slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mapa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Mapa - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

It can help you. Mapa. Anglické gramatiky. SLOVESA. Plnovýznamová slovesa Přítomný čas prostý Použití: Popis činností, které se dějí opakovaně či pravidelně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mapa' - ashby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
It can help you

Mapa

Anglické gramatiky

slide3
Plnovýznamová slovesa Přítomný čas prostý
 • Použití: Popis činností, které se dějí opakovaně či pravidelně.
 • Struktura: 3.os.j.č. má koncovku – s ; v otázce používáme pomocné sloveso do/does, v záporu don‘t/doesn‘t.
 • I work from 9 to 5.
 • He plays football every Saturday.
 • How often do you go to the cinema.
 • She does not (doesn‘t) like milk.
slide4
Přítomný čas průběhový
 • Použití: Popis činnosti, které probíhají právě teď nebo budou probíhat v blízké budocnousti.
 • Struktura: Pomocné sloveso be+sloveso s – ing. Otázky a zápor tvoříme pomocným slovesem.
 • She is (she‘s) writing an email.
 • What are you doing ?
 • We are not (aren‘t) sleeping now.
slide5
Budoucí čas prostý
 • Použití: Předpověď události, které se asi stanou, často se používá,když mluvíme o nějakých náhlých rozhodnutích.
 • I will (I‘ll) help you.
 • When will you finish your work.
 • The shops will not (won‘t) be open tomorrow.
slide6
Budoucí čas průbehový
 • I will (I‘ll) be working in Dublin this time next month.
slide7
Budoucí čas, be going to‘
 • Použití: Popis událostí, které plánujeme do budoucna, předpověď něčeho, co se pravděpodobně stane.
 • Struktura: am/are/is going to + plnovýznamové sloveso.
 • Look at clouds! It is (it‘s) going to rain.
 • What are you going to do when you finish your studies?
 • I am (I‘m) not going to work at the weekend again!
slide8
Předpřítomný čas prostý
 • Použití: Když mluvíme o svých zkušenostech (neříkáme kdy se to stalo, ale že se to stalo), o něčem, co začalo v minulosti a dosud to trvá. Je to spojnice minulosti a přítomnosti. Struktura: Pomocné sloveso have/has + příčestí minulé (3. tvar slovesa).
 • I have (I‘ve) eaten snails.
 • How long has she known Jim?
 • I have not (haven‘t) done my homework.
slide9
Předpřítomný čas průběhový
 • Použití: Obdobné jako u předpřítomného času prostého, jen popisuje probíhající činnosti. Struktura: have/has + been + sloveso s – ing
 • I have (I‘ve) been working in this company for 6 years.
 • Has she been driving my car again?
 • They have not (haven‘t) been watching the news in Japanese.
slide10
Předbudoucí čas prostý a průběhový
 • Použití: Popis událostí či činností, které se stanou v budoucnu do určité doby. Struktura: will + have + příčestí minulé (3.tvar slovesa)/sloveso s – ing.
 • In May, we will have been married for twenty – five years, darling!
 • Buy the time we arrive, the bend will are ready have been playing for one hour.
slide11
Předminulý čas prostý a průbehový
 • Použití: Když chceme zdůraznit, že se něco v minulosti stalo před něčím jiným v minulosti. Struktura: had+ příčestí minulé (3.tvar slovesa ) / had + been + sloveso s – ing.
 • After i had (I‘d) been searching for a new job for a year was happy to get a job as a cleaner.
 • I didn‘t watch the film because i had already seen it.
slide13
Modální slovesa nepoužívají ke tvoření otázky a záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).
slide14
Can/could (moci, uměti)
 • I cannot (can‘t) speak Japanese.
 • Can I go home?
 • I could read when I was three.
slide15
Must (muset, v záporu nesmět)
 • I must work hard.
 • You must not (mustn‘t) do that! Ale
 • You don‘t have / need to do that.
 • Must I do that?
slide16
Should/ought to(mělo by se)
 • I should (ought) call him.
 • You should not (shouldn‘t). Talk to your boss like that.
 • Should I write an e-mail to them?
slide17
May (smět)
 • You may go home.
 • May I borrow your pen?
 • You may not watch TV tonight.
slide18
Will (budoucí čas, žádosti)
 • Will you help me, please?
slide19
Would (podmiňovací způsob, zdvořilé žádosti)
 • Would you help me, please?
 • I would not (wouldn‘t) do that.
slide21
Pomocná slovesa používáme ke tvorbě otázek a záporu u plnovýznamových sloves či při tvorbě některých časů.
 • Do(does)/did-tvoření otázek a záporu v přítomném a minulém času prostém.
 • Do you speak English?
 • He didn‘t come.
slide22
Be(am,are,is,was,were,been) – Tvoření průběhového času.
 • I am sitting.
 • She was sleeping.
 • How long have you been working here?
 • This time next month, I‘ll have been working in Australia for 5 years.
slide23
Have(has)/Had
 • Tvoření předpřítomného, předminulého a předbudoucího času.
 • I haven‘t seen you four ages!
 • He had already eaten dinner by the time she arrived.
anglick slovosled
Anglický slovosled

Oznamovací věta

slide29
Použití podstatných jmen je mnohem jednodušší než v češtině, protože je nemusíme skloňovat

Množné číslo

Přidáme koncovku –s pozor na některé změny v pravopise.

