Milli m tbuat g n
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on

“Milli mətbuat günü”. 22 iyul - Azərbaycanda “ Milli M ətbuat və Jurnalistika günü ” kimi qeyd edilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jeff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Milli m tbuat g n

22 iyul - Azərbaycanda “Milli Mətbuat və Jurnalistika günü”kimi qeyd edilir.


Milli m tbuat g n

Əkinçi”nin1875-ciil iyulun 22-dən 1877-ci ilin sentyabrınadək cəmi 56 sayı işıq üzü görsə də, onun Azərbaycan milli mətbuatının təşəkkül tapmasında, inkişafında əvəzsiz rolu olub. Əsasən maarifçilik missiyasını üzərinə götürmüş “Əkinçi” az müddətdə həm ziyalı təbəqə, həm də sadə insanlar arasında çox məşhurlaşdı.

Təsadüfi deyil ki, dövrünün görkəmli ziyalıları və qələm sahibləri qəzetlə əməkdaşlıq edir, müntəzəm məqalələrlə çıxış edirdilər. Lakin “Əkinçi”nin ömrü uzun sürmədi. Çar Rusiyası qəzetin insanların maariflənməsində, ictimai-siyasi proseslərə daha yaxından bələd olmasındakı rolundan çəkinməyə başladı və sonda qəzetin nəşrini dayandırdı.

O vaxtdan ötən 138 ildə müxtəlif tənəzzül və intibah dövrləri keçən Azərbaycan mətbuatı daim cəmiyyətin proseslərə baxışını əks etdirən güzgü rolunu oynayıb. 1998-ci ilin avqustunda senzuranın ləğvi isə Azərbaycanda mətbuatın inkişafına ciddi təkan verib.


Milli m tbuat g n

“Əkinçi” - Keçmişdən gələn nur

Bu günAzərbaycanmətbuatınınyaranmasının138-ciildönümüdür. AzərbaycanmaarifçiliyininböyüknümayəndələrisırasındaxüsusiyeriolanHəsənBəyZərdabiçətinlikləicazəsinialdığı“Əkinçi” qəzetinin ilknömrəsini1875-ci ilməhziyulun22-də Azərbaycanoxucusunatəqdimedib.Beləliklədə,əkməkləbaşlayanmətbuatımızhəmdə, azadsözüntoxumlarınısəpib.

İlkbaxışdanqüsurlarnəzərəçarpsada, “Əkinçi” millətinaynasıolub.

HəsənBəyZərdabiAzərbaycandahökmsürəncəhalətinvəsavadsızlığınaradanqaldırılmasıüçünmətbuatıəvəzolunmazvasitəhesabedirdi.


Milli m tbuat g n

DövrüngörkəmliziyalısıHəsənBəyZərdabininnəşretdirdiyi“Əkinçi” qəzetiiləəsasıqoyulmuşAzərbaycanmillimətbuatıbütündövrlərdəhəqiqətcarçısıolmuş, cəmiyyətidüşündürənproblemləri, dövrünmütərəqqiideyalarınıəksetdirmiş, xalqımızınmaariflənməsində, millivəbəşəridəyərlərintəbliğindəmühümroloynamışdır.

QəzetözətrafındaMirzəFətəliAxundzadə, SeyidƏzimŞirvani, NəcəfbəyVəzirov, ƏsgərağaGoranivədigərqabaqcılfikirli, demokratikəqidəlimaarifçiləritoplamışdır.


Milli m tbuat g n

Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının formalaşmasında əsas rol oynamış “Əkinçi”nin əsas məqsədi fanatizmi, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı elmə, maarifə, tərəqqiyə çağırmaq, onun elmi-mədəni səviyyəsini yüksəltmək olub.

H.Zərdabi 1906-cı ildə “Həyat” qəzetində çap etdirdiyi “Rusiyada əvvəlinci türk qəzeti” adlı məqaləsində yazmışdı:

“Hər kəsi çağırıram - gəlməyir, göstərirəm - görməyir, deyirəm - qanmayır. Belədə qəzet çıxarmaqdan savayı bir qeyri-əlac yoxdur ki, kağızın üstə yazılmış doğru sözlər qapı-pəncərələrdən

o iman mənzillərinə çata bilsin”.


Milli m tbuat g n

Qəzetin formalaşmasında əsas rol oynamış “Əkinçi”nin əsas məqsədi fanatizmi, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı elmə, maarifə, tərəqqiyə çağırmaq, onun elmi-mədəni səviyyəsini səhifələrindəyenitiplibədiiədəbiyyat, incəsənət, dil, pedaqogika, dərslik, tərcümə, kitabnəşri, kitabxanavədigəraktualmövzulardayazılaragenişyerverilmişdi. Xalqınmədənisəviyyəsiniyüksəltmək, onumaarifləndirmək, asudəvaxtınsəmərəlitəşkiliiləbağlı“Əkinçi” konkrettəklifvətövsiyələrverib.

