1 / 9

Mer om spådom i kort

Vad är historien bakom spådomar i kort ? En kort presentation om spådom.

jeppeslide
Download Presentation

Mer om spådom i kort

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mer om spådom i kort Hur går det till och vilka olika varianter finns det.

  2. Historia • Innan spelkort användes för spel så användes de till att spå. • Redan på 1500 talet så spådde man i spelkort. • Tarot var då de vanligaste korten att spå i.

  3. Tarot • Tarot används oftast för att spå framtiden, hälsan, karriären eller kärlekslivet. • I en lek finns det 78 kort • Alla korten är unika • Det krävs en sökare och en läsare för att göra en spådom i tarot kort.

  4. Tarot • Enligt en tarot läsare är inte framtiden stöpt i cement. • Du kan alltså förändra framtiden efter att du har fått reda på hur den ska se ut i Tarot korten. • Tarot förutspår vad som troligtvis kommer hända i en persons liv med det kan förändras.

  5. Tarot • Varje position i en läggning har en viss betydelse och varje kort i just den positionen har en speciell betydelse. • Det finns associationer mellan tarot och astrologi.

  6. Andra populära sätt att göra en spådom • Spå i pendeln • Orakel • Kristall kula

  7. Spå i pendel • Ett vanligt och kraftfullt sätt att spå. • Kan svara på ja och nej frågor. • Något du kan göra själv helt gratis i hemmet • Kan även göra gratis online.

  8. Orakel • Förekom under antiken • Oraklena siade och vad de sa fick tolkas av prästerna • Finns ett nu levande orakel, stats oraklet i Tibet

  9. Kristall kula • En magisk kula som kan se framtiden. • Du kan prova online för skojs skull. • Finns även på en del marknader.

More Related