PO KL
Download
1 / 41

PO KL SZANS? DLA LUBELSZCZYZNY Konkurs pilota?owy w ramach Poddzia?ania 6.1.1 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

PO KL SZANSĄ DLA LUBELSZCZYZNY Konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Barbara Marzec Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Celem Poddziałania 6.1.1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PO KL SZANS? DLA LUBELSZCZYZNY Konkurs pilota?owy w ramach Poddzia?ania 6.1.1 PO KL' - joelle-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

PO KL

SZANSĄ DLA LUBELSZCZYZNYKonkurs pilotażowy w ramach Poddziałania

6.1.1 PO KL

Barbara Marzec

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

Celem Poddziałania 6.1.1

jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.


Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

 • Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

 • Funkcję Instytucji Pośredniczącej w województwie lubelskim pełni Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Priorytetu VI w województwie lubelskim pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zwany dalej Instytucją organizującą konkurs (IOK).


Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

 • Konkurs otwarty

 • od 26.11.2007 r. do 30.06.2008 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków dostępnej na konkurs alokacji

 • 18.136.791,46 zł

  w tym 5% rezerwa finansowa na ewentualną procedurę odwoławczą

 • Montaż finansowy 85% EFS i 15% budżet państwa

 • Wnioskodawca może otrzymać nie więcej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych

 • Minimalna wartość projektu wynosi 50.000 zł

 • Wkład własny nie jest wymagany


Wnioskodawcy beneficjenci
Wnioskodawcy/Beneficjenci

 • Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty (w tym powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, w zakresie zadań nieobjętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.].)

  Możliwe jest realizowanie projektów przez podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce

 • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 • O dofinansowanie mogą się ubiegać te podmioty, które w oparciu o przepisy prawa krajowego mają możliwość pozyskiwania środków finansowych i realizacji przedsięwzięć ze środków publicznych.


Wymagania dotycz ce partnerstwa
Wymagania dotyczące partnerstwa

 • Projekt może być realizowany w partnerstwie. W przypadku projektów składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest wnioskodawca, którego podstawowe funkcje, takie jak np. rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, kontroli czy ewaluacji, nie mogą być realizowane przez partnera.

 • Wnioskodawca nie przedkłada umowy partnerstwa na etapie składania wniosku. Umowa partnerska będzie stanowiła załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

 • Na etapie składania wniosku, wnioskodawcę i jego partnerów musi wiązać umowa (lub porozumienie), jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę jednego podmiotu, reprezentującego partnerstwo, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

  • Umowa musi zawierać:- cel partnerstwa,- obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu –wnioskodawcę),- zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu,- plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego,- zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,- zasady podejmowania decyzji w partnerstwie,- sposób monitorowania i kontroli projektu.


Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

Zlecanie zadań – podwykonawstwo

 • W przypadku zlecania usług Wnioskodawca powinien przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Wnioskodawcy.

 • Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że: zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu.

 • Wnioskodawca wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez IOK będącą stroną umowy.


Kwalifikowalne typy projekt w
Kwalifikowalne typy projektów

 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

 • Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:

  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe

  • staż/ praktyki zawodowe - od 3 do 12 miesięcy

  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego mi.n. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza


 • Kwalifikowalne typy projekt w1
  Kwalifikowalne typy projektów

  • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania

  • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)

  • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

   W ramach jednego projektu możliwe jest łączenie kilku typów projektów o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia osiągnięcia celów i wartości dodanej dla projektu.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe mogą realizować wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wymagany jest wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

  • Usługi szkoleniowe mogą być świadczone wyłącznie przez podmioty uprawnionedo przeprowadzenia tego typu usługi, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, będące instytucjami szkoleniowymi w rozumieniu instytucji rynku pracy. Wymagany jest wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

  • Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięcznie stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

  • Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4,00 PLN brutto za godzinę uczestniczenia w szkoleniu.


