el mapa topogr fic n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El mapa topogràfic PowerPoint Presentation
Download Presentation
El mapa topogràfic

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

El mapa topogràfic - PowerPoint PPT Presentation

jeanne
143 Views
Download Presentation

El mapa topogràfic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El mapa topogràfic Corbes de nivell

 2. Regles bàsiques • Són línies imaginàries en el terreny que recorren els punts d’igual alçada • Les cotes de corbes continuades són números uniformement creixents o decreixents

 3. Regles bàsiques • No es tallen, ni es bifurquen i tampoc poden coincidir • Les més tancades tenen una cota major que les que les rodegen, excepte: depressions tancades, forats i pous • Totes son tancades

 4. Corbes de nivell

 5. Equidistància • És la distància entre dos corbes de nivell consecutives • Esta distància és la mateixa sempre en cada plànol • Quan més juntes estan el terreny te major inclinació

 6. Equidistància • Quan més separades menys pendent • La mesura entre corbes depèn de l’escala de cada mapa • Per exemple: • 1:15.000 = 5 metres • 1:25.000 = 10 metres • 1:50.000 = 20 metres

 7. Equidistància i corbes de nivell

 8. Tipus de corbes • Convencional • Mestra • Auxiliar

 9. Convencional • Amb traçat continuat de color marro • També apareixen de color blau en zones de gel (glaceres) • I de color negre si es tracta de terreny rocós

 10. Mestra o directora • Traçat més gros i fosc que les convencionals • Porten un número que indica l’alçada que representa

 11. Corba auxiliar • Dona informació sobre la forma del terreny que es troba entre dos corbes convencionals • Es representa amb una línea discontinua per diferenciar-la de les altres • No apareix sempre

 12. Corbes de nivell