

6) Kategoridrevet informasjon leder til raskere reduksjon av usikkerhet assosiert med tillit men også til større risiko.

7) Tillit i temporære systemer er mer sannsynlig ved moderat gjensidig avhengighet enn ved høy eller lav avhengighet.

samarbeidsproblemer 4
Samarbeidsproblemer 4

8) Kontraktør eller leder i en temporær organisasjon vil gjennom sitt rykte (særlig ekspertise og troverdighet) ha avgjørende betydning for utvist gjensidig tillit mellom aktører som ikke kjenner hverandre fra før.

9) Tillit er positive illusjoner som delvis skaper de resultater som følger av å utvise tillit. Når noen viser tillit er dette et sosialt bevis for at det er grunn for å vise tillit.

om tillit
OM TILLIT

Tillit er et resultat av sosial konstruksjon, realisert og styrket gjennom sosial interaksjon, kulturell affinitet og støttet av institusjonelle normer og sanksjoner

(Child & Faulkner 1998)

tillit i prosjektorganisasjoner
Tillit i prosjektorganisasjoner

Temporære organiseringer preges av iboende usikkerhet. Men usikkerheten kan reduseres ved å utvise tillit til ukjente samarbeidspartnere.

forventninger som avgj r villighet til vise tillit
Forventninger som avgjør villighet til å vise tillit
 • Forventninger om gjensidighet, oftest basert på tidligere erfaring (Heiders «vil» faktor)
 • Forventninger om effektivitet (efficacy), dvs. evne til å påvirke resultater (Heiders «kan» faktor)
 • Hedonistiske forventninger til både samarbeidsprosessen og dens resultater (lyst)
gode samarbeidsrelasjoner og god ledelse preges av
Gode samarbeidsrelasjoner og god ledelse preges av:
 • Effektiv kommunikasjon
 • Omsorg, vennlighet, behjelpelighet,
 • Koordinering av innsats, arbeidsdeling, oppgaveorientering, høy produktivitet
 • Tro på egne ideer og sterk tro på felles oppfatninger og verdier
 • Villighet til å øke andres makt etter behov
 • Oppfatter konflikterende interesser som felles problem som må løses kollektivt

Deutsch 2000