slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mapa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Mapa - PowerPoint PPT Presentation


  • 204 Views
  • Uploaded on

Mapa. Mapa je zjednodušený, generalizovaný a zmenšený rovinný obraz Zeme Veda, ktorá sa zaoberá konštrukciou, obsahom, používaním a vývojom máp – kartografia Mapa s glóbusom sú základným výrazovým prostriedkom geografie. základné druhy máp – plány, topografické mapy, geografické mapy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mapa' - jody


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Mapa

Mapa je zjednodušený, generalizovaný a zmenšený rovinný obraz Zeme

Veda, ktorá sa zaoberá konštrukciou, obsahom, používaním a vývojom máp – kartografia

Mapa s glóbusom sú základným výrazovým prostriedkom geografie

slide2

základné druhy máp – plány, topografické mapy, geografické mapy

mapa zobrazuje zemský povrch v zmenšenej podobe, toto zmenšenie sa vyjadruje určitým pomerom – mierka mapy - vyjadruje sa vzťahom 1 : m, kde m je mierkové číslo

môže byť číselná alebo grafická

podľa mierky sa mapy rozdeľujú na tri skupiny :

mapy veľkej mierky

od 1 : 1000 do 1 : 5 000

mapy strednej mierky

od 1 : 10 000 do 1 : 200 000

mapy malej mierky

od 1 : 250 000 do 1 : 1 000 000

vznik mapy
Vznik mapy

Zemský povrch je vo svojej reálnej podobe veľmi zložitý. Pre potreby mapovania, t. j. pre proces vzniku máp, treba ho zjednodušiť. To sa dosiahne jeho (pravouhlým) premietnutím, na topografický priemetňu. Tá je buď rovinná, ak sa zobrazuje malé územia, alebo elipsoidná a guľová, ak sa zobrazuje rozľahlé územie, na ktorom sa už prejavuje zakrivenie Zeme. Veľké územia (kontinent, pologuľa) majú referenčnú plochu glóbus. Po prevedení referenčných plôch (priemetní a glóbusu) do roviny vznikajú v poradí: mapové plány, topografické mapy a geografické mapy.

pod a druhu zobrazovacej plochy sa delia
Podľa druhu zobrazovacej plochy sa delia:
  • priame - azimutálne– zobrazovacou plochou je rovina, v normálnej polohe sa dotýka pólov, rovnobežky sú sústredné kružnice a poludníky vybiehajú ako úsečky z 1 bodu
slide5
nepriame:
  • - valcové – zobrazovacou plochou je plášť valca, poludníky sú v normálnej polohe rovnobežné priamky a rovnobežky sú sústavou priamok, ktoré sú rovnobežné s rovníkom a kolmé na obrazy poludníkov
slide6
kužeľové – zobrazovacou plochou je plášť kužeľa, dotyková rovina je v jednej z vedľajších kružníc, poludníky sú priamky vychádzajúce z obrazu vrchola kužeľa a rovnobežky sa javia ako kruhové oblúky
generaliz cia obsahu mapy
Generalizácia obsahu mapy
  • Čím je mierka mapy väčšia, tým je jej obsah bohatší, mapa je podrobnejšia
  • Pri prechode z mapy väčšej mierky do mapy menšej mierky je potrebne obsah mapy zjednodušovať
slide8

obsah mapy :

1 . topografický - možno zistiť tvar povrchu krajiny a útvarov, jeho zložky sú :

A) polohopis - tvorí súbor bodov, čiar a mapových znakov, ktoré zobrazujú sídla,objekty, komunikácie, vodstvo, hranice

B) výškopis – vystihuje reliéf – je to súbor vrstevníc, výškových kót, tieňovanie reliéfu

2. tematický – je charakterizovaný bodmi, čiarami, areálmi, a dohovorenými znakmi

slide9
farba

môže vyjadrovať kvalitu – nikde na mape sa rovnaké farby

nestretnú

kvantitu – nízke teploty modrou farbou

  • písmo - kvalita – vyjadrujeme typom písma a jeho sklonom

/ sídla, vodstvo /

- kvantita – veľkosť a hrúbka písma

/ administratívne funkcie miest /

  • legenda - vysvetlivky k mape