Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp
Download
1 / 12

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU zmeny zmluvy o poskytnutí NFP - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU zmeny zmluvy o poskytnutí NFP. Odborný seminár 10. máj 2011. Implementácia projektu ZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP. Pri realizácii projektu je potrebné dodržať:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU zmeny zmluvy o poskytnutí NFP' - hue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTUzmeny zmluvy o poskytnutí NFP

Odborný seminár

10. máj 2011


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp1
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Pri realizácii projektu je potrebné dodržať:

 • rozpočet projektu v štruktúre výkazu výmer, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a ktorý je súčasťou Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP

 • časový harmonogram zo Zmluvy o dielo


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp2
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Prijímateľ je povinný oznámiť SO/RO pre ROP všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o NFP, a to aj v prípade, ak má čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp3
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Povinnosť prijímateľa žiadať o zmenu zmluvy

 • ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít projektu v zmysle čl.2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde,

 •  ak je začiatok realizácie aktivít v omeškaní o viac ako 3 mesiace,

 • ak odchýlka v rámci 1 zo skupín výdavkov prekročí 15%,

 • ak sa hodnota merateľných ukazovateľov projektu zníži o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej v Zmluve o poskytnutí NFP,

 • v prípade zmeny počtu alebo charakteru aktivít projektu, pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene projektu,

 •  ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp4
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Žiadosť o zmenu

 • s odôvodnením podáva štatutárny zástupca obce

 • musí existovať závažný dôvod aby bolo možné navrhované zmeny projektu schváliť

 • uviesť podrobné a zrozumiteľné zdôvodnenia požadovaných zmien


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp5
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Žiadosť o zmenu

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu obce, projektanta, osoby spôsobilej na VO, stavebného dozoru

 • zmenený rozpočet v tlačenej aj elektronickej forme

 • stavebnú projektovú dokumentáciu

 • zdokladovanie vlastníckych, resp. iných relevantných práv k pozemkom, ktoré neboli definované v žiadosti o NFP

 • originál Rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp6
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Schvaľovanie zmien

 • podanie žiadosti o zmenu neznamená automatické schválenie a oprávnenosť výdavkov

 • zmeny podliehajú rozhodnutiu Riadiaceho orgánu

 • Riadiaci orgán nie je povinný žiadosti o zmenu vyhovieť

 • Riadiaci orgán má na schválenie žiadosti o zmenu 19 dní


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp7
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Schvaľovanie zmien

Pri schvaľovaní žiadosti o zmenu zmluvy sa posudzuje:

 • aspekty hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti týchto zmien

 • dodržanie pravidiel verejného obstarávania stanovených v legislatíve SR a EÚ

 • navrhované zmeny najmä vo vzťahu k hodnotiacim a výberovým kritériám (ciele a výstupy projektu, hodnoty merateľných ukazovateľov a pod.)


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp8
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Schvaľovanie zmien

Neakceptujú sa zmeny v projektoch nasledovného charakteru:

 • dodatočné výdavky z dôvodu nepresnej alebo neaktuálnej projektovej dokumentácie,

 • dodatočné výdavky z dôvodu nepredvídaných udalostí a komplikácií,

 • dodatočné výdavky z dôvodu zmien v legislatíve,

 • dodatočné výdavky ako rozdiel medzi schválenou výškou celkového oprávneného rozpočtu projektu a výškou celkového oprávneného rozpočtu projektu po verejnom obstarávaní,

 • akékoľvek iné dodatočné výdavky, ktoré vznikli nezávisle na konaní, resp. nekonaní žiadateľa.


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp9
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Schvaľovanie zmien

Po posúdení a schválení žiadosti o zmenu zmluvy sa pristúpi k príprave a uzatvoreniu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

 • SORO pripravuje dodatok 23 dní

 • RO ho musí podpísať do 16 dní


Implement cia projektu zmeny zmluvy o poskytnut nfp10
Implementácia projektuZMENY ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Pre široký rozsah možných zmien pri realizácii stavebných prác a vzhľadom na rôznorodosť vzniknutých situácií, odporúčame každú plánovanú zmenu konzultovať so SO/RO pre ROP !!!ad