  Kwalifikowalne grupy docelowe
  Kwalifikowalne grupy docelowe wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

  • Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

  • Osób pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, w szczególności należących do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:

   • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;

   • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy

   • po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);

   • osoby do 25 roku życia;

   • osoby niepełnosprawne;

   • osoby po 45 roku życia;

   • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko– wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą)

 • Kwestie związane z grupą docelową projektów określają również kryteria wyboru projektów – szczegółowe kryteria dostępu i szczegółowe kryteria strategiczne.


 • Kwalifikowalne grupy docelowe1
  Kwalifikowalne grupy docelowe wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

  • osoby pozostające bez zatrudnienia z wyłączeniem osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy,

  • osoby w wieku produkcyjnym, niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

  • osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe jeśli są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

  • studenci studiów wieczorowych i zaocznych.

   NIE MOŻNA KIEROWAĆ WSPARCIA do:

  • studentów studiów dziennych,

  • rolników i domowników rolników,

  • osób pracujących na podstawie umów prawa cywilnego.


  Okres realizacji projektu
  Okres realizacji projektu wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

  1. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane z kwalifikowalne.

  2. Okres realizacji projektu wynosi od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2010 r. (w tym rzeczowy i finansowy okres realizacji projektu).

  3. Okres kwalifikowalności wydatków - od dnia podpisania umowy.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Plan Działań na lata 2007 -2008 wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

  • nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • nie przewiduje się możliwości realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Pomoc publiczna

  • W ramach przedmiotowej procedury konkursowej nie ma możliwości realizacji projektów, które dotykałyby pomocy publicznej.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Miejsce, sposób i termin składania wniosków wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

  • Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Instytucji organizującej konkurs – tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20 -022 Lublin, pok. nr 327 – Sekretariat WUP w Lublinie.

  • Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przekazaniu wniosku na najbliższy KOP decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Instytucji organizującej konkurs.

  • Aby wniosek został przekazany na KOP, musi zostać złożony, poprawny pod względem formalnym, na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem KOP ( w uzasadnionych przypadkach na 21 dni roboczych).

  • Planowane terminy posiedzeń KOP:

   16 – 25 stycznia 2008 r.,

   18 – 22 luty 2008 r., 17 – 21 marca 2008 r.,

   14 – 18 kwietnia 2008 r.,

   12 – 16 maja 2008 r., 23 – 27 czerwca 2008 r., 14 – 18 lipca 2008 r.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

  • Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: www.efs.gov.pl/wniosek

  • Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej(w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału) i elektronicznej w formacie pliku XML oraz pliku PDF wyłącznie na płycie CD/DVD, wygenerowanych przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku papierowych i elektronicznej.

  • Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku. Przy wypełnianiu wniosków należy również wziąć pod uwagę Kartę weryfikacji formalnej i Kartę oceny merytorycznej tak, aby w poszczególnych rubrykach zawrzeć wszystkie informacje, które będą przedmiotem oceny.

  • Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona musi być parafowana przez osobę do tego upoważnioną.

  • Dokumentacja konkursowa i Plan Działań na lata 2007-2008

  • Wytyczne MRR, dokumenty programowe, przepisy krajowe i Rozporządzenia Rady (WE) – www.wup.lublin.pl


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Wymagane załączniki do wniosku wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

  • 1. Załączniki wymagane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

   • dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

   • Instytucja organizująca konkurs wymaga następujących dokumentów określających sytuację finansową wnioskodawcy ( za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz ostatni zamknięty kwartał):

   • sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku wnioskodawców sporządzających w/w dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) lub

   • uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku wnioskodawców nie sporządzających w/w dokumentów)

  • 2. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność krócej niż I kwartał, zamiast w/w dokumentów składa bilans otwarcia.

  • Wymagane załączniki podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Złożenie innych niż finansowe, załączników do wniosku o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  • Załączniki do wniosku wnioskodawca przedkłada w dwóch egzemplarzach – po jednym egzemplarzu do każdego wniosku o dofinansowanie projektu.

  • Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy przedkładane są w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy (osobę która złożyła podpis na wniosku o dofinansowanie projektu) oraz wymagana jest również kontrasygnata głównego księgowego).Dopuszcza się możliwość przedłożenia dokumentów w oryginale.

  • Każdy z dwóch kompletów dokumentów, tj. wniosków o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami powinien być trwale spięty, w sposób zapobiegający zgubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu i zapakowany do jednej koperty.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  ETAPY dot. oceny wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  – od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy o dofinansowanie

  Etap 1 ocena formalna

  Etap 2 ocena merytoryczna

  Etap 3 negocjacje

  Etap 4 ocena dokumentów wymaganych do podpisania umowy

  Etap 5 zatwierdzenie Ostatecznej listy projektów przez Zarząd Województwa Lubelskiego


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  OCENA FORMALNA o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu. ► Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1”tzn. „spełnia – nie spełnia”. ► Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:- ogólne kryteria formalne, - kryteria dostępu.► Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia

  IOK zobowiązana jest do dokonania oceny formalnej, czyli sprawdzenia kompletności i poprawności złożonej dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku (w przypadku konkursu otwartego). W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków) IOK może wydłużyć powyższy termin do 21 dni roboczych, o czym informuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

  Oceny formalnej dokonuje się przy pomocy Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Szczegółowe kryteria dostępu o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  • ►Szczegółowe kryteria dostępu zostały zatwierdzone Uchwałą Pre – Komitetu Monitorującego na posiedzeniu w dniu 18 września 2007 r.

  • ► W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

   • Kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy).

   • Kryterium wysokości finansowej projektu: minimum 50 000 zł

  • Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane.

  • ► W terminie 5 dni od rozpatrzenia wniosku IOK informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a także o możliwości złożenia protestu.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • OCENA MERYTORYCZNA o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  • Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne. Wniosek, aby móc otrzymać dofinansowanie musi spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne.

  • Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

   • - zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym

   • zgodność z prawodawstwem krajowym;

   • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL

  • Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”.

  • Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Ogólne kryteria merytoryczne o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  • Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

  • ● jakości projektu:

  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;

  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;

  • wartość dodana projektu;

  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;

  • rezultaty projektu;

  • racjonalność harmonogramu działań

  • ● beneficjenta:

  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);

  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

  • ● finansowania projektu:

  • - niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;

  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);

  • - kwalifikowalność wydatków.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Ogólne kryteria merytoryczne o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

  Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez IW(IP2). W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną.

  W przypadku konkursu pilotażowego stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

  Kryterium grupy docelowej – premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych osób po 45. roku życia, pozostających bez zatrudnienia oraz kobiet.

  Za spełnienie, tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 20 punktów.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Lista rankingowa po ocenie merytorycznej o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  • Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy wniosków, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

  • Po zatwierdzeniu listy projektów wnioskodawca otrzyma pismo informująceo:

  • ● uzyskaniu wymaganych 60 pkt. i 60 % punktów w każdym z punktów oceny merytorycznej (podana jest liczba punktów, przyznana kwota dofinansowania)

  • ● nie uzyskaniu 60 punktów i 60 % punktów w każdym z punktów oceny merytorycznej (podana jest liczba punktów wraz z uzasadnieniem)

  • ● nie spełnianiu kryteriów horyzontalnych - o odrzuceniu wniosku

  • ● o możliwości podjęcia negocjacji – informujące o propozycji dokonania zmian merytorycznych w treści wniosku lub/i zmianach w zadaniach budżetu projektu

  • Informacja taka jest wysyłana do wnioskodawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia prac KOP (w przypadku konkursów otwartych). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 10 dni, o czym niezwłocznie, wraz z podaniem przyczyny wydłużenia terminu, informuje się wszystkich wnioskodawców za pośrednictwem strony internetowej IOK.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • NEGOCJACJE o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  • Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja organizująca konkurs zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu.

