1 / 23

BRONŞEKTAZİ NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN 239 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BRONŞEKTAZİ NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN 239 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. T. Işıtmangil, H. Tunç, Ş. Sebit, R. Görür, O. Erdik, E.Kunter, S. Selçuk, A. Yıldızhan, N. Yiyit, F. Candaş, K. Balkanlı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi, İstanbul. BRONŞEKTAZİ.

jessamine
Download Presentation

BRONŞEKTAZİ NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN 239 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BRONŞEKTAZİ NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN 239 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ T. Işıtmangil, H. Tunç, Ş. Sebit,R. Görür, O. Erdik, E.Kunter, S. Selçuk, A. Yıldızhan, N. Yiyit, F. Candaş, K. Balkanlı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi, İstanbul.

 2. BRONŞEKTAZİ • Bronşektazi subsegmental hava yollarının anormal kalıcı genişlemesidir. • Bronşektazi tek bir hastalık olmayıp, değişik nedenler sonucunda ortaya çıkan anatomik bir bozukluktur. En önemli sebebi, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

 3. BRONŞEKTAZİ • Laennec (1819) bronşektaziyi ilk olarak tanımladı. • Sir Williams Osler (1890) bronşektaziyi ayrıntılı olarak tarif etti. • Reid (1950) bronşektazinin patolojik sınıflandırmasını yaptı.

 4. BRONŞEKTAZİ ETYOLOJİ

 5. BRONŞEKTAZİ PATOLOJİ Bronşektazi, bronş duvarının müsküler ve elastik komponentlerinin destrüksiyonu sonucu oluşan proksimal orta boyutlu (> 2 mm çap) bronşların anormal genişlemesidir. Reid sınıflandırması: Silindirik: Diffüz mukozal ödem ile birlikte; düz, dış hattı düzenli olan minimal bronş genişlemeleridir. Variköz: Yer yer genişlemelerin olduğu, bronşun dış hattının düzgünlüğünün bozulduğu bronş genişlemeleridir. Sakküler (kistik): Bronşiyal neovaskülarizasyonların ve ülserasyonların eşlik ettiği balon görünümlü bronş genişlemeleri olup, hava-sıvı seviyeleri eşlik edebilir.

 6. BRONŞEKTAZİ RADYOLOJİK BULGULAR Akciğer grafisinde tramvay yolu, diş macunu, bal peteği görünümleri. YÇBT’de silindirik bronşektazide kalın duvarlı genişlemiş bronşlar, variköz bronşektazide genişlemiş bronşta tomurcuk benzeri görünüm, sakküler bronşektazide dilate bronşta hava-sıvı seviyesi ve kistik bronşiyal genişlemeler saptanır. YÇBT’de bronşun internal çapı / eşlik eden pulmoner arter çapı > 1,5. YÇBT’de bronşun giderek incelmesinin bulunmaması.

 7. BRONŞEKTAZİ TEDAVİ • Altta yatan etyolojiye yönelik tedaviler • Tıbbi tedavi • Korunma ve kontrol • Antibiyotik • Fizyoterapi ve postural drenaj • Bronkodilatörler • Mukolitik ve ekspektoranlar • Antienflamatuarlar • İnfluenza ve pnömokok aşıları • Cerrahi tedavi • Bronşiyal arter embolizasyonu • Transplantasyon

 8. BRONŞEKTAZİ CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI • Tıbbi tedavinin yetersiz kalması • Tekrarlayan enfeksiyon atakları • Masif veya tekrarlayıcı hemoptizi • Komplikasyonların varlığında • Ampiyem • Akciğer absesi

 9. BRONŞEKTAZİ CERRAHİ TEDAVİ PRENSİPLERİ Cerrahi tedavi ile hastalıklı dokunun tümüyle çıkartılması ve mümkün olduğunca fazla sağlam doku bırakılması. Lokalize hastalık varlığı (Unilateral segmenterveya loberrezeksiyon esastır). Bilateral lokalize bronşektazilerde en az 2 sağlam lob (orta lob hariç) veya 6 sağlam segment bırakılmalıdır. Harap olmuş akciğerde pnömonektomi. Seçilmiş vakalarda VATS ile rezeksiyon. Palyatif cerrahi.

 10. AMAÇ Ocak 1993 ile Aralık 2005 döneminde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisinde bronşektazi tanısı ile 241 cerrahi müdahale uygulanan 239 hastanın retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

 11. MATERYAL VE METOT • Yaş ortalaması: 23,97 (14-71)

 12. MATERYAL VE METOT 8 hastada sol akciğer ve bir hastada sağ akciğer tümüyle bronşektazikdi (harap olmuş akciğer). Diğer 230 hastada bulunan bronşektazik lezyonların 97’si sağ akciğerde ve 188’i sol akciğerdeydi. İki hastada bilateral bronşektazi mevcuttu.

 13. MATERYAL VE METOT KLİNİK BULGULAR Tekrarlayıcı öksürük (% 92) Günlük mükopürülan balgam çıkartma (% 87) Nefes darlığı (% 68) Göğüs ağrısı (% 27) Hemoptizi (% 6) Halsizlik (% 5) Ateş (% 2) Kilo kaybı (% 1) Tekrarlayan akciğer infeksiyonu atakları hikayesi (% 61).

 14. MATERYAL VE METOT

 15. MATERYAL VE METOT

 16. BULGULAR 241 ameliyatın 235’i torakotomi ve 6’sı VATS ile gerçekleştirildi. Bilateral bronşektazi bulunan iki hastaya ayrı seanslarda ikişer operasyon uygulandı. VATS ile 5 hastada sağ orta lobektomi ve 1 hastada wedge rezeksiyon yapıldı. Torakotomi yoluyla 8 hastada sol pnömonektomi, 1 hastada sağ pnömonektomi, 1 sağ üst bilobektomi, 6 sağ alt bilobektomi, 175 lobektomi, 22 lingulektomi, 26 segmentektomi, 47 wedge rezeksiyon gerçekleştirildi.

 17. BULGULAR

 18. VATS İLE SAĞ ORTA LOBEKTOMİ

 19. VATS İLE SAĞ ORTA LOBEKTOMİ

 20. VATS İLE SAĞ ORTA LOBEKTOMİ

 21. VATS İLE SAĞ ORTA LOBEKTOMİ

 22. BULGULAR Postoperatif kanama nedeniyle 2 hastada ve uzamış hava kaçağı nedeniyle 1 hastada retorakotomi yapıldı. Sol pnömonektomi yapılan 1 hasta postoperatif dönemde kaybedildi. Bronşektazik lezyonların histopatolojik incelemesi sonucunda; 246’sında sakküler bronşektazi, 34’ünde variköz bronşektazi ve 14’ünde silindirik bronşektazi tespit edildi.

 23. SONUÇ Tıbbi tedavinin semptomları önlemede yetersiz kalması durumunda veya masif hemoptizi varlığında, yapılacak cerrahi tedavi kabul edilebilir düzeyde mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır.

More Related