“Əkinçi” qadınazadlığıvəqadıntəhsiliideyasınıtəbliğedən ilk Azərbaycanqəzetiolmuşdur. Həsənbəyazərbaycanlıqadınlarıncəmiyyətdə, ailədəözyerlərinibilmələriüçünonlarınoxumasını, maariflənməsini, elmə, mədəniyyətəyiyələnməsinitövsiyəedib.

Qısaömürsürməsinəbaxmayaraq,“Əkinçi” qəzetimillimətbuatımızınformalaşmasınaəhəmiyyətlitəsirgöstərmişdir. “Əkinçi”ninideyalarınıdahakəsərli, dahaqabarıqşəkildətəbliğedən, məzmunuvəqayəsietibariləonunlasəsləşən “MollaNəsrəddin”jurnalımeydanaçıxıb.


Milli m tbuat g n

XX formalaşmasında əsas rol oynamış “Əkinçi”nin əsas məqsədi fanatizmi, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı elmə, maarifə, tərəqqiyə çağırmaq, onun elmi-mədəni səviyyəsini əsrinəvvəllərindəmətbuatorqanlarıAzərbaycandamilli-azadlıqhərəkatınınəsasistiqamətvericiqüvvəsinitəşkiletmiş, millioyanış, milliözünüdərkproseslərininaparıcıvasitələrindənbiriolmuşdur. Millisiyasimətbuatıntəşəkküldövrüadlandırılan 1905-1907-ciillərdəKİV-lərAzərbaycancəmiyyətininsiyasivəideolojifəallığınınartırılmasındamühümroloynamışdır. “Şərqi-rus”, “Həyat”,“Füyuzat”,“Təzəhəyat”,“Şəlalə”,“Açıqsöz”,“Dirilik” vədigərqəzetlərxalqınmilliözünüdərkhissininformalaşmasınaçalışmışdır.


Milli m tbuat g n

Müstəqilliyin formalaşmasında əsas rol oynamış “Əkinçi”nin əsas məqsədi fanatizmi, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı elmə, maarifə, tərəqqiyə çağırmaq, onun elmi-mədəni səviyyəsini əldəedilməsindənsonramillimətbuatımızzamankeçdikcəçiçəklənməyə, inkişafetməyəbaşladı. Azərbaycanda KİV-lərinsayındaönəmliölçüdəirəliləyişbaşverdi.

Hazırdaölkədə 4200-dən artıqkütləviinformasiyavasitəsiqeydiyyataalınmışdır. Respublikadaçoxlusaydamüxtəlifqəzetvəjurnallarnəşrolunur, internet qəzetçilikinkişafedir. ÖlkədəinformasiyatexnologiyalarınıninkişafıAzərbaycanmətbuatınıqlobalinformasiyaşəbəkəsininbirhissəsinəçevirmişdir. ArtıqAzərbaycanmətbuatıhəmkəmiyyət, həmdəkeyfiyyətbaxımından region ölkələriniqabaqlayır.


Milli m tbuat g n

Azərbaycan formalaşmasında əsas rol oynamış “Əkinçi”nin əsas məqsədi fanatizmi, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı elmə, maarifə, tərəqqiyə çağırmaq, onun elmi-mədəni səviyyəsini Respublikasının 1995 - ciilinnoyabrındaümumxalqsəsverməsiiləqəbuledilənKonstitusiyasının50-ci maddəsindəsöz, azadməlumattoplamaqazadlıqları, özbaxışlarınınazadifadəedilməsivədigərazadlıqlarmöhkəmləndirilib.

İndiAzərbaycanda 2500-ə yaxınjurnalist var. 3500-ə yaxınkütləviinformasiyavasitəsiqeydiyyatdankeçsədə, bunlardanyalnız 650-si fəaliyyətgöstərir. Onlardan 400-ə qədəriqəzet, 50-yə yaxınıisəelektronkütləviinformasiyavasitəsidir.

Bu günyüzlərləjurnalistbeynəlxalqtəşkilatlarındəstəyiilətəşkilolunanpeşəartımıkurslarındatreninqvətəkmilləşməkurslarıkeçirlər.


Milli m tbuat g n

Haz formalaşmasında əsas rol oynamış “Əkinçi”nin əsas məqsədi fanatizmi, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı elmə, maarifə, tərəqqiyə çağırmaq, onun elmi-mədəni səviyyəsini ırladı: Səbail Səbail rayon MKS-in

Metodika və Biblioqrafiya şöbəsinin müdiri

Babaşova Şəbnəm