  • Wnioskodawca, któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje z  IOK, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych.

  • Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego wniosku jak również budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania.

  • Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zastać zakończone w ciągu kolejnych 15 dni roboczych. Negocjacje są prowadzone w formie pisemnej.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Ocena dokumentów wymaganych o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

  • do podpisania umowy

  • Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja organizująca konkurs będzie wymagać w terminie 10 dni roboczych od ubiegającego się o dofinansowanie następujących załączników do wniosku o dofinansowanie projektu:

  • kopia statutu/umowy wnioskodawcy poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, opatrzona aktualną datą,

  • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (zaświadczenie) lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta,

  • deklaracja poświadczająca udział własny (wymagany jedynie w przypadku, gdy przewidziany jest udział własny w finansowaniu projektu),

  • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,

  • zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego,

  • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy – załącznik wymagany w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy,


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • życiorysy kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  • referencje potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność). Referencje muszą zawierać informację o zrealizowanych projektach: tytuł, wartość, typ projektu/tematyka, liczba beneficjentów ostatecznych oraz czy wskaźniki zostały osiągnięte)

  • umowa/porozumienie pomiędzy partnerami, w przypadku gdy w realizacji projektu oprócz wnioskodawcy zaangażowani są partnerzy, wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi od lidera

  • oświadczenie wnioskodawcy lub/i zaświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT),

  • jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami o finansach publicznych: uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem wnioskodawcy, zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS,

   Z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia do IW (IP2) kompletu wymaganych dokumentów ( załączników do umowy).


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Ogłoszenie Ostatecznej listy projektów projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  Decyzję o zatwierdzeniu Ostatecznej listy projektów podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZWL - IOK informuje wnioskodawcę o w/w decyzji:

  - o przyjęciu wniosku do realizacji,

  - o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

  W powyższych dwóch przypadkach pismo do wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości złożenia protestu od wyników oceny wniosku ze wskazaniem ustawowego terminu, w jakim należy złożyć protest oraz trybu, w jakim należy protest wnieść oraz o możliwości złożenia ponownie poprawnego wniosku.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  • Nie złożenie żądanej dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

  • 2. Niezwłocznie po wpłynięciu wszystkich wymaganych załączników, IOK przesyła wnioskodawcy opatrzone parafami na każdej stronie dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o ich opatrzenie parafami na każdej stronie i podpisanie, w określonym terminie, przez upoważnioną/e osobę/y reprezentujące wnioskodawcę i odesłanie dwóch egzemplarzy umowy. Podpisanie umowy jest również możliwe w siedzibie IOK.

  • 3. IOK po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami ogłasza na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu informację o podpisanych umowach w ramach danej rundy konkursu otwartego, w której wskazuje się: tytuł projektu, nazwę beneficjenta ze wskazaniem jego siedziby (miejsca zamieszkania), wartość przyznanego dofinansowania, liczbę zdobytych punktów itp.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  PROTEST projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  1. Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym niezwłocznie informuje się wnioskodawcę.

  2. Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej.

  3. Protest jest składany do i rozpatrywany przez IOK. W przypadku PO KL nie ma możliwości wniesienia protestu za pośrednictwem innej instytucji – protest taki pozostawia się wówczas bez rozpatrzenia.

  4. Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez właściwą instytucję.

  5. Wniesienie protestu (i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) przez danego wnioskodawcę nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych projektów złożonych w danej rundzie aplikacyjnej. Zatem zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w odniesieniu do projektów, które pomyślnie przeszły dany etap lub wszystkie etapy kwalifikacji do dofinansowania, powinny być kontynuowane wszelkie niezbędne procedury, z zawarciem umowy włącznie.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ PO KL. Wniesienie wniosku do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

  2. Nie jest możliwe wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść zarzuty dotyczące innych kwestii.

  3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez IZ PO KL.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  • ● Dla projektów do 1.000.000 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, weksel In blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco.

