priznavanje izobra evanja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA. MVZT ENIC-NARIC CENTER mag. Eva Vilfan Kavčič 24. 1. 2012. ZAKONODAJA. ZVPI Pravilnik o obrazcih… Zakonom o splošnem upravnem postopku. Kdo vodi postopek? Pooblaščena oseba. Izobraževalna institucija pooblasti osebo za vodenje postopkov priznavanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA' - ismaela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
priznavanje izobra evanja

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

MVZT

ENIC-NARIC CENTER

mag. Eva Vilfan Kavčič

24. 1. 2012

zakonodaja
ZAKONODAJA
 • ZVPI
 • Pravilnik o obrazcih…
 • Zakonom o splošnem upravnem postopku
kdo vodi postopek poobla ena oseba
Kdo vodi postopek?Pooblaščena oseba
 • Izobraževalna institucija pooblasti osebo za vodenje postopkov priznavanja
 • V 30. dneh izobraževalna institucija obvesti ENIC-NARIC center
postopek
POSTOPEK

Postopek se prične z:

 • Izpolnjenim obrazcem N
 • Predloženo dokumentacijo

Konča pa z:

- Odločbo

dokumentacija 4 len pravilnika
Dokumentacija(4. člen pravilnika)
 • Izvirnik tuje listine o izobraževanju
 • Neoverjena kopija te listine
 • Sodno overjen prevod
 • Dokazila o trajanju in vsebini izobraževanja
 • Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja
o em se odlo i
O čem se odloči?
 • V postopku priznavanja izobraževanja se z odločbo odloči o posameznikovi pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na izobraževalni instituciji
kako do pravilne odlo itve
Kako do pravilne odločitve?
 • Na podlagi meril iz ZVPI se preveri umeščenost tujega izobraževanja v državi izvora in ugotovi izpolnjevanje pogojev za dostop do želenega izobraževalnega programa
merila 16 len zvpi
Merila:(16. člen ZVPI)

V postopku se poleg mednarodna načel s področja priznavanja smiselno uporabljajo merila:

 • Sistem šolanja
 • Izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt
 • Učni dosežki
 • Trajanje izobraževanja
 • Pravice, ki iz izobraževanja izhajajo
 • Druge okoliščine, pomembne za priznavanje (starost imetnika listine o izobraževanju, znanje jezika, število kreditnih točk, izjemni dosežki)
v skladu z merili iz 16 lena zvpi se v odlo bi ugotovi
V skladu z merili iz 16. člena ZVPI se v odločbi ugotovi:
 • da je ime in priimek imetnika listineizobraževanje uspešno opravil/zaključil,
 • da se navedeno izobraževanje v navedi državo izdajateljico (npr. BiH) umešča v (primarno, sekundarno, terciarno izobraževanje v skladu s sistemom izobraževanja države izvora listine o izobraževanju),
 • da lahko v državi izvora izobraževanje nadaljuje in kje lahko nadaljuje,
 • drugo, če je pomembno.
s im si lahko pomagamo
S čim si lahko pomagamo:
 • Spletne strani MVZT, ENIC-NARIC centra http://www.mvzt.gov.si/
 • Tuje spletne strani o šolskih sistemih:
  • http://www.enic-naric.net/
  • http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
  • http://www.anabin.de/default.htm
 • Spletne strani MŠŠ http://www.mss.gov.si/
 • Spletna stran tuje šole, ki jo obravnavate
s im si lahko pomagamo1
S čim si lahko pomagamo:
 • Prošnja po e-mailu pri ENIC-NARIC centru
 • ali uradna vloga za vrednotenje izobraževanja pri ENIC-NARIC centru
pravno varstvo 15 len zvpi
Pravno varstvo(15. člen ZVPI)
 • Zoper odločbo o priznavanju je v 8 dneh od prejema odločbe (in ne od izdaje odločbe) dovoljena pritožba na izobraževalni instituciji
stro ki
Stroški
 • Stroški v postopku priznavanja izobraževanja se zaračunavajo skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek in predpisi, ki urejajo upravne takse.
kdo podpi e odlo bo
Kdo podpiše odločbo?
 • Ravnatelj/direktor
 • Pripravljavec odločbe=pooblaščena oseba
obli nost odlo be
Obličnost odločbe
 • Preambula
 • Naslov
 • Izrek
 • Obrazložitev
 • Pravni pouk
 • Podpis odgovornih
 • Odprema
kaj z odlo bo
Kaj z odločbo?
 • Na podlagi odločbe o priznavanju in na podlagi predpisov, ki urejajo vpise, prestope oziroma prehode med izobraževalnimi programi, izobraževalna institucija ugotovi izpolnjevanje vpisnih pogojev oz. pogojev za prehod v izobraževalni program
ne pozabimo na evidence 23 len zvpi
Ne pozabimo na:Evidence(23. člen ZVPI)

Izobraževalna institucija vodi evidenco

izdanih odločb na prvi in drugi stopnji

(pritožbe), ki obsega:

 • Osebne podatke osebe
 • Podatke o odločbi
 • Podatke o listini o izobraževanju
 • Podatke o izobraževalnem programu, kamor se imetnik tuje listine vključuje
opomba
Opomba
 • Na podlagi odločbe se ne izda slovenskega spričevala
 • Odločba izdana v postopku priznavanja ni namenjena nadomestitvi preverjanja znanja za potrebe izobraževanja na domu v OŠ
kontakt
Kontakt

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport

Direktorat za visoko šolstvo

ENIC-NARIC center

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

Telefon: 01/478-46-00 (centrala)

E-mail: enicnaric-slovenia@gov.si

www: http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/enic_naric_center_slovenija/

stro ki1
Stroški
 • V skladu s sedmo točko prvega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB) so učenci, dijaki in študentje oproščeni plačila upravne takse za dokumente in dejanja v zvezi z izobraževanjem.
stro ki2
Stroški
 • Morebitni drugi stroški se zaračunavajo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku(Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 47/2009 odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010).
 • Stroške je potrebno natančno navesti in argumentirati