1 / 21

Framework do szybkiego projektowania aplikacji webowych typu "data-intensive" oparty na środowisku systemu ODR

Framework do szybkiego projektowania aplikacji webowych typu "data-intensive" oparty na środowisku systemu ODRA. Tomasz Marek Kowalski Kierownik: dr inż. Radosław Adamus dr inż. Jacek Wiślicki mgr inż. Kamil Kuliberda. Plan . Wprowadzenie Problematyka Zarys projektu Podsumowanie.

jendayi
Download Presentation

Framework do szybkiego projektowania aplikacji webowych typu "data-intensive" oparty na środowisku systemu ODR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Framework do szybkiego projektowania aplikacji webowych typu "data-intensive" oparty na środowisku systemu ODRA Tomasz Marek Kowalski Kierownik: dr inż. Radosław Adamus dr inż. Jacek Wiślicki mgr inż. Kamil Kuliberda

 2. Plan • Wprowadzenie • Problematyka • Zarys projektu • Podsumowanie

 3. Wprowadzenie

 4. Motywacja • interfejsy webowe są najpopularniejszą metodą dostępu do danych zdalnych • Wyzwania programistów aplikacji biznesowych: • krótkie terminami realizacji projektów wymaganymi przez klientów • dostępem do danych składowanych w systemach absolutnie niedopasowanych do współczesnych języków programowania.

 5. Zadania Frameworków • izolacja programistów od jak największej liczby aspektów związanych z budową i funkcjonowaniem aplikacji, • oferowanie licznych udogodnień i uproszczeń • próba usunięcia niezgodności impedancji (pozornie)

 6. Przykładowe Frameworki • Ruby on Rails • Grails (Java) • Django (Python)

 7. Cel projektu • Usunąć problem niezgodności impedancji • obiektowa baza danych (ODRA), • język zapytań językiem programowania, • jednolita architektura przetwarzania danych trwałych i ulotnych. • Połączyć zalety Frameworków, m.in.: • umożliwienie automatycznej generacji maksymalnie dużych elementów aplikacji, • mechanizmy łatwego rozszerzania funkcjonalności Frameworka, • przezroczyste wykorzystanie niejednorodnych i rozproszonych źródeł danych.

 8. Problematyka

 9. Niezgodność Impedancji problemy (1) • statyczna kontrola programów, • wyrażanie bardziej zaawansowanych semantycznie elementów obiektowości, • stosowanie automatycznej optymalizacji po stronie bazy danych, • wzrost poziomu skomplikowania aplikacji na poziomach: • projektowym, • implementacyjnym, • testowym.

 10. Niezgodność Impedancji problemy (2) • dualność schematów (metadanych), • zarządzanie schematem aplikacji, • unikatowa identyfikacja obiektów i rekordów (szczególnie w kontekście współbieżności • niedopasowanie języków zapytań do języków programowania (zmagają się tym programiści tworzący frameworki)

 11. Systemy biznesowe • często działają w Internecie (warstwa interfejsu - webowego), • logika aplikacji na serwerze lub rozproszona, • systemy zarówno niewielkie jak i ogromne (także wymagania niefunkcjonalne).

 12. Systemy biznesowe a presja rynku • szybkość dostarczenia • uproszczenia systemu • słaba architektura • opieranie się o inżynierię komponentową • uproszczenia w mapowaniu O/R • łatwość pielęgnacji • pozwala na minimalizacje kosztów i czasu konserwacji (długoterminowych systemów) • sprzeczne do szybkości dostarczenia

 13. Zarys projektu

 14. Prototyp ODRA • udostępnia szeroką zintegrowaną funkcjonalność, • silnie powiązane komponenty: • SZOBD, • kompilator i interpreter SBQL (wraz z językiem programowania), • mechanizm komunikacji rozproszonej, • osłony i filtry umożliwiające wydajną integracje oraz import heterogenicznych danych

 15. Zarys Frameworku • RAD typu data-intensive • praca bezpośrednio na obiektach(brak warstw pośredniczących) • narzędzie utylitarne • proste „osobiste” strony internetowe, • złożone portale, sklepy internetowe, • skomplikowane systemy transakcyjne. • zarządzanie prezentacją danych (również trwałych) i interakcją z użytkownikiem

 16. Bezpośrednie cele do opracowania • nowe komponenty systemu generujące aplikacje webowe na podstawie struktury danych • struktura aplikacji przechowywanej w ODRA reprezentującej aplikacje webową (zestaw „standardowych” obiektów) • mechanizmy automatycznej generacji aktualizowalnych obiektowych perspektyw kontrolujących dostęp do danych (były próby z wrapperem)

 17. Cele dodatkowe • Rozwój platformy ODRA: • architektura, • dodatkowe komponenty generujące aplikacje (zwiększenie potencjalnej użyteczności w kontekście RAD na potrzeby biznesu) • Zbadanie możliwości SBA i SBQL jako wydajnego narzędzia programowania warstwy interfejsu webowego (spójny model programistycznych aplikacji)

 18. Plan prac • rozpoznanie stanu wiedzy • dostosowanie implementacji ODRA • refaktoryzacja architektury, • wyodrębnienie elementów systemu wymagających zmian, • usunięcie niespójności, zagrożeń stabilności, • testy i analiza statyczna, • osłabienie kontroli typologicznej, itd. • portal www

 19. Metodyka • agile software development • odpowiednia dla małego zgranego zespołu, • adaptacyjność (krótkie iteracje). • continous integration (AnthillPro) • zautomatyzowane testy • publikowanie bieżących wersji na www

 20. Podsumowanie

 21. Podsumowanie • Usunąć problem niezgodności impedancji • Połączyć zalety Frameworków • Szybkość dostarczania • Łatwość pielęgnacji • Rozwój ODRY • itd..

More Related