  • ● Jeśli przyznana kwota dofinansowania przekracza kwotę 1.000.000 zł, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:

  • - poręczenie bankowe;

  • - gwarancja bankowa;

  • - gwarancja ubezpieczeniowa;

  • - poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);

  • - weksel z poręczeniem wekslowym banku;

  • - zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

  • hipoteka.

  • Zabezpieczenie składane jest nie później niż w terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy.

  • ● Wyboru form zabezpieczenia, wymaganych od beneficjenta w przypadku projektów, w których kwota dofinansowania przekracza 1.000.000 PLN, dokonuje Instytucja organizująca konkurs w ustaleniu z beneficjentem.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Finansowanie projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  ●Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu, pod warunkiem dostępności środków dla Działania

  ● Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, pod warunkiem złożenia prawidłowego zabezpieczenia realizacji umowy, w wysokości maksymalnie 40% wartości dotacji rozwojowej przyznawanej we wniosku o dofinansowanie.

  ● Wysokość ta jest ustalana indywidualnie z każdym beneficjentem przed podpisaniem umowy, w zależności od wartości projektu, doświadczenia Beneficjenta w zakresie realizacji projektów.

  ● W przypadkach projektów krótkich, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy, wysokość pierwszej transzy może dotyczyć 80% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt. Decyzję w tym zakresie podejmuje IW (IP2).

  ● Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej tj. wykazanie przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i ich zatwierdzenie przez IW (IP2).


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Płatności projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  • ● Projekty konkursowe w ramach PO KL są rozliczane na podstawie wniosku beneficjenta o płatność. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami (postępem finansowym).

  • ● Beneficjent otrzyma dotację rozwojową, która będzie przekazywana transzami.

  • ● Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz – w przypadku wniosku o płatność końcową – nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji Projektu. Wniosek o płatność składany jest w wersji papierowej i elektronicznej.

  • ● Beneficjent załącza do wniosku o płatność:

  • zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

  • szczegółową charakterystykę udzielonego wsparcia

  • wyciągi bankowe z rachunku projektu, za okres którego dotyczy wniosek o płatność

  • informację o wszystkich uczestnikach projektu w formie elektronicznej


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Sprawozdawczość z realizacji projektu projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  ● Funkcję sprawozdania z postępów realizacji projektu spełnia wniosek o płatność w części sprawozdawczej, która zawiera informacje dotyczące:

  - postępu rzeczowo – finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy,

  - problemów i trudności we wdrażaniu projektu (oraz środki zaradcze),

  - prognozy realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym, w tym płatności na kolejne kwartały uwzględniające cały okres realizacji projektu,

  - informacje dotyczące zgodności z politykami wspólnotowymi i prawem wspólnotowym.

  ● Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedłożenia wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  • Zmiany w projekcie projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  • ● Beneficjent może dokonywać zmian w projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wterminie 15 dni roboczych.

  • ● Beneficjent może dokonywać przesunięć w rezultatach projektu określonych we wniosku do 10% wartości wskazanych we wniosku bez konieczności informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Przesunięcia nie mogą powodować zmian o więcej niż 10% środków alokowanych na dane zadanie w ramach budżetu projektu określonego we wniosku oraz nie mogą zmieniać proporcji pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania a wydatkami na realizację całości danego zadania.

  • Beneficjent musi przedłożyć do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) celem akceptacji: CV trenerów, program usługi, materiały szkoleniowe na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem usługi.


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  PUNKT KONSULTACYJNY projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  WUP w Lublinie

  punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

  (081) 46-35-363

  www.wup.lublin.pl


  Po kl szans dla lubelszczyzny konkurs pilota owy w ramach poddzia ania 6 1 1 po kl

  Dziękuję za uwagę projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

  Barbara Marzec