Nsan haklari
Download
1 / 23

İNSAN HAKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 553 Views
 • Uploaded on

İNSAN HAKLARI. ADAYLIK TEMEL EĞİTİM PROGRAMI. Kaynaklar ;. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Aday Memurların Temel eğitim ders notları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Konular;. A-İnsan hakları kavramı ve konuyla ilgili bazı kavramlar,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İNSAN HAKLARI' - jihan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nsan haklari

İNSAN HAKLARI

ADAYLIK

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

KASIM-2012


Kaynaklar
Kaynaklar ;

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

 • Aday Memurların Temel eğitim ders notları

 • Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

KASIM-2012


Konular
Konular;

 • A-İnsan hakları kavramı ve konuyla ilgili bazı kavramlar,

 • B-İnsan hakları düşüncesinin tarihsel evrimi,

 • C-İnsan haklarının korunması

 • D-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

KASIM-2012


Nsan haklar ne demektir
İnsan Hakları ne demektir ?

 • İnsanın salt insan olması nedeniyle öznesi olduğu, onun tüm yönleriyle kişiliğini ve değerini korumayı ve bunları geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütününe insan hakları denir.

 • İnsan hakları insanın sahip olduğu haklar değil, insanın sahip olması gereken haklardır.

 • İnsan hakları yazılı hukukun dışındaki ve üstündeki haklardır.

 • İnsan hakları; tüm insanlığın ortak değerleri, erişmeyi amaçladığı ortak ülkülerdir.

 • İnsan hakları anayasadaki haklarla sınırlı değildir.

KASIM-2012


Temel haklar
Temel Haklar;

 • Yazılı hukuk tarafından tanınan ve var olan haklara denir.

 • Temel (Anayasal) Haklar olarak da bilinir.

 • Bu kavram ülkemize ilk defa 1961 Anayasası ile girmiştir.

 • Bu anayasada kişi hakları:

  1-Sosyal

  2-Siyasal

  3-Ekonomik haklar olarak sınıflandırılmıştır.

KASIM-2012


Ki i hak ve zg rl kleri
Kişi Hak ve Özgürlükleri;

 • Kişisel hak ve özgürlükler, hem insan haklarından hem de anayasal (Temel) haklardan daha dar kapsamlıdır.

 • Klasik ya da geleneksel hakları ifade eder.

 • Toplu hak ve özgürlükleri yani Sosyal hakları dışlar.

 • Birinci kuşak haklardandır.

KASIM-2012


Yurtta vatanda haklar
Yurttaş (Vatandaş) Hakları ?

 • Devlete yurttaşlık bağıyla bağlı bulunanlara tanınan haklardır.

 • Yazılı hukuk tarafından yurttaşlara tanınan haklar olarak da ifade edilebilir.

 • Siyasal ,sosyal ve ekonomik hakların gelişmesi sonucu seçme ve seçilme hakkının yabancılara da verilmesiyle vatandaşlar arasındaki ayrımcılık, özelliğini yitirmiştir.

KASIM-2012


A insan haklar yla lgili ba ka kavramlar
A-insan Haklarıyla İlgili Başka Kavramlar:

 • Kişi:Hakların öznesi olan insan hukuk önünde kişi sayılır. Tüm insanlar eşittir.

 • Hak: Hukuk düzeninin koruduğu çıkarlara hak denir.

 • Özgürlük:Hukuk düzeninin yasaklamadığı davranışlara özgürlük denir.

 • Ödev: Bir temel hakkın sınırlandırılması sonucunda oluşan hukuki duruma denir.

 • Doğal hak:İnsan olarak doğmaktan kaynaklanan haklara doğal hak denir.

KASIM-2012


Baz zg rl kler
Bazı Özgürlükler;

 • Düşünce kanaat ve ifade özgürlüğü

 • Basın özgürlüğü

 • Din ve vicdan özgürlüğü

 • Haberleşme Özgürlüğü

 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

 • Toplantı Hakkı ve yürüyüş özgürlüğü

 • Bilim ve sanat özgürlüğü

KASIM-2012


Baz haklar
Bazı Haklar;

 • Çocuk Hakları

  (Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989)(130 ülke, Biz 1990)

 • Çevrenin korunması hakkı

 • Telif ve patent hakkı

 • Hayvan Hakları

 • Hasta Hakları

KASIM-2012


Baz devler 657 sdmk
Bazı Ödevler; (657 SDMK)

 • Sadakat

 • Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

 • Davranış ve İşbirliği:

 • Yurt Dışında Davranış:

KASIM-2012


Baz haklar 657 sdmk
Bazı Haklar (657 SDMK)

 • Uygulamayı İsteme Hakkı:

 • Güvenlik:

 • Emeklilik:

 • Çekilme:

 • Müracaat, Şikayet ve Dava Açma:

 • Sendika Kurma:

 • İzin:

 • Kovuşturma ve Yargılama:

 • İsnat ve İftiralara Karşı Koruma:

KASIM-2012


A nsan haklar n n zellikleri
a)İnsan haklarının özellikleri;

 • KİŞİSELLİK (BİREYSELLİK)

 • EVRENSELLİK

 • DOKUNULMAZLIK

 • VAZGEÇİLMEZLİK

 • DEVREDİLMEZLİK

KASIM-2012


B nsan haklar d ncesinin d nyadaki tarihsel geli imi
B-İnsan Hakları düşüncesinin dünyadaki tarihsel gelişimi;

 • İnsan hakları düşüncesi Sanayi Devrimi denilen ekonomik ve sosyal olayla birlikte XVIII.yy’ da başlamıştır.

 • Uluslar arası hukuk alanında BM kurulduktan sonra yani 1945 yılından sonra çok önemli gelişmeler göstermiştir.

 • Günümüzde iletişim alanında yaşanan gelişmeler sayesinde gelişmesini hızla sürdürmektedir.

 • İngiltere’de ,Büyük Özgürlük Fermanı(1215), Haklar Dilekçesi(1628)gibi yazılı belgelerle,Fransa’ da İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi(1789) Amerika’ da Virginia Haklar bildirgesi(1776) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi(1776)

KASIM-2012


Nsan haklar n n s n flanmas
İnsan haklarının sınıflanması gelişimi;

 • Birinci Kuşak İnsan hakları

  (Kişisel ve siyasal haklar)

 • İkinci Kuşak İnsan Hakları

  (Ekonomik,sosyal ve kültürel haklar)

 • Üçüncü kuşak İnsan Hakları

  (Dayanışma Hakları,Yeni Haklar,Hakların hakları)

 • Dördüncü Kuşak İnsan Hakları

  (İnsan onurunun korunması hakları)

KASIM-2012


B1 nsan haklar d ncesinin lkemizdeki tarihi geli imi
B1-İnsan hakları düşüncesinin ülkemizdeki tarihi gelişimi;

 • İnsan haklarının Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar ülkemizdeki tarihi gelişimini 5 evrede özetleyebiliriz.

KASIM-2012


Lkemizde nsan haklar evreleri
Ülkemizde İnsan Hakları Evreleri; gelişimi;

İKİNCİ

1876 Anayasası sonrası

Padişah+Meclis

DÖRDÜNCÜ

1961 Anayasası sonrası

Güvenceli çağdaş

insan haklarına dayalı devlet

BİRİNCİ

1876 öncesi

1839 Tanzimat Fermanı

Sultanın kulu

BEŞİNCİ

1982 Anayasası sonrası

Sınırlamanın kurula dönüşmesi

İnsan haklarına saygılı devlet

ÜÇÜNCÜ

1924 Anayasası sonrası

Güvencesiz Doğal İnsan Hakları Egemenlik ulusundur.

KASIM-2012


C nsan haklar n n korunmas
C-İnsan haklarının korunması; gelişimi;

 • Ulusal ( Kurallar ) yasalar ile korunur.

 • Sözleşme ya da antlaşma adı verilen yazılı ulusal / evrensel belgelerle korunur.

 • İnsanlar eğitilerek korunur.

 • Uluslar arası yasalarla korunur.

 • Düzenli raporlar temelinde korunur.

 • Uluslararası koruma sistemleriyle

  (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Güvenlik Konseyi,Uluslararası Adalet Divanı,İnsan Hakları BM Yüksek Komiserliği vb.) korunur.

KASIM-2012


E itimde nsan haklar
Eğitimde İnsan Hakları ? gelişimi;

 • 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre millî eğitimin amaçları şöyle belirtilmiştir: “Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî,insanî,manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir”.

 • Her yıl 10 Aralık, İnsan Hakları Haftası olarak kutlanmaktadır.

KASIM-2012


D nsan haklar evrensel bildirgesi beyannamesi
D-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi) gelişimi;

 • Özgür. Onur ve haklarda eşit olma

 • Ayrımcılık yasağı

 • Yaşama, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

 • Kölelik ve kulluk yasağı

 • İşkence yasağı

 • Hukuk önünde kişiliğin tanınması hakkı

 • Hukuk önünde eşitlik

 • Yargı yerlerine başvuru hakkı

 • Keyfi tutuklanma,alıkonulma ve sürgün yasağı

 • Hakça ve açık yargılanma hakkı

KASIM-2012


Suçsuz sayılma hakkı, suç ve cezanın yasallığı gelişimi;

Özel yaşam, aile ve konut dokunulmazlığı

Dolaşma,yerleşme ve ülkeden ayrılma hakkı

Sığınma hakkı

Uyrukluk hakkı

Evlenme ve aile kurma hakkı ve ailenin korunması

Mülkiyet hakkı

Düşünce , vicdan ve din özgürlüğü hakkı

Görüş ve anlatım özgürlüğü hakkı

Toplantı ve dernek özgürlüğü hakkı

KASIM-2012


Ülke yönetimine katılma ve kamu hizmetlerine girme hakkı gelişimi;

Sosyal güvenlik hakkı ve ekonomik sosyal ve kültürel hakların gerçekleştirilmesi hakkı

Çalışma ,hakça çalışma koşulları,hakça ücret ve sendika hakları

Dinlenme,boş zaman , ücretli izin hakları

Yeterli yaşam düzeyi hakkı,ana ve çocukların özel korunması hakkı

Eğitim hakkı ve eğitimin amaçları

Kültürel yaşama katılma hakkı

Hak ve özgürlüklerin gerçekleştiği sosyal ve uluslar arası düzen hakkı

Bireyin ödevleri ve hakların sınırlanması koşulları

Hakların yok edilmesini amaçlayan etkinlik ve eylemlerin yasaklanması

KASIM-2012


Mustafa kemal atat rk

HAK KUTSALDIR. gelişimi;HAKKIN KORUNMASINA ÇALIŞMAK DA ÖDEVLERİN EN KUTSALIDIR.HAK VE ADALETİN BULUNMADIĞI BİR YERDE HÜRRİYET VE DEMOKRASİ VARDIR DENEMEZ.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


ad