projektov z mer iados o nfp osnova projektu povinn pr lohy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
projektový zámer, žiadosť o NFP, osnova projektu, povinné prílohy PowerPoint Presentation
Download Presentation
projektový zámer, žiadosť o NFP, osnova projektu, povinné prílohy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

projektový zámer, žiadosť o NFP, osnova projektu, povinné prílohy - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

projektový zámer, žiadosť o NFP, osnova projektu, povinné prílohy. Predmet podpory. Projektový zámer - hlavný cieľ projektu - spôsob ako ho dosiahnuť Dokumentácia žiadosti o NFP - žiadosť o NFP - osnova projektu - povinné prílohy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'projektový zámer, žiadosť o NFP, osnova projektu, povinné prílohy' - jeroen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predmet podpory
Predmet podpory
 • Projektový zámer

- hlavný cieľ projektu

- spôsob ako ho dosiahnuť

 • Dokumentácia žiadosti o NFP

- žiadosť o NFP

- osnova projektu

- povinné prílohy

preh ad programovac ch dokumentov
PREHĽAD PROGRAMOVACÍCH DOKUMENTOV

OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Programový doplnok

Dokumentácia žiadostí – Žiadosť, Osnova a Prílohy

Schémy štátnej pomoci

Príručky

preh ad programovac ch dokumentov1
PREHĽAD PROGRAMOVACÍCH DOKUMENTOV

OPERAČNÝ PROGRAM

ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

PROGRAMOVÝ DOPLNOK OP ZI

- podrobný opis opatrení, ktorými sa vykonávajú zodpovedajúce priority v OP ZI.

- na dosiahnutie cieľov v opatreniach slúžia jednotlivé aktivity.

- v PD sú definovaní koneční príjemcovia opatrení

dokument cia iadosti
DOKUMENTÁCIA ŽIADOSTI

A. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

B. Osnova projektu

C. Prílohy

pr lohy
PRÍLOHY
 • Finančná a ekonomická analýza
 • Výpis z obchodného registra alebo oprávnenie na podnikanie
 • Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu
 • Potvrdenia: daňový úrad, dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti
 • Potvrdenia: žiadateľ nie je v konkurze a likvidácii a majetok nepodlieha záložnému právu
 • Výpis z katastra nehnuteľností, list vlastníctva
 • Účtovná závierka
 • Výkaz o počte zamestnancov
 • Záväzný doklad o zabezpečení spolufinancovania
 • Čestné prehlásenie
 • Projektová dokumentácia
 • Stavebné povolenie, ohlásenie stavebnému úradu, územné rozhodnutie
 • Rôzne stanoviská a vyjadrenia
slide9

DOKUMENTÁCIA ŽIADOSTI

ZMLUVA

Oznámenie a zverejnenie

Formálna kontrola

ORP

10 + 10 dní

Schválenie žiadosti

Minister

Predbežná finančná kontrola

IAEIP

20 dní

Posúdenie žiadosti

Výberová komisia

40 dní

Odborné hodnotenie

vecný odbor

20 dní

 • - dní
 • (6 mesicov)
krit ri opr vnenosti
KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI
 • Administratívne požiadavky
 • Súlad s ustanoveniami o ŠF
 • Súlad s OPZI ( priorita – opatrenie - aktivita)
 • Súlad s národnými stratégiami v oblasti ŽP
 • Súlad s regionálnymi stratégiami
 • Platné stavebné povolenie
 • Dokladovanie spolufinancovania
 • Časový harmonogram v súlade s časovým rámcom pre refundáciu nákladov
naj astej ie chyby 1
NAJČASTEJŠIE CHYBY (1)

Formálne chyby

 • Chýba podpis a pečiatka žiadateľa v záhlaví žiadosti a osnovy
 • Nevyplnené informácie alebo nevyčiarknuté kolónky
 • Partner žiadateľa – neoprávnený v EI
 • Údaje v žiadosti nie sú totožné s údajmi v osnove
 • Dokumentácia žiadostinie je zviazaná a náležite označená
naj astej ie chyby 2
NAJČASTEJŠIE CHYBY (2)

Chyby v Osnove

 • Chýba presný popis a kvantifikácia aktivít
 • Chýba vyčlenenie už zrealizovaných aktivít v popise aj v rozpočte projektu
 • Časový harmonogram projektu nie je v súlade s termínmi začiatku a ukončenia projektu, s termínmi realizácie stavby v stavebnej dokumentácii a stavebnom povolení a s termínmi verejného obstarávania
 • V tabuľke Iné zdroje pomoci je potrebné uviesť schválenú pomoc pre žiadateľa zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu ku dňu podania tejto žiadosti
naj astej ie chyby 3
NAJČASTEJŠIE CHYBY (3)

