Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim” - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim”

play fullscreen
1 / 70
Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim”
121 Views
Download Presentation
phoebe-stanley
Download Presentation

Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.3. przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

 2. Cel badania ewaluacyjnego Ocena jakości „Więcej szans w przemyskim” realizowanego przez PUP w Przemyślu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL w roku 2009 oraz wpływu podejmowanych w ramach powyższego projektu działań na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych

 3. Metodologia badawcza Badanie ewaluacyjne było realizowane od sierpnia do listopada 2010 r. z zastosowaniem następujących technik badawczych: • Analiza danych zastanych (deskresearch) na podstawie dokumentacji projektu systemowego, zapisów dokumentów programowych PO KL 2007−2013, Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2005 – 2008, danych statystycznych dotyczących sytuacji uczestników po zakończeniu udziału w projekcie przekazane przez PUP w Przemyślu. • Wywiad indywidualny (IDI) odnoszący się do kwestii wdrażania projektu systemowego, stosowanych instrumentów rynku pracy oraz współpracy z innymi instytucjami przy realizacji projektu. • Badania ilościowe, przeprowadzone na podstawie ustrukturalizowanego kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej, w formie wywiadów telefonicznych (CATI) z osobami, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2009 r. Łącznie przeprowadzonych zostało 500 ankiet ewaluacyjnych z beneficjentami projektu.

 4. Projekt „Więcej szans w przemyskim” w 2009 r. Cel projektu - wzrost poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, a w konsekwencji wzrost poziomu zatrudnienia i samozatrudnienia Główne działania: Staże 734 osoby Prace interwencyjne 728 osób Szkolenia 575 osób Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 102 osoby refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych do pracodawców osób bezrobotnych 37 osoby

 5. Projekt „Więcej szans w przemyskim” w 2009 r. • Grupa docelowa - bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przemyślu, w tym zwłaszcza osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1495 osób rozpoczęło udział w roku 2009 85 powróciło do udziału w projekcie Projekt „Więcej szans w przemyskim” 2009 r. 1204 osoby zakończyło udział w projekcie Grupa objęta badaniem ewaluacyjnym - zrealizowana próba 500 osób

 6. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW BADAŃ EWALUACYJNYCH

 7. GENERALNE OPINIE UCZESTNIKÓW O PROJEKCIE

 8. Z jakiej oferty w ramach projektu Pan(i) skorzystał(a)?

 9. Źródła informacji o projekcie

 10. Mocne strony projektu

 11. OCENA EFEKTYWNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ WSPARCIA

 12. Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami?

 13. Obecna sytuacja respondenta na rynku pracy

 14. Rodzaj udzielonego wsparcia a obecna sytuacja respondenta na rynku pracy

 15. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ

 16. Prace interwencyjne