Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

109 Views Download Presentation
Download Presentation

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Ús privat

  2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL NO ES TRACTA D’UN SIMPLE PROCÉS D’INDUSTRIALITZACIÓ PERQUÈ AFECTA TAMBÉ L’AGRICULTURA I LA SOCIETAT CANVIS SIGNIFICATIUS: • Es passa de treballar als tallers a fer-ho a les fàbriques • La industrialització provoca un flux migratori del camp a la ciutat (autèntic eix vertebrador de la R.I.) • L’artesanat gairebé desapareix i sorgeix una nova classe de professionals: enginyers, funcionaris, promotors…

  3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL ÉS LA BASE DEL MÓN CONTEMPORANI UNA MULTIPLICITAT DE CANVIS INNOVADORS, INTERRELACIONATS ENTRE SI DONEN LLOC A UNA SOCIETAT I UNA ECONOMIA TOTALMENT DIFERENTS DE LES EXISTENTS FINS ALESHORES AQUESTS CANVIS SÓN ELS SEGÜENTS: • El procés d’industrialització, caracteritzat pels canvis en la organització de la producció, en la comercialització i en el finançament • Apareixen les grans fàbriques , es generalitza l’ús de les màquines i s’introdueixen molts invents: màquina de vapor, màquines de filar, telers… • Es produeix la revolució demogràfica: increment de la natalitat, descens de la mortalitat i augment de l’esperança de vida • El camp es transforma: enclosures, canvis en els sistemes de conreu. Augment de la productivitat • Destaca el sector tèxtil del cotó • Construcció de la xarxa ferroviària convertida en motor del desenvolupament i expansió de la siderúrgia

  4. DESENVOLUPAMENT DEL LIBERALISME ECONÒMIC (ESCOLA DE MANCESTER) La societat està formada per individus, no per classes ni estaments L’interès personal s’identifica amb l’interès general de la societat Els interessos individuals s’equilibren en el mercat a causa dels preus, que adapten l’oferta a la demanda L’Estat ha d’abstenir-se d’intervenir en l’economia i ha d’eliminar les barreres proteccionistes que frenen el desenvolupament lliure del comerç

  5. EL LIBERALISME VA CONSOLIDAR EL CAPITALISME Els instruments de producció són de propietat privada: les màquines, les fàbriques i els estocs El proletari ven la seva força de treball a canvi d’un salari És un sistema d’iniciativa lliure, que es caracteritza pel fet de potenciar la recerca del màxim benefici individual El mecanisme principal de regulació del mercat és la llei de l’oferta i al demanda. Si hi ha més demanda que oferta, els preus pugen, i a la inversa. La competència és un element essencial en el capitalisme

  6. LA INDUSTRIALITZACIÓ PORTA UNA NOVA ESTRUCTURA SOCIAL Nova classe dominant • LA BURGESIA Empresaris, banquers, grans propietaris agrícoles Construirà l’elit científica • PROFESSIONS • LIBERALS Classe mitjana Professionals liberals: funcionaris, professors, advocats, metges… Grup més desfavorit i explotat • ASSALARIATS Són força de treball