Geografia w odzi polsce i na wiecie
Download
1 / 12

Geografia w ?odzi, Polsce i na ?wiecie - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Wykład 3. Geografia w Łodzi, Polsce i na świecie. Międzynarodowa Unia Geograficzna, organizacje naukowe, towarzystwa geograficzne. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 1 X 2001 roku utworzony został WNG decyzją Senatu UŁ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geografia w ?odzi, Polsce i na ?wiecie' - jena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Geografia w odzi polsce i na wiecie

Wykład 3

Geografia w Łodzi, Polsce i na świecie

Międzynarodowa Unia Geograficzna,

organizacje naukowe,

towarzystwa geograficzne


Wydzia nauk geograficznych uniwersytetu dzkiego
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

1 X 2001 roku utworzony został WNGdecyzją Senatu UŁ

(przedtem był Wydział Biologii i Nauk o Ziemi).

Władze Wydziału Nauk Geograficznych

DZIEKAN - prof.dr hab Kazimierz Kłysik

Prodziekan ds.finansowych i studiów zaocznych

dr hab. Andrzej Suliborski

Prodziekan ds. studenckich

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

Siedziba: Łódź, ul. Narutowicza 88


Struktura wng
Struktura WNG

Instytut Geografii Społeczno-Ekono-

micznej i Organizacji Przestrzeni

Instytut Nauk o Ziemi

DYREKTOR

prof. dr hab. K. Kożuchowski

DYREKTOR

prof. dr hab. M. Sobczyński

Pozostałe jednostki

· Pracownia Dydaktyki Geografii

· Muzeum Geologiczne

· Biblioteka Geograficzna

Strona internetowa wydziału: www.geo.uni.lodz.pl


Instytut nauk o ziemi
Instytut Nauk o Ziemi

 • Katedra Geografii Fizycznej- prof. dr hab. S. Laskowski- Zakład Dynamiki Środowiska

 • - Zakład Gleboznawstwa i Geoekologii

 • Katedra Badań Czwartorzędu- prof. dr hab. K. Turkowska- Pracownia Kartografii i Teledetekcji

 • Katedra Geologii- prof. dr hab. W. Mizerski

 • - Zakład Geologii

 • - Pracownia Ochrony Jakości Wód dr M. Ziułkiewicz

 • Katedra Meteorologii i Klimatologii- prof.dr hab K. Kłysik

 • Zakład Geomorfologii- prof. dr hab. Z. Klajnert

 • Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej - prof. dr hab. P. Jokiel


W ydawnictwa wng
WydawnictwaWNG

· Acta Geographica Lodziensa

 • · Region and Regionalism

 • · Folia Geographica Physica

 • Buletyn Peryglacjalny

 • · Folia Geographica Socio-Oeconomica

 • ·European Spatial Research and Policy

 • Turyzm


Polska akademia nauk pan
Polska Akademia Nauk (PAN)

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

www.igipz.pan.pl

- projekty przed II wojną,

1953/1954 powstanie - spadkobierca Wydz. Spraw Naukowych PTG,

-  Zakłady naukowe realizujące prace badawcze z zakresu g. fiz.:

Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,

Zakład Klimatologii, Zakład Geoekologii,

Zakład Geomorfologii i Hydrografii Gór i Wyżyn

(Kraków, prof. L. Starkel , A. Kotarba - kierownik)

Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu

(Toruń, prof. J. Supryczyński – kier. i przew. IG PAN)

-zadania: realizacja kartowania geomorfologicznego,

Przeglądowa mapa geomorfologiczna i hydrogr. Polski 1:500 000,

Narodowy Atlas Polski, badania lodowców,

-czasopisma: Przegląd Geograficzny, Prace Geograficzne IG PAN,

Dok.Geogr., Prz.Zagr. Literatury Geogr., Geographia Polonica


Pa stwowy insytut geologiczny pig
PAŃSTWOWY INSYTUT GEOLOGICZNY (PIG)

www.pgi.waw.pl

7.V.1919 – utworzenie w Warszawie (prace nawet podczas wojny)

PIG traktowany jako centralny ośrodek badawczy,

-   zadanie: prace dla potrzeb górnictwa,

poszukiwanie surowców mineralnych,

badania hydrogeologiczne, inżynieryjno-geologiczne,

geologia stosowana

Mapa geologiczna Polski 1: 1 000000, 1: 200000, 1:50000,

Atlas litologiczno-facjalny Polski

-   czasopisma: Przegląd Geologiczny,

Kwartalnik Geologiczny,

Bibliografia Geologiczna.

