Programul de cooperare transna ional sud estul europei
Download
1 / 58

Programul de cooperare transna ţ ional ă SUD ESTUL EUROPEI - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Programul de cooperare transna ţ ional ă SUD ESTUL EUROPEI. Noiembrie 2009. Con ţ inut. Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei Sugestii pentru dezvoltarea unei propuneri de proiect de succes Cel de-al doilea apel de proiecte. Obiectivul General al Programului.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Programul de cooperare transna ţ ional ă SUD ESTUL EUROPEI' - dash


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programul de cooperare transna ional sud estul europei

Programul de cooperare transnaţionalăSUD ESTUL EUROPEI

Noiembrie 2009


Con inut
Conţinut

 • Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei

 • Sugestii pentru dezvoltarea unei propuneri de proiect de succes

 • Cel de-al doilea apel de proiecte


Obiectivul general al programului
Obiectivul General al Programului

Crearea de parteneriate transnaţionale, în domenii de importanţă strategică, în scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teritorială, economică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii.


Ax e prioritar e
Axe prioritare

 • Prioritatea1: Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului – buget 51.824.891€

 • Dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice;

 • Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ;

 • Îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare

 • Prioritatea2 : Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător - buget 63.223.327 €

 • Îmbunătăţirea managementului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor de inundaţii;

 • Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor naturale

 • Promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale şi al ariilor protejate

 • Promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor


Ax e prioritare
Axe prioritare

 • Prioritatea3: Îmbunătăţirea accesibilităţii – buget 64.895.099 €

 • Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare de transport;

 • Dezvoltarea strategiilor de diminuare a “diviziunii digitale”;

 • Îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru platformele multimodale

 • Prioritatea4: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial – buget 48.633.328 €

 • Abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări

 • Promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potenţial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora

 • Promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare

 • Prioritatea5: Asistenţă tehnică pentru implementarea programului şi creşterea capacităţii


 • Aria eligibilă

  • - 8 state membre:Austria, Grecia şi Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata), Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;

  • - 6 state candidate/potenţial candidate:Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia;

  • - 2 state terţe:Moldova şi Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpat-ska, Odessa).


Bugetul programului
BUGETUL PROGRAMULUI

Programul este finanţat din 3 Instrumente Financiare Comunitare:

 • FEDR - (Fondul European de Dezvoltare Regională – fond post aderare care face parte din categoria fondurilor structurale, alături de Fondul Social European şi Fondul European pentru Agriculturăşi Dezvoltare Rurală) – buget total pentru cele 8 state membre/ 7 ani de programare 206,691,645

 • IPA –Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (înlocuieşte o serie de programe şi instrumente financiare comunitare destinate ţărilor candidate sau ţărilor potenţial candidate la aderare, şi anume programele PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS şi instrumentul financiar pentru Turcia, ţări beneficiare fiind ţări candidate şi ţări potenţial candidate) – Albania, Bosnia şi Hertegovina, Croaţia, Macedonia, Serbia, Muntenegru.

 • ENPI - Instrument de Parteneriat a Vecinătăţii Europene – Moldova şi Ucraina


Bugetul programului1
Bugetul programului

FEDR

Cofinanţare

Total

Axa prioritară 1

Axa prioritară 2

Axa prioritară 3

Axa prioritară 4


Bugetul programului2

Finanţare nerambursabilă: 85% FEDR

Cofinanţarea naţională – 15% pentru fiecare stat membru

Beneficiarii din România:

Autorităţi publice şi

persoane juridice de drept public=> 13% de la bugetul statului

=> 2% contribuţia proprie a

partenerului

Persoane juridice de drept privat=> 15% de la bugetul statului

(ONG; Camere de Comerţ, Asociaţii Profesionale; etc.)

13%/ 15%=> încheie un contract de co-finanţare cu MDRL (după aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare între partenerul lider de proiect şi Autoritatea de Management)

Bugetul programului


Eligibilitatea parteneriatului
Eligibilitatea parteneriatului

Minim 3 state partenereîn program din care minim unul este stat membru.


Eligibilitatea partenerilor
Eligibilitatea Partenerilor

 • Autorităţi publice şi organisme de drept public,

 • Organisme de drept privat (ex: ONG-uri, Camere de Comerţ).

 • Organism de drept public, conf. Directivei CE 18/2004 este o organizaţie care:

 • este de interes public, nu are un caracter comercial sau industrial;

 • are personalitate juridică;

 • îndeplineste minim una din condiţiile:

  • este finanţatăîn cea mai mare parte de autorităţi publice naţionale, regionale sau locale sau de către alte organisme de drept public;

  • este subiectul controlului unuia dintre cei de mai sus;

  • mai mult de jumătate dintre membrii comitetului de conducere sunt numiţi de autorităţi publice naţionale, regionale sau locale sau de către alte organisme de drept public.


Participarea ca parteneri n proiecte a ong urilor camerelor de comer asocia iilor profesionale etc
Participarea ca parteneri în proiecte a ONG-urilor, Camerelor de Comerţ, Asociaţiilor Profesionale etc.

Criterii cumulative pentru participarea ca parteneri în proiecte:

- sunt de interes public, nu au un caracter comercial sau industrial;

 • au personalitate juridică.

 • fac publice rezultatele proiectului,

 • aplică legislaţia în ce priveşte achiziţiile publice.

  !!! Doar partenerii listaţi în Aplicaţie vor fi eligibili pentru finanţare şi pot raporta cheltuielile eligibile.


Organi za iile interna ionale
Organizaţiile internaţionale

Organizaţiile internaţionale guvernate de dreptul internaţional NU sunt eligibile

Organizaţiile internaţionale guvernate de dreptul intern al unui Stat Membru al Uniunii Europene pot fi considerate eligibile cu condiţia îndeplinirii criteriilor prevăzute pentru organismele de drept public sau privat.


Tipuri de parteneri n cadrul programului
Tipuri de parteneri în cadrul programului


Tipuri de parteneri n cadrul programului continuare
Tipuri de parteneri în cadrul programului - continuare


Tipuri de parteneri n cadrul programului1
Tipuri de parteneri în cadrul programului

Parteneri care primesc finanţare: sunt finanţaţi direct de program (FEDR sau IPA) şi sunt responsabili pentru cheltuielile efectuