1 / 100

Moderator …………..

Moderator …………. Gmina Świdnik. Podsumowanie z badania. Cele i metodologia badania. Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda

alena
Download Presentation

Moderator …………..

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Moderator …………..

 2. Gmina Świdnik Podsumowanie z badania

 3. Cele i metodologia badania Cele badania • Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda • Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej • Przeprowadzono n= 24 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach • Przeprowadzono n= 200 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane • W badaniu wzięli udział mieszkańcy Gminy Świdnik oraz pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Miasta Świdnik Czas realizacji • Badania przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2014 r.

 4. Część IJAKOŚĆ ŻYCIA

 5. Charakterystyka próby Wiek Płeć

 6. Charakterystyka próby Miejsce zamieszkania Wykształcenie

 7. Charakterystyka próby Dzieci Status związku

 8. Charakterystyka próby Miejsce zatrudnienia

 9. Charakterystyka próby Ocena sytuacji materialnej

 10. Obszary badań • Obszar oceny – WOLNY RYNEK • Obszar oceny – PRACA • Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • Obszar oceny – ZDROWIE • Obszar oceny – KULTURA • Obszar oceny – ŚRODOWISKO • Obszar oceny – DEMOKRACJA • Obszar oceny – EDUKACJA • Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • Obszar oceny – DOBROBYT • Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 11. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom.

 12. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK • ……… • …..

 13. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji.

 14. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 15. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 16. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 17. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie.

 18. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ………

 19. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości w szkołach dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską w wystarczającym stopniu. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków prywatnych. Opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia w mojej miejscowości jest zadawalająca. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dostęp do badań diagnostycznych jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do opieki lekarskiej nocą jest zadawalający. Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w mojej miejscowości jest na wysokim poziomie. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości informacje na temat nocnej opieki lekarskiej są dobrze rozpowszechnione. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków publicznych. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami przewlekle chorymi.

 20. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ……. • ……..

 21. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • …………….. • ………………

 22. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ………………. • ………………

 23. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

 24. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 25. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

 26. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ………….. • …………..

 27. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……. • …….

 28. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……………….. • ………………

 29. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

 30. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 31. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy są szkoły publiczne. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. W mojej okolicy rodzice maja łatwy kontakt z władzami szkoły i nauczycielami. W mojej okolicy dzieci mają dostęp do infrastruktury szkolnej (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) w dni wolne od zajęć. W mojej okolicy po zakończeniu kształcenia podstawowego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych. W mojej okolicy rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. W szkole w mojej okolicy odbywają się zajęcia pozaszkolne dla uczniów o różnych zainteresowaniach. W mojej okolicy szkoła prowadzi zajęcia wyrównujące dla uczniów osiągających gorsze wyniki. W szkole (szkołach) w mojej miejscowości dzieci są bezpieczne. Dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać ze wsparcia mojej gminy.Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy są szkoły niepubliczne. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju. W mojej okolicy są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia.

 32. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 33. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 34. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 35. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. Mam łatwy dojazd do pracy. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Jakość dróg i chodników w mojej miejscowości jest zadawalająca. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości.

 36. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………… • ……………….

 37. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

 38. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • ……….. • ………..

 39. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (np. boiska, basen, itp.). Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport.

 40. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • ………….. • ………………

 41. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy.

 42. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 43. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Jeżdżę do pracy własnym samochodem. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Stać mnie na spotkania towarzyskie w restauracji. Wspieram materialnie instytucje charytatywne. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Nie martwię się o byt materialny mojej rodziny. Stać mnie na pomoc materialną innym. Posiadam oszczędności w banku lub w innej formie. Stać mnie na kształcenie dzieci w ramach prywatnych zajęć pozalekcyjnych. Co roku wyjeżdżam na wakacje. Inwestuję w trwałe dobra (nieruchomość ziemska, mieszkanie, dom, lokal użytkowy). Mam nieruchomość do celów rekreacyjnych. Inwestuję w swoją emeryturę dodatkowe środki finansowe.

 44. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 45. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 46. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 47. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

 48. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 49. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

 50. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….

More Related