-   Placówki naukowe: Warszawa (centrala, prof. L. Marks - dyrektor),

Dolnośląski O. PIG (Wrocław)Karpacki (Kraków),

Świętokrzyski (Kielce)Geologii Morza (Gd.-Oliwa),

Górnośląski (Sosnowiec) Pomorski (Szczecin)


Muzeum ziemi
MUZEUM ZIEMI

-   1932 – utworzenie Towarzystwa Muzeum Ziemi

-   cel: organizacja centralnego muzeum nauk geologicznych

w stolicy państwa,

gromadzenie materiałów z wykopalisk, przypadkowych znalezisk,

ratowanie okazów i całych kolekcji prywatnych,

-   trudne początki, zbiory przetrzymywane na UW i U Wileńskim

-   1948 – przekształcenie w samodzielną jednostkę bad.-rozwojową

działalność naukowa,

popularyzacja wiedzy o Ziemi,

gromadzenie z całej kuli ziemskiej zbiorów

-   czasopisma: Zabytki Przyrody Nieożywionej,

Wiadomości Muzeum Ziemi,

Acta Geologica Polonica


Instytut meteorologii i gospodarki wodnej
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

www.imgw.pl

1919 powstanie polskiej Państwowej Służby Hydrologicznej

i Państwowego Instytutu Meteorologicznego

1939-1945- kontynuacja pomiarów hydrol.i klimatologicznych

1945 - utworzenie Państwowego Instytutu Hydrol.-Meteorol. (PIHM) Powołanie Oddziałów w Białymstoku, Gdyni, Katowicach,

Krakowie, Poznaniu, Słupsku, Warszawie i Wrocławiu

oraz przejściowo w Łodzi

1967 - początek regularnego odbioru danych satelitarnych

2000 - Przystąpienie IMGW do Regionalnej Sieci TCP/IP

Przekazywania Danych Meteorologicznych (RMDCN)

Uruchomienie pierwszych łączy satelitarnych VSAT

do transmisji danych radarowych

Przystąpienie IMGW do konsorcjum ośrodków superkomputer.

Podpisanie kontraktów na realizację komponentów

Systemu Monitoringu i Osłony Kraju


Polskie towarzystwo g eograficzne ptg
Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG)

1918 – wybór I zarządu,

1919 – wydanie I zeszytu „Polskiego Przeglądu Geograficznego”,

oddziały po 1922 w Krakowie, Katowicach, Łodzi

(ze Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii)

1926 – włączenie Tow. Geogr. z Lwowa,

1927 - Tow. Geogr. z Poznania

1946 – formalne zjednoczenie PTG we Wrocławiu

oddziały: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Olsztyn,

Radom, Lublin, Rzeszów, Kielce, Koszalin , itd.

Od 1947 r. - coroczne ogólnopolskie zjazdy

Czasopisma: Przegląd Geograficzny, Czasopismo Geograficzne,

Prz. Radzieckiej Zagr. Lit. Geogr.(przekaz w 1954 IG PAN),

wydawanie biografii wybitnych geografów,

Działalność: naukowa (konferencje), wycieczki zagraniczne,

publikacje, badania lodowców na Islandii,badania hydrogra-

ficzne w Ameryce Południowej, odczyty popularnonaukowe,

organizator Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

(prof. F. Plit - prezes)


Mi dzynarodowa unia geograficzna mug
Międzynarodowa Unia Geograficzna (MUG)

(International Geographical Union)

www.igu-net.org

1881 – projekt powołania Powszechnej Unii Geograficznej

na III kongresie w Wenecji

VII 1922 - powołanie do życia w Brukseli na zgromadzeniu

Międzynarodowej Rady Badań Naukowych

1925– pierwszy kongres w Kairze

udział Polaków jako v-ce przew. prof. E. Romer,

prof. St. Pawłowski,

prof. St. Leszczycki

Asocjacje:

INQA – M.Asocjacja dla Badań Czwartorzędu

International Association of Hydrological SciencesInternational Association of Sedimentologists, International Permafrost AssociationEuropean Union of GeosciencesAssociation of American GeographersWind Erosion Research Unit

National Center for Geographic Information & Analysis


Towarzystwa geograficzne na wiecie

1821

1828

1830

1833

1845

1852

1867

1873

Societe de Geographie de Paris

Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin

Royal Geographical Society

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica

Russkoje Gieograficzeskoje Obszczestwo

American Geographical Society

Societa Geografica Italiana

Svenska Sallskapet for Antropologi och Geografi

Towarzystwa geograficzne na świecie