Book-Books, Lady-Ladies(slova konci na Y ), box-boxes(slova končí na –CH, - SH, - SS, - O a X)

Některá nepravidelná podstatná jména: man-men, child-children, sheep-sheep.

slide30
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, můžeme je počítat

používají se s nimi určitý a neurčitý člen: book, car, table, dog, tree, woman, house…

Nepočitatelná podstatná jména nemají množné číslo, nedají se počítat a nemůžeme s nimi použít neurčitý člen. Většinou jde o abstraktní pojmy, materiály, tekutiny, některá jídla: work, money, tea, meat, paper.

slide32
Stupňování přídavných jmen

Jednoslabičná přidavná jména:

Cold-colder-the coldest

Nice-nicer-the nicest

(krátká přídavná jména jejichž poslední 3 písmena jsou souhláska-samohláska-souhláska)

Dvouslabičná přídavná jména

Happy-happier-the happiest(příd.jm. končí na –Y)

Handsome-more handsome-the most handsome

Víceslabičná přídavná jména

Beatiful-more beautiful-the most beautiful

Výjimky:

Good-better-the best

Bad-worse-the worst

opsashcom po d p davn ch jmen
OPSASHCOMPořádí přídavných jmen

A beautiful big 19th century rectangular dark brown French wooden table

slide35
Osobní Zájmena (1.pád)

I (já)

You (ty)

He (on)

She (ona)

It (ono)

We (my)

You (vy)

They (oni,ony,ona)

slide36
Osobní Zájmena(Ostatní pády )

Me (mě, mně, mnou )

You ( tebe, tobě, tebou )

Him ( jeho, jemu, ním, něm )

Her ( ji, jí, ní )

It ( ho,něm, ním )

Us ( nás, nám, námi )

You ( vás, vám, vámi )

Them (nich, jim, je, nimi, nich )

slide37
Přivlastňovací zájmena

My ( můj, moje )

Your ( tvůj, tvoje )

His ( jeho )

Her ( její )

Its ( jeho )

Our ( náš, naše )

Your ( váš, vaše )

Their ( jejich )

slide38
Přivlastňovací zájmena stojící samostatně ve větě

Mine ( můj, moje )

Your ( tvůj, tvoje )

His ( jeho )

Hers ( její )

Ours ( náš, naše )

Yours ( váš , vaše )

Theirs ( jejich )

slide39
Vztažná zájmena se, si, sobě

Myself

Yourself

Himself

Herself

Itself

Ourselves

Yourselves

Themselves

slide41
One - First
 • Two - Second
 • Three - Third
 • Four - Fourth
 • Five - Fifth
 • Six - Sixth
 • Seven - Seventh
 • Eight - Eighth
 • Nine - Ninth
 • Ten - Tenth
slide42
11) Eleven - Eleventh

12) Twelve – Twelfth

13) Thirteen – Thirteenth

14) Fourteen – Fourteenth

15) Fifteen – Fifteenth

16) Sixteen – Sixteenth

17) Seventeen – Seventeenth

18) Eighteen – Eighteenth

19) Nineteen – Nineteenth

20) Twenty - Twentieth

slide43
30) Thirty – Thirtieth

40) Forty – Fortieth

50) Fifty – Fiftieth

60) Sixty – Sixtieth

70) Seventy – Seventieth

80) Eighty – Eightieth

90) Ninety – Ninetieth

100) A Hundred – Hundredth

1000) A Thousand – Thousandth

1000000) A Million - Millionth

slide57
IN – části dne ( in the morning ), roky, měsíce, roční období, za jakou dobu ( in 5 minutes – za 5 minut )

ON – dny v týdnu, datum

AT – přesný čas ( at lunchtime, at Christmas, at night )

FOR – po nějakou dobu ( for 2 weeks, for a long time )

FROM…TO – od…do

slide59
Neurčitý člen ( indefinite article ) a/an

Když hovoříme o něčem poprvé, všeobecně. Používá se pouze v jednotném čísle počitatelných podstatných jmen. ,,A“se používá, když po něm následuje slovo, které se vyslovuje se souhláskou na začátku ( a dog, a big dog ). ,,AN“ se používá se slovy začínajícími na samohlásku, opět jde o výslovnost ( an apple, an honest man ). Používáme jej např. s povoláními a některými výrazy vyjadřujícími množství ( a few, a little… ).

slide60
Určitý člen (definite article ) the:

Když mluvíme o něčem určitém nebo jedinečném. Používá se v jednotném i množném čísle všech podstatných jmen. Používáme jej např. u 3. stupně přídavných jmen, se jmény řek, moří a oceánů, s názvy států, které obsahují všeobecné podstatné jméno (republic, state, kingdom…).

slide61
Žádný člen ( zero article ):

Bez členu používáme např. názvy dnů, měsíců, hor, většiny zemí, kontinentů, měst, řečí, jídel ( breakfast, lunch, dinner ) a se spojeními at work, in bed, at night…

slide63
Většina příslovci se tvoří přidáním koncovky– ly k přídavným jménům:

sudden – suddnely

certain – certainly

bad – badly

Vyjímky:

good – well

fast – fast

hard – hard.

ad