Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol - PowerPoint PPT Presentation

jasmine-long
dezvoltarea economiei rurale i cre terea productivit ii n sectorul agricol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
89 Views
Download Presentation

Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 09.12.2005 – Brăila Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Tel 3078565 Fax 3078606

 2. Etapele pe care România trebuie să le parcurgă pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală Diagnoza Spaţiului Rural Analiza SWOT PNDR Strategia de dezvoltare rurală

 3. Stabilirea diagnosticului spaţiului rural Analiza SWOT a spaţiului rural Analiza spaţiului rural PUNCTE SLABE PUNCTE TARI OPOR- TUNITATI • Suprafaţa medie redusă a • exploataţiei agricole (1,7 ha) • Ponderea mare • a populaţiei vârstnice • ocupate în agricultură (53,3%) • Servicii slab dezvoltate • Dependenţa populaţiei • rurale de activitatea agricolă • Bogăţia si diversitatea • reliefului si a peisajului • Tradiţii • Programul SAPARD • Nişa produselor • ecologice • Orientarea accentuată • a PAC asupra • dezvoltării rurale

 4. 1. îmbunătăţirea calităţii vieţii in zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţilor economice prin sprijinirea celor care activează în mediul rural Priorităţi 2. dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere 3.creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei 4. promovarea iniţiativelor locale prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER” 5. asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii

 5. diversificarea activităţilor non-agricole • sprijinul pentru crearea si dezvoltarea micro-întreprinderilor • încurajarea activităţilor turistice • protejarea, ameliorarea si managementul cadrului natural – “renovarea satelor” diversificarea economiei rurale Prioritatea 1 îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural • dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie • renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural alte măsuri • pregătire profesională • îmbunătăţirea competenţelor de management şi implementare a strategiilor locale de dezvoltare


 6. utilizarea durabilă a terenurilor agricole Prioritatea2 Se acordă sprijin pentru: • fermieriidinzonele montane cu handicap natural • fermierii din zonele cu handicap natural, altele decât zonele montane • Programul NATURA 2000 • agro-mediu si bunăstarea animalelor • investiţii neproductive

 7. Se acordă sprijin pentru: • impadurirea terenurilor agricole • organizarea sistemelor agroforestiere pe teren agricol • impadurirea terenului neagricol • Programul NATURA 2000 • mediul forestier • refacerea potentialului productiei forestiere si introducerea actiunilor de prevenire • investiţii neproductive Prioritatea2 utilizarea durabila a terenurilor forestiere

 8. Prioritatea3 îmbunătăţirea potenţialului uman • instruire profesionala si acţiuni de informare • modernizarea exploataţiilor agricole; • îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor; • creşterea valorii adăugate a producţiei agricole; • îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii; • refacerea potenţialului producţiei agricole; • instalarea tinerilor fermieri in mediul rural • pensionarea anticipata a fermierilor • utilizarea de către fermieri a serviciilor de consultanţă • crearea serviciilor de management al fermei restructurarea potentialului fizic agricol si forestier

 9. sprijinirea fermierilor pentru adaptarea la standardele UE • sprijinirea fermierilor care participa la schemele de calitate a alimentelor • sprijinirea grupurilor de producători Prioritatea3 măsuri tranzitorii pentru noile state membre îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole • sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă • sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători

 10. Prioritatea4 Promovarea iniţiativelor locale “Leader ” • Implementarea strategiilor de dezvoltare locala • Implementarea proiectelor de cooperare • Stimularea grupurilor de acţiune locala de a dobândi cunoştinţe şi de a se implica în acţiunile din teritoriu

 11. Axa 1 – Masuri pentru adaptarea flotei comunitare de pescuit Prioritatea 5 Axa 2 - Acvacultura, procesarea si marketingul piscicol a produselor de acvacultura Axa 3 - Măsuri de interes colectiv Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere de pescuit Axa 5 - Măsuri de asistenţă tehnică

 12. max 80% Managementul terenurilor Co-finanţare UE 2007-2013 România max 75% Creşterea competitivităţii max 80% Leader Diversificarea economiei rurale max 75%