Chyby v nákladoch

 • Nie je jasný súvis medzi aktivitami, položkami rozpočtu a verejným obstarávaním
 • Tabuľka Celkové náklady projektu – numerické chyby
 • Nie sú špecifikované nejasné položky ako „rezerva“, „spotrebný tovar“, „iná technika“, „iné služby“ a podobne
 • Stavebné náklady nie sú v súlade s rozpočtom stavby a výkazom výmer
 • Tabuľka Investičné náklady vo finančnej analýze nie je v súlade s tabuľkou Celkové náklady projektu
 • Verejné obstarávanie – nesúlad cien VO s tabuľkou Celkové náklady projektu
naj astej ie chyby 4
NAJČASTEJŠIE CHYBY (4)

Prílohy

 • Chýbajúce prílohy
 • Stavebné povolenie

– chýba, je neplatné, nie je v súlade s priloženými listami vlastníctva, nie je v súlade so stavbami v stavebnej dokumentácii, nie je overené v stavebnom konaní

opera n program ivotn prostredie1
Operačný program Životné prostredie
 • Riadiaci orgán ( RO ) MŽP SR
 • Alokovaná čiastka : 1 800 000 000 €
 • Fondy EU: ERFD + KF
 • Spolufinancovanie KPP: 5 %
 • Podávanie žiadosti: MŽP SR
 • Veľký projekt : nad 25 mil. € Brusel
rokovanie s eur pskou komisiou k op p
Rokovanie s Európskou Komisiou k OPŽP

dňa 2. marca 2007 – Návrh OPŽP zaslaný EK

 • dňa 19. marca2007 obdržalo MŽP SR list EK s jej pripomienkami, ktorým súčasne prerušuje proces posudzovania OPŽP

Hlavné pripomienky EK:

- nedostatočná alokácia pre OPŽP s ohľadom na zabezpečenie plnenia záväzkov vyplývajúcich z „heavy environmental acquis“ → predloženie uceleného Plánu implementácie environmentálneho acquis SR, vrátane finančných potrieb a zdrojov financovania → preukázať, ako OPŽP prispeje k dosiahnutiu cieľov Plánu implementácie acquis

- nedostatočné riešenie regionálnych disparít → zdôvodnenie smerovania financií na úrovni NUTS II a NUTS III

 • dňa 27.3.2007 – neformálne rokovania s EK
 • dopracovanie OPŽP spolu s priloženým Plánom implementácie environmentálneho acquis a znovupredloženie na EK– jún 2007
rokovanie s eur pskou komisiou k nsrr
Rokovanie s Európskou Komisiou k NSRR

február 2007 – rokovania s EK k NSRR

 • dňa 21. februára 2007 obdržalo MVRR SR list EK s jej pripomienkami, ktorým súčasne prerušuje proces posudzovania NSRR
 • Pripomienky EK vo vzťahu k OPŽP:

- Slovenská republika musí preukázať ako štrukturálne fondy a Kohézny fond prispejú k implementácii environmentálneho acquis a k dosiahnutiu súladu s ním → zaslať Plán implementácie „heavy environmental acquis“, vrátane zdrojov financovania

cieľ EK: podporiť splnenie záväzkov SR v oblasti životného prostredia a predísť tak možným finančným sankciám voči SR za porušovanie zmlúv a právnych predpisov EÚ

následné rokovania k OPŽP: garantovať a finančne zabezpečiť splnenie záväzkov SR v oblasti životného prostredia vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ a z environmentálneho acquis

rokovanie s eur pskou komisiou k nsrr1
Rokovanie s Európskou Komisiou k NSRR
 • Uznesenie vlády SR č. 407 z 2. mája 2007 k návrhu úpravy NSRR v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK

„pri tvorbe východísk štátneho rozpočtu, jeho návrhu a úpravách v období 2007 – 2015 zabezpečiť potrebu plnenia záväzkov vyplývajúcich z environmentálneho acquis z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MŽP SR“ (úloha B.1)

 • znovupredloženie Návrhu NSRR na EK → schválenie zoznamu OPs a finančných alokácií na jednotlivé OPs
kontakt
KONTAKT

REPIS Banská Bystrica

Ing. Marian Štiasny Email: marian.stiasny@sazp.sk

Ing. Adriana Krajčíová Email: adriana.krajciova@sazp.sk

Tajovského 28, Banská Bystrica

tel.: 048 - 4374186

mobil: 0907 907 223

www.euroenviro.sk