1 / 11

Fakultet elektrotehnike ,strojarstva i brodogradnje

Fakultet elektrotehnike ,strojarstva i brodogradnje. INFORMATIKA Seminarski rad Stabilizirani laboratorijski izvor napajanja 0-30V/2A Student: Denis Mamut. LABORATORIJSKI STABILIZIRANI IZVOR NAPAJANJA 0-30 V/0-2 A.

jenaya
Download Presentation

Fakultet elektrotehnike ,strojarstva i brodogradnje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fakultet elektrotehnike ,strojarstva i brodogradnje INFORMATIKA Seminarski rad Stabilizirani laboratorijski izvor napajanja 0-30V/2A Student: Denis Mamut

 2. LABORATORIJSKI STABILIZIRANI IZVOR NAPAJANJA 0-30 V/0-2 A

 3. Stacionarni elektronički uređaji se gotovo redovno napajaju iz mreže izmjenične struje. Osim posebnih sklopova, koji u sebi sadrže tiristore ili trijake, elektronske naprave zahtijevaju istosmjerno napajanje. Ulogu prilagođavanja mrežnog napona u pogonsko napajanje elektroničkog uređaja ima ispravljač. Ispravljači se mogu podijeliti na obične i stabilizirane. Sastavne komponente jednostavnog ispravljača su transformator, diodni ispravljač i filterski član. Uloga transformatora je da napon mreže 220V snizi na odgovarajući izmjenični napon za konkretne potrebe. Sekundar transformatora najčešće sadrži jednu ili dvije sekcije. Ispravljač u svom sastavu može imati jednu, dvije ili četiri diode. Sa jednom diodom ostvaruje se poluvalno, a sa dvije ili četiri diode punovalno ispravljanje izmjenične u istosmjernu struju. Filter se obično sastoji od jednog ili više paralelno vezanih elektrolitskih kondenzatora većeg kapaciteta. Ova osnovna varijanta može biti dopunjena dodatnim filterskim elementima: zavojnica, otpornicima i blok kondenzatorima. Stabilizirani ispravljač, uz sve komponente koje ima običan ispravljač, sadrži još i stabilizatorski sklop. U tipični stabilizatorski sklop ulaze: serijski tranzistor, regulacijska kaskada, pojačavač referentnog napona, zaštita od kratkog spoja, tj. ograničenje struje, pojačalo naponskih promjena na izlazu i temperaturna stabilizacija. Osnovni zadatak stabiliziranog ispravljača je opskrba potrošača napajanjem koje će ostati stabilno kada se mijenjaju napon mreže, otpornost potrošača, temperatura ili drugi faktori. Zavisno od karaktera potrošača, stabilizirani ispravljači mogu da budu izvori konstantnog napona ili izvori konstantne struje. U praksi se češće sreću ispravljači konstantnog napona. Elektronski uređaji rade znatno bolje i pouzdanije kada koriste stabilno napajanje. Veliki broj integriranih kola, u sastavu elektronskih sklopova, zahtjeva stabilne napone napajanja koji bi definirali stabilnost radne tačke ili referentnih napona.Zato sve više raste potreba za stabilisanim ispravljačima u suvremenim elektronskim uređajima. Jedan od najvažnijih aparata koji treba da sadrži radionica svakog elektroničara upravo je stabilizirani ispravljač. Bilo da se radi o popravku elektronskih uređaja ili su u pitanju nove konstrukcije, ispravljač, kao izvor napajanja, ima nezamjenljivu ulogu. Osnovna varijanta stabiliziranog ispravljača koji predlažemo, pruža prilično dobre mogućnosti u eksploataciji, a zahtjeva relativno mala ulaganja. UVOD

 4. LM723 je monolitni integrirani naponski regulator, kojeg ovaj uređaj koristi a možemo ga naći u velikom broju ostalih sličnih uređaja. Sastoji se od 14 izvoda koji se nastavljaju iz plastičnog kućišta Sklop ima unutarnje ograničenje struje 150mA te se moraju koristiti vanjski dodatni PNP ili NPN elementi (tranzistori). Dodavanjem dodatnih elemenata pojačava se ograničena struja iz samog sklopa Što je LM723 ?

