Priznavanje neformalno pridobljenega znanja
Download
1 / 16

PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA. Boštjan Zgonc MŠŠ. ZAKONSKE PODLAGE 71. ČL. 71. člen (preverjanje in ocenjevanje)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA' - jed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zakonske podlage 71 l
ZAKONSKE PODLAGE 71. ČL

 • 71. člen

 • (preverjanje in ocenjevanje)

 • V izobraževalnem procesu se s preverjanjem in ocenjevanjem ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine (v nadaljnjem besedilu: znanje) in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom.

 • Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z javno listino, z izpitom ali na druge načine.

 • Dijake se preverja in ocenjuje na način, po merilih, pravilih in postopkih, ki jih sprejme šola v skladu z izobraževalnim programom in predpisi ministra. Šola merila, pravila in postopke javno objavi.


Zakonske podlage 73 len
ZAKONSKE PODLAGE 73. ČLEN

 • 73. člen

 • (napredovanje)

 • Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov oziroma modulov in je opravil druge obveznosti, ki jih določa izobraževalni program. Pri tem se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje.

 • Dijak, ki ob koncu pouka ni opravil vseh obveznosti iz prejšnjega odstavka, jih lahko opravi v rokih, ki jih določi ravnatelj.

 • Dijak lahko izjemoma napreduje v višji letnik tudi, če ni dosegel pozitivne ocene pri vseh predmetih oziroma modulih, je pa opravil druge obveznosti, določene z izobraževalnim programom, če tako v skladu s predpisi ministra odloči pristojni organ šole.

 • Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite.


Zakonske podlage 75 len
ZAKONSKE PODLAGE 75. ČLEN

 • 75. člen

 • (podzakonski predpis)

 • Minister podrobneje predpiše način in postopek preverjanja in ocenjevanja znanja, pridobivanja kreditnih točk, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju.

 • Minister predpiše izpitni red, s katerim podrobneje določi postopek, način in pogoje za opravljanje zaključnih izpitov ter sestavo izpitnih komisij. V postopku priprave sodeluje s pristojnimi socialnimi partnerji oziroma, za regulirane poklice, s pristojnim ministrom.


Olska pravila
Šolska pravila

 • V drugem odstavku 4. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju je določeno, da: “šolska pravila o ocenjevanju obsegajo podrobnejša merila in postopek formalno in neformalno pridobljenega znanja”


Uvodni pogovor 35 len
UVODNI POGOVOR- 35. člen

 • Šola organizira z dijaki, oziroma kandidati za vpis v začetni letnik letnik, uvodni pogovor, na katerem jih strokovni delavci seznanijo z:

  - merili in postopki za potrjevanje neformalno pridobljenega znanja,

 • mapo učnih dosežkov oziroma o možnostih za pripravo osebnega izobraževalnega načrta.


Formalno neformalno
Formalno - neformalno

 • Formalno izobraževanje je tisto, ki poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih (za pridobitev izobrazbe, za izpopolnjevanje za usposabljanje).

 • Neformalno izobraževanje je tisto, ki je organizirano, vendar izobraževalni programi niso sprejeti po postopku, ki ga določa zakon. Nacionalna poklicna kvalifikacija se pridobi s potrjevanjem na pristojni komisiji po postopku,ki ga določa zakon in pristojni minister


Priznavanje formalno pridobljenega znanja 36 len
Priznavanje formalno pridobljenega znanja 36. člen

 • Ne gre za novost, tudi do sedaj smo priznavali dele mature, posamezne predmete itd

 • Če so ključne kompetence, ki jih je dijak opravil v drugem izobraževalnem programu, primerljive, jih šola prizna v celoti.


Priznavanje neformalno pridobljenega znanja1
Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

 • 37. člen – vrednotenje znanja

 • 38. člen - merila

 • 39. člen – postopek

 • 40. člen – poročanje

 • 41. člen - NPK


Osebna mapa u nih dose kov
OSEBNA MAPA UČNIH DOSEŽKOV

 • Dijak, ki je vpisan v prvi (začetni) letnik, vodi mapo učnih dosežkov, v kateri se zbirajo vsa pisna ali stvarna dokazila o formalno in neformalno pridobljenem znanju in o postopkih, ki jih šola izvaja zaradi priznavanja neformalno pridobljenega znanja.

 • mapo učnih dosežkov se lahko vodi v elektronski obliki.


Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja
VREDNOTENJE neformalno pridobljenega znanja

 • V postopku vrednotenja neformalno pridobljenega znanja se primerja, v kakšni meri neformalno pridobljeno znanje ustreza standardom znanja (formativnimi oziroma informativnimi cilji izobraževalnega programa, po katerem se dijak izobražuje).

 • Ugotovi se, ali je kakšno neformalno pridobljeno znanje primerljivo s standardi znanja, ki so opredeljeni s posameznimi deli izobraževalnega programa (predmet, modul, del predmeta, vaje, seminarska naloga, izdelek oziroma storitev ), ki je opredeljeno s katalogi znanja oziroma z izpitnimi katalogi.

 • Ugotovitve se zapišejo v obliki zapisnika in dokumentirajo z dokazili.

 • Dokazila so: dokazila o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju (po prejšnji predpisih so se sprejemali tudi javno veljavni programi, sedaj je to pristojnost šol – LDN), certifikati, ki so izdani v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, obvestila šole o opravljenih obveznostih po delih izobraževalnega programa (posamezen modul, predmet, praktično izobraževanje…) potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom oziroma druga dokazila o znanju, ki je pridobljeno z neformalnim izobraževanjem.


Merila
MERILA

 • Učiteljski zbor šole določi merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Pri tem upošteva naslednja načela:

 • 1. V celoti se potrdi neformalno pridobljeno znanje, če se ugotovi, da je primerljivo vsaj 70% vsebin;

 • 2. Potrjuje se znanje v obsegu, ki je v izobraževalnih programih ovrednoteno najmanj z eno kreditno točko.

 • 3. Če se znanje, pridobljeno z delovnimi izkušnjami, uveljavlja za priznanje splošno izobraževalnega ali strokovno teoretičnega predmeta oziroma modula, se obvezno opravi preizkus na način, ki ga določa ta pravilnik.


Postopek potrjevanja
POSTOPEK POTRJEVANJA

Postopek potrjevanja neformalno pridobljenega znanja prične dijak s pisno vlogo, ki ji priloži dokazila.

 • Vlogo obravnava komisija, ki jo (izmed članov programskega učiteljskega zbora, lahko pa tudi izmed drugih strokovnih delavcev šole), imenuje ravnatelj in opravi ovrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

 • Če na podlagi dokazil v skladu z merili, ki jih sprejme šola, ni mogoče v celoti potrditi neformalno pridobljenega znanja določi preizkus znanja, ki se glede na naravo znanja, ki se potrjuje, izvede na načine iz 8. člena:

 • ustni ali pisni izpit, razgovor/zagovor, intervju, zagovor v ta namen pripravljene seminarske naloge, zagovor v ta namen pripravljenega projekta, zagovor v ta namen izdelanega izdelka, opravljanje storitve, demonstracija, nastop, simulacija, igra vlog in podobno.

 • Po končanem vrednotenju oziroma po opravljenem preizkusu, izda komisija sklep, s katerim se dijaku prizna neformalno pridobljeno znanje. Dijak je v tem primeru oproščen obveznosti iz ustreznega dela izobraževalnega programa. V primeru negativnega sklepa je treba to utemeljiti.

 • Podrobnejša pravila o vodenju postopka potrjevanja in poslovnik za delo komisije določi šola. Pri tem mora zagotoviti roke, ki zagotavljajo dijaku uresničevanje pravic v skladu s predpisi.


Poro anje
POROČANJE

 • Poročanje o priznavanju neformalno pridobljenega znanja je sestavni del vsakoletnega poročila o kakovosti, ki ga šola objavi na svojih spletnih straneh. Poročilo mora vsebovati podatke o številu opravljenih uvodnih pogovorov, številu vlog dijakov za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, številu sklepov, s katerimi se potrjuje neformalno pridobljeno znanje, izvedene analize in ukrepe.


Pridobitev npk
Pridobitev NPK

Če dijak ne zaključi uspešno izobraževanja po izobraževalnem programu, ki vključuje enega ali več modulov, oblikovanih v skladu s poklicnimi standardi, je pa izpolnil obveznosti iz modula, ki obsega znanja v skladu s katalogom znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, lahko pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Uvajanje
uvajanje

 • V finančni perspektivi 2007 do 2013 se načrtujejo sredstva za uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju in v višjem strokovnem izobraževanju cca 18 MIO €.

 • Pomemben sestavni del teh aktivnosti bo tudi priznavanje neformalno pridobljeno znanje (usposabljanje strokovnih delavcev, vodenje osebne mape učnih dosežkov, poročanje, izdelava podrobnih meril itd)