J lyle story
Download
1 / 9

Perfect Indicative - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

J. Lyle Story. Perfect Indicative. Parse the Following. h1ggiken ge/grafa a0khko/amen teqera/peuke pepisteu/kamen e0gnw/kamen e0gh/gertai ge/gone e0lhlu/qamen. Parse the Following. h(ma/rthka eu(rh/kamen beba/ptismai a0pe/stalken sesw/smai pe/ponqa ke/kragen h(toi/maka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Perfect Indicative' - jessica-owen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J lyle story

J. Lyle Story

Perfect Indicative


Parse the following
Parse the Following

 • h1ggiken

 • ge/grafa

 • a0khko/amen

 • teqera/peuke

 • pepisteu/kamen

 • e0gnw/kamen

 • e0gh/gertai

 • ge/gone

 • e0lhlu/qamen


Parse the following1
Parse the Following

 • h(ma/rthka

 • eu(rh/kamen

 • beba/ptismai

 • a0pe/stalken

 • sesw/smai

 • pe/ponqa

 • ke/kragen

 • h(toi/maka

 • ei1lhfa


Translate the following
Translate the Following

 • beba/ptismai u9po\ tou= a0posto/lou.

 • ge/graptaiperi\ au0tou= e0n tai=v a(gi/aivgrafai=v.

 • tau=ta pe/ponqa e0n th=| kari/a| mou.

 • o( 0Ihsou=v ei1rhken parabola\v toi=v a0gaqoi=v kai\ tai=v a0gaqai=v.

 • h(marth/kate ei0v th\n o(do\n th=v zwh=v.

 • kai\ pepisteu/kamenkai\ e0gnw/kameno#tisu\ ei] o( a#giovtou= qeou=. Jn. 6:69

 • kai\ h1ggiken h( basilei/a tou= qeou=. Mk. 1:15


Translate the following1
Translate the Following

 • gego/nate ta\ te/knatou= qeou.

 • a0pelh/luqen h( nu/c (night) kai\ h1ggiken h( h(me/ra.

 • kai\ e0n tou/tw| ginw/skomeno#ti e0gnw/kamen au0to/n, ei0 me/nomen e0n au0tw=|

 • tou=to ge/goneno#tiou#twvge/graptaidia\ tw=n profhtw=n.

 • e0gnw/kameno#tipepo/nqasidia\ to\n lo/gon.

 • u(mi=n ei0rh/kamen

 • ge/graptai e0n tw=| no/mw| kai\ toi=v profh/taivo#ti o( qeo\v xari/zetaitoi=v a(martwloi=v o3te e0piste/fousikai\ pi/ptousin pro\v au0to/n.


Examples from the greek nt
Examples from the Greek NT

 • eu9ri/skeiou{tov prw=ton to\n a0delfo\n to\n i1dion (his own) Si/mwnakai\ le/gei au0tw=|, Eu(rh/kamen to\n Messi/an (o# e0stin meqermhnouo/men [which is translated] Xristo/v). Jn 1:41

 • $O (that which) h]n a0p 0 a0rxh=v, o$ a0khko/amen, o$ e(wra/kamentoi=v o0fqalmoi=v h(mw=n I Jn. 1:1

 • ou0k ei0mi\ e0leu/qerov; ou0k ei0mi\ a0po/stolov; ou0xi\ 0Ihsou=n to\n ku/rion h(mw=n e(w/raka; ou0 to\ e1rgon mou u(mei=v e0ste e0n kuri/w|; I Cor. 9:1


Examples from the greek nt1
Examples from the Greek NT

 • o#tiXristo\v a0pe/qanen u(pe\r tw=n a(martiw=n h(mw=n kata\ ta\v grafa/v, kai\ o#ti e0ta/fh(he was buried), kai\ o#ti e)gh/gertaith=| h(me/ra| th=| tri/th| (third).

  I Cor. 15:3-4

 • qeo\n ou0dei\v (no one) e9w/raken pw/pote(at any time) Jn. 1:18

 • e0kei=novmemartu/rhken(marture/w = I bear witness) peri\ e0mou= Jn. 5:37

 • $O (that which) ge/grafa, ge/grafa. Jn. 19:22


Examples from the greek nt2
Examples from the Greek NT

 • pe/peismaiga\r o#ti ou1te (neither) qa/natov ou1te zwh\ ou1te a1ggeloi ou1te a0rxai\ . . .dunh/setai h(ma=v xwri/sai(will be able to separate us) a0po\ th=v a0ga/phvtou= qeou= th=v e0n Xristw=| 0Ihsou= tw=| kuri/w| h(mw=n. Rom. 8:38-39

 • e(w/rakakai\ memartu/rhka(marture/w = I bear witness) o#tiou{to/v e0stin o( ui(o\v tou= qeou=. Jn. 1:34

 • 0Iwa/nnhv o( bapti/zwn(the baptizer, Baptist) e0gh/gertai e0 nekrw=n.Mk.6:14

 • u(mei=v a0pesta/lkate pro\v 0Iwa/nnhn, kai\ memartu/rhkenth=| a0lhqei/a|. Jn. 5:33


Examples from i jn 2 12 14
Examples from I Jn. 2:12-14

 • 12. gra/fw u(mi=n, tekni/a

  o#ti a0fe/wntai(have been forgiven) dia\ to\ o1noma au0tou=.

 • 13. gra/fw u(mi=n pate/rev(fathers)

  o#ti e0gnw/kateto\n a0p 0 a0rxh=v.

 • gra/fw u(mi=n neani/skoi(young men)

  o#tinenikh/kate(nika/w = I conquer) to\n ponhro/n.

 • 14. e1graya u(mi=n , paidi/a

  o#ti e0gnw/kate to\n pate/ra

  e1graya u(mi=n pate/rev

  o#ti e0gnw/kate to\n a0p 0 a0rxh=v.

  e1graya u(mi=n, neani/skoi

  o3ti i0sxuroi/ (strong) e0ste

  kai\

  o( lo/govtou= qeou= e0n u(mi=n me/nei

  kai\

  nenikh/kate to\n ponhro/n