1 / 9

Sia under antiken

Under antiken användes orakel för att spå i framtiden.

jeppeslide
Download Presentation

Sia under antiken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Om Orakel Hur de användes för att spå framtiden

  2. Vad var orakel • De var en sorts portaler som ansågs tala med röst från gudarna. • Vad de sa fick tolkas i efterhand av prästerskapet. • Förekom mest under antiken men finns ett än idag. • Pythia var det mest kända oraklet.

  3. Pythia • Hade mycket makt under antiken • Var känd för sina spådomar som aldrig slog fel • Var rådfrågad av män med mycket makt till exempel kungar och fältherrar. • Ansågs tala för guden Apollo

  4. Hur gick en spådom till ? • Pythia satte sig på en stol under vulkan ångor som hon andades in. • Hon åt speciella löv som satte henne i trans • Efter detta så ansågs hon prata med apollos röst.

  5. Dodona • Ett orakel som tjänade Dione. • Dione var känd som den heliga gudinnan. • Spådde genom att lyssna på vind i träden

  6. Oraklenas svar • Ofta var tolkningen tvetydig, så att man i efterhand hade svårt att säga att tolkningen var fel.

  7. Idag • Det enda nu levande oraklet som finns är det tibetanska statsoraklet • Han sätter sig i trans innan sin spådom • Hans uppgift är att hitta nästa Dalai Lama.

  8. På vår site kan du få gratis spådom i kort eller fråga oraklet gratis.

More Related