slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym 7.12.2011 Renata Przegalińska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym 7.12.2011 Renata Przegalińska - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym 7.12.2011 Renata Przegalińska Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych GIJHARS. Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym 7.12.2011 Renata Przegalińska' - jason


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym

7.12.2011

Renata Przegalińska

Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

GIJHARS

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego, właściwym organemdo wydawania pozwoleń na zastosowanie niżej wymienionych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej:

Zastosowanie składnika pochodzenia rolniczego nie ujętego w załączniku IX do rozporządzenia 889/2008. Odstępstwo przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 889/2008.

Przekroczenie w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi. Odstępstwo przewidziane w pierwszym wierszu pkt 6 załącznika II do rozporządzenia 889/2008.

Zastosowanie syntetycznych witamin A, D i E w karmieniu przeżuwaczy. Odstępstwo przewidziane w trzecim akapicie lit. a) pkt 1. 1 załącznika nr VI do rozporządzenia 889/2008.

jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

2

wydane przez wojew dzkich inspektor w jhars decyzje w sprawie odst pstw
Wydane przez wojewódzkich inspektorów JHARS decyzje w sprawie odstępstw

W 2011 r. (styczeń- październik) wydano:

- 2059 zezwolenia na zastosowanie odstępstw

- 49 odmów wydania zgody na zastosowanie odstępstw

W 2010 r. wydano:

- 1734 zezwolenia na zastosowanie odstępstw

- 226 odmów wydania zgody na zastosowanie odstępstw

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym1
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r.

Wojewódzki inspektor JHARS, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez producenta ekologicznego, w drodze decyzji, wydaje pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008 na wniosek producenta.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r.

Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się na formularzach opracowanych przez Głównego Inspektora JHARS, udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS (www.ijhars.gov.pl → rolnictwo ekologiczne → odstępstwa)

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r.

Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się opinię jednostki certyfikującej dotyczącą spełnienia przesłanek do zastosowania wnioskowanego odstępstwa.

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

4

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym2
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Kopia decyzji jest przekazywana jednostce certyfikującej, która zaopiniowała Wniosek i kontroluje prowadzoną przez wnioskodawcę działalność w rolnictwie ekologicznym.

Inspektorzy jednostek certyfikujących powinni sprawdzać u producentów w rolnictwie ekologicznym m.in.:

Czy odstępstwa nie są stosowane samowolnie

Czy producenci trzymają się wydanych decyzji

np. nie zakupili większej liczby zwierząt niż przewiduje decyzja

np. czy nie zakupili zwierząt przed uzyskaniem wymaganej zgody

Czy producenci wywiązuję się z obowiązków związanych z uzyskaniem zgody na odstępstwo

np. w przypadku odstępstwa przewidzianego w art. 40 ust. 2 rozp. 889/2008

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

5

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym3
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Decyzje są wydawane na czas określony

z uwzględnieniem podanych we wniosku informacji.

Zgodnie z art. 22, ust. 2 rozporządzeniaRady (WE) 834/2007

odstępstwa od zasad produkcji określonych w rozdziałach I-IV (Ogólne reguły produkcji, Produkcja rolna, Produkcja pasz, Przetwórstwo)

są ograniczone do minimum i w stosownych przypadkach ograniczone w czasie

Pozwolenie na odstępstwo od zasad produkcji ekologicznej może zostać wydane w przypadku, gdy producent spełnienia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 oraz w rozporządzeniu nr Rady (WE) 834/2007.

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym4
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

W przypadku dwóch niżej wymienionych odstępstw:

przewidzianym w art. 27 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, na stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego malowania jaj wielkanocnych;

przewidzianym w art. 47 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, na użycie pasz nieekologicznych w okolicznościach katastroficznych;

wydane zezwolenia notyfikowane są Komisji i państwom członkowskim.

W związku z powyższym, wojewódzki inspektor JHARS w decyzji, powinien w rozdzielniku uwzględnić Głównego Inspektora JHARS i niezwłocznie przesłać kopię decyzji na adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz drogą pocztową.

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

8

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym5
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 27 ust. 4 rozporządzenia 889/2008:na stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego malowania jaj wielkanocnych

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zezwolenie może obejmować tlenki i wodorotlenki żelaza w postaci syntetycznej.

Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 42 rozporządzenia 889/2008:

wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu

zezwolenie może obejmować młode kury, w wieku do 18 tygodni, do produkcji jaj, w ograniczonym czasie do dnia31 grudnia 2011 r., pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w sekcji 3 i 4 rozdz. 2 rozporządzenia 889/2008.

Termin ma zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2015 – zgodnie z informacją przekazaną przez Komisję na posiedzeniu Stałego Komitetu ds.. Rolnictwa Ekologicznego

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

9

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym6
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
 • Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 1 rozporządzenia 889/2008:
 • trzymanie bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich
 • W okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r. wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mogą zezwalać na trzymanie bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich, o ile (zgodnie z art. 95 ust. 1 rozporządzenia 889/2008) są spełnione następujące warunki:
 • budynki, w których trzymane będzie bydło na uwięzi, zostały wybudowane przed dniem 24 sierpnia 2000 r.;
 • bydło ma zapewniony ruch i chów odbywa się zgodnie z wymaganiami dobrostanu zwierząt, na wygodnie wyściełanych stanowiskach;
 • co najmniej dwa razy w roku przeprowadzane będą przez UJC wizyty kontrolne, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

10

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym7
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 889/2008:

zmiana warunków w pomieszczeniach inwentarskich i/lub obsady zwierząt

W okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r. wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mogą zezwalać na zmianę obsady zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich, w stosunku do wymagań określonych w załączniku III do rozporządzenia 889/2008 i/lub zmianę warunków w pomieszczeniach inwentarskich, w stosunku do wymagań określonych w art. 12 ust. 2 i 3 oraz w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 889/2008, o ile (zgodnie z art. 95 ust. 2 rozporządzenia 889/2008) są spełnione następujące warunki:

 • budynki, w których mają być zmienione warunki chowu zwierząt, zostały wybudowane przed dniem 24 sierpnia 1999 r., zgodnie z odniesieniem do derogacji określonej w części B pkt. 8.5.1 Załącznika I rozporządzenia EWG nr 2092/91;
 • producent zobowiąże się do złożenia jednostce certyfikującej kontrolującej prowadzoną przez niego działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, planu zawierającego opis rozwiązań mających na celu zapewnienie osiągnięcia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej do końca okresu przejściowego;
 • co najmniej dwa razy w roku przeprowadzane będą przez UJC wizyty kontrolne, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

odst pstwa w rolnictwie ekologicznym8
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Wniosek o odstępstwo przewidziane w przypisie nr 1 do tabeli w sekcji Azałącznika nr VIII rozporządzenia 889/2008:

zastosowanie dodatku (azotyn sodu, azotan potasu)

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia 889/2008, stosowanie niektórych substancji wymienionych w Załączniku VIII, w tym azotynu sodu (E250) lub azotanu potasu (E252), zostanie poddane ponownej ocenie w celu ich wycofania przez Komisję Europejską.

Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

slide13
Dziękuję za uwagę

Renata Przegalińska

Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

GIJHARS

ad