osnova p edn ky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osnova přednášky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osnova přednášky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 105
kasi

Osnova přednášky - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
Osnova přednášky
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Osnova přednášky • Vývojová psychologie • Vývojová změna • Modely vývoje • Dějiny vývojové psychologie

 2. Předmět vývojové psychologie • VP patří k základním odvětvím psychologie • prožívání a chování člověka

 3. Zahrnuje • 1.Studium fylogeneze psychiky • 2.Studium antropogeneze psychiky • 3. Ontogeneze • 4. Aktuální geneze

 4. Vztah k filosofii • Pojem vývoj, idea vývojová ve filozofii

 5. Vztah k evoluční biologii • Vývojové teorie • Evoluce

 6. Vztah k etologii • Různé druhy učení na úrovni subhumánní a humánní.

 7. Vztah k pedagogice • Vývojové determinanty • Poskytuje poznatky o psychických věkových a individuálních zvláštnostech

 8. Vztah k ostatním psychologickým disciplinám • Obecná psychologie • Ontogenetická psychologie umožňuje vysvětlovat genezi jednotlivých procesů a vlastností

 9. Ontogenetická psychologie • Aplikační oblasti: • pediatrie • pedagogická psychologie • poradenská psychologie • psychodiagnostika

 10. Vývojový psycholog

 11. Vývojový psycholog • Se může uplatnit: • v dětských zařízeních • v pedagogicko - psychologických poradnách • v diagnostických ústavech • v dětských domovech • v domovech pro seniory X • základní poznatky z VP by si měl osvojit každý psycholog

 12. Co je to vývoj • 1. Vývoj jako řada zákonitých změn • 2.Evoluce a involuce • 3. Diferenciace a integrace • 4. Vývoj jako iniciativa • 5. Učení jako mechanismus vývoje

 13. Hybné síly vývoje • 1.Biologické hybné síly • dědičnost x prostředí (nature x nurture) • LOMBROSO • X • J.WATSON

 14. Hybné síly vývoje 2. Sociální hybné síly • Socializace, sociální hodiny 3. Osobnost jako hybná síla BIO - PSYCHO - SOCIÁLNÍ DETERMINACE DUŠEVNÍHO VÝVOJE

 15. Základní mechanismy vývoje • 1. Zrání • 2. Učení

 16. Zákonitosti vývojových změn • Sledujeme vývoj zdravého dítěte od narození: • 1. postup • 2.věk • 3. integrace • 4.ireversibilila • 5. méně a více změn

 17. Základní charakteristiky vývojových změn • 1. Diferenciace • 2. Integrace • 3. Interiorizace • 4. Fixace • Ovlivnění vnitřními podmínkami organismu

 18. SENZIBILNÍ OBDOBÍ

 19. Modely psychického vývoje • Vývoj: sled fází, které nejsou zaměnitelné, a postupují v určitém pořadí.

 20. Modely kvalitativní

 21. Modely kvalitativní • Model spirálovitého vývoje

 22. Vývoj jako vrstvení • Vývoj jako výsledek vtiskování

 23. Konrad Lorenz • etolog

 24. Modely kvantitativní • Snaží se postihnout měřitelné změny v duševním vývoji. Používají tzv. vývojové gradienty

 25. Dějiny ontogenetické psychologie • PŘEDVĚDECKÉ OBDOBÍ

 26. J.A.Komenský (1592 - 1670)

 27. J.A.Komenský • věkové i na individuální zvláštnosti dětí • filosofická pojednání o vzdělání • studium dítěte na základě každodenního pozorování • rozlišil věková období

 28. Jak dělíme lidský život? • Komenský (Orbis Pictus) • 1.dítě (1 - 7) • 2. pachole(7-14) • 3. mládenec(14 -21) • 4. jinoch(21 -28) • 5. muž(28 -35) • 6. starý muž(35 - 42) • 7. kmet ( 42 a výše)

 29. Filosofové osvícenectví

 30. John Locke (1632 - 1704) • duše jako nepopsaná deska „tabula rasa“, na kterou „píše“ data jedině empirie. • Zkušenost ,empirismus

 31. Lockův pohled na vývoj • asociace • opakování • imitace • odměny a tresty

 32. John Locke (1632 - 1704)

 33. Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

 34. Jean Jacques Rousseau • Přirozená a svobodná výchova • Vývojová stádia • Bez kruté kázně a potlačování osobnosti • Má poznat individuální schopnosti a ty rozvíjet. • Láska k dítěti

 35. Jean Jacques Rousseau • Výchova dívek - konzervatismus: má se zejména muži líbit, má mu prospívat a pečovat o něj - dostačuje tedy výchova tělesná a mravní.

 36. Přírodovědní badatelé • Zájem o studium psychického vývoje. • Vycházeli z předpokladu, že vývoj druhu lze pozorovat na vývoji člověka ve společnosti

 37. Charles Darwin (1809 - 1882)

 38. Charles Darwin (1809 - 1882) • záznamy pozorování vlastního syna • dětství jako pramen vědecké informace o vývoji druhu • deníkové záznamy • první empirické výzkumy ontogeneze

 39. Empirické výzkumy ontogeneze • Darwin, • Montbeillard • Tiedman • Teine • U nás: J.Kapras (1883) pozorování syna

 40. Období biografického pozorovánídítěte

 41. Nevýhody podobných studií • emočně zatížená pozorování • bez konkrétního cíle

 42. Wilhelm Preyer (1841 - 1897) • embryolog, fyziolog • Duše dítěte (1881) • jednota fylogeneze a ontogeneze • dědičnost jako faktor ontogeneze

 43. Století dítěte (19./20.století) • prudký rozvoj zkoumání dítěte

 44. Normativní období ve studiu dítěte

 45. Granville Stanley Hall (1844- 1924)

 46. G.S.Hall • normativní přístup

 47. Granville Stanley Hall • laboratoř • předseda APA • prezident University a vydavatel časopisu: • The Americal Journal of Psychology • Teorie rekapitulace

 48. Granville Stanley Hall • Otec adolescence • Mládí (1904) • Stáří: poslední polovina života (1922)

 49. Empirické výzkumy ontogeneze • mezinárodního hnutí péče o dítě • uznání ontogeneze • uznání kvalitativních rozdílů