 5. Opis sklopa Izmjenični napon sa sekundara transformatora dovodi se na Grecov diodni ispravljač, sastavljen od četiri jednake diode.Ovako ispravljeni napon potrebno je dodatno filtrirati. Filtracija ispravljenog napona vrši se pomoću jednog ili dva elektrolitska kondenzatora, čiji ukupni kapacitet treba biti preko 3300 mikrofarada. Osnova stabilizatorskog sklopa je monolitni integrirani sklop LM723. Ovaj naponski regulator sadrži u sebi zener-diodu koja se napaja konstantnom strujom i zajedno sa pojačalom referentnog napona osigurava potpuno stabilan referentni napon.Uzorci referentnog i izlaznog napona dovode se na neinvertujući, odnosno invertujući ulaz pojačala u samom stabilizatoru. Napon na izlazu pojačala mijenja vodljivost serijskog tranzistora (u samom kolu), a time i provodnost glavnog serijskog tranzistora Q1.Posljedica toga je promjena struje kroz potrošač. Pored serijskog tranzistora, integrirano kolo LM723 u svom sastavu ima još jedan tranzistor čija je uloga vezana za ograničavanje struje, odnosno zaštitu od kratkog spoja. Samo integrirano kolo može proizvoditi izlazne struje najviše do 150mA. Za postizanje većih struja vezuje se vanjski tranzistor Q1, koji disipira i snagu, čime se dodatno poboljšava stabilnost izvora, jer se integrirano kolo ne grije. Potenciometri, na shemi označeni sa P1 i P2, imaju funkciju reguliranja struje, odnosno napona.

 6. Sastavne komponente

 7. Naponski regulator LM723 smješten je u desetopinsko metalno kućište TO-100. Zavisno od proizvođača, ovo integrirano kolo može imati I druge oznake: IL723, CA723, MC1723, mA723, RC723, SG723, TBA281 (Philips), TDB0723 ili UA723 Tranzistor 2N3055 u svom kućištu TO3 integrira dva tranzistora, dva otpornika i zaštitnu diodu. Kako je stabilizirani ispravljač namijenjen za pogon potrošača kojima je potrebna struja do 2 ampera, tranzistor T2 se obavezno mora montirati na aluminijski ili bakreni hladnjak,jer bi doslo do pregrijavanja. Ako se primjeni aluminijski hladnjak, onda njegova površina treba biti najmanje 300 kvadratnih centimetara. Metalno tijelo tranzistora izolira se od hladnjaka liskunskim podmetačem i plastičnim podloškama, a njihove dodirne površine premazuju se tankim slojem silikonske paste. Ukoliko bismo željeli postizanje struja većih od tri ampera, onda je potrebno umjesto jednog darlington tranzistora upotrijebiti dva ili više. Ovi tranzistori se vezuju u paraleli, s tim da se u emiter svakog od nih umeću otpornici od 0,15 oma u cilju simetriranja. Svi ovako povezani tranzistori moraju se montirati na veći hladnjak. Naravno da ovakvoj varijanti odgovara i odgovarajući transformator, čiji bi sekundar bio u stanju da osigura željenu struju. Sekundar transformatora povezuje se na ulazne priključnice stabiliziranog ispravljača, dok se na njegov primarni namotaj dovodi mrežni napon preko dvostrukog mrežnog prekidača i zaštitnog osigurača od 0.5A. U sekundarnom kolu se također nalazi osigurač (od 2A). Na izlazne stezaljke stabilizatora napona povezuju se analogni mjerni instrumenti: ampermetar i voltmetar. R1=1.2Kohm C1=4700uF/63V IC1=LM723V1=0-30V DCR2=680ohm C2=100nF63V MKT Q1=2N3055TR1=220VAC/ 27V 4A R3=0.33ohm/5W C3=4.7nF63V MKT B1=Brindge 100V 5A S1=2x10A SW R4=15Kohm C4=220uF/63V F1=0.5A Fast Fuse R5=3.9Kohm P1=4K7 LOG. POT. F2=2A Slow Fuse

 8. Tehničke karakteristike ispravljača • Maksimalni ulazni izmjen.napon........27V • Nom.struja sekundara transf..............4A • Reg. izlaznog stabil. nap........od 0 do 30V • Regulacija izlazne struje......... od 0 do 2A • Zaštita od kratkog spoja reagira u slučaju prekoračenja zadane struje.

 9. Izgled uređaja Izgled tiskane pločice

 10. Zaključak • Ovo je veoma koristan uređaj za svaki rad u elektronici • Velik broj integriranih komponenti koristi izvor istosmjernog napona, kojeg ovaj uređaj daje na stezaljkama • Konstrukcija mu je jednostavna i lagan je za upotrebu sa mogućnošću fine regulacije napona i struje 0-30V/2A • Uređaj ima ugrađenu zastitu, što spriječava povećanje struje iznad dopuštene vrijednosti usljed preopterećenja. • Na prednjoj strani nalaze se voltmetar i ampermetar za očitavanje izlaznih vrijednosti

 11. THE END

More Related