markt voor mest van afval naar grondstof n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Markt voor mest Van afval naar grondstof PowerPoint Presentation
Download Presentation
Markt voor mest Van afval naar grondstof

play fullscreen
1 / 11

Markt voor mest Van afval naar grondstof

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Markt voor mest Van afval naar grondstof

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Markt voor mest Van afval naar grondstof Geert Boosten Jan de Wilt Symposium Innovatieve Technieken Biogas Maarssen, 18 december 2013

  2. Mestparadox • Mest als grondstof heeft positieve waarde voor de afnemers • Mest als afval en overvloedig aanwezig, zal nooit een positieve waarde krijgen; • het minimaliseren van de kosten voor verwijdering domineert het denken van de boer • Het maximaal benutten van de gate fee domineert het denken van de verwerker (en niet het maximaal benutten van de opbrengst van de producten uit mest) • Mest als afval is insteek bij regelgeving

  3. Mestmarkt: huidige situatie • 71 mio ton mest/jr, waarvan 18 mio ton afgevoerd • Verwijderingskosten ca 300 miljoen euro per jaar • Groeiend overschot niet plaatsbare mest • Initiatieven om overschot te beheersen • BMC Moerdijk: kippenmestverbranding • Export mest/digestaat • Pilots mineralenconcentraat • Vermindering fosfaat in voer • Doorlopende discussie in parlement over beheersing mestoverschot

  4. Mest als grondstof • Biogas • Groen gas • Elektriciteit • Warmte • CO2 • Struviet • Mineralenconcentraat • Organische mestkorrels • Biochar • Water • Vezels • Eiwit (SCP) • PHA (bioplastics) • Cyanophycine • Fumaarzuur • Ureum

  5. Waarde door schaarste Verwerkte grondstof uit mest Gebruikers Afnemers Bestaande mestmarkt Interventie Overheid Cash driven Chemie Energie Groen Gas ElectriciteitCO2 Verhandelde mest: 18 mio ton Ca. € 300 mio Plaatsing eigen grond: 53 mio ton Mineralen Biochar Landbouw Particulier Fonds- vorming Materialen Eiwitten Papier Bouw Voeding Productie Capaciteit + Knowhow Water Landbouw Wie investeert en neemt risico?

  6. Opschaling en professionalisering • Bundeling nodig van het sterk versnipperde aanbod • Mestraffinage is geen agrarische activiteit op boerderijniveau, maar een industriële activiteit • Aard van het proces • Volume van de stromen • Eisen aan kwaliteit • Risicobeheersing

  7. Observaties/overwegingen (1) • Verplichte mestverwerking bevordert aanvoer • aanbod gedreven en technology push • vraagzijde ontbreekt en verhinderd ontstaan positieve waardeketens • Verplicht hergebruik nodig om vraag te stimuleren • sluit aan bij duurzaamheidsagenda overheid • Operationalisering markt en verwaarding grondstoffen is aan het bedrijfsleven • overheid faciliteert om te versnellen of barrières te slechten • Organisatie vraagzijde is specialisme • veehouderij niet geschikte partij voor organisatie vraagzijde • andere partijen moeten initiatief nemen

  8. Observaties/overwegingen (2) • Organiseer vertrouwen in de markt • condities en randvoorwaarden stellen voor nieuwe coalities • partijen van binnen en buiten landbouw • Niet focussen op eindplaatjes • groei, leren en ontwikkeling in richting van het doel • weghalen van operationele belemmeringen (vaak werkterrein lagere overheden) • Versnelling proces door te leren van andere sectoren • papier en karton • wit-, bruingoed en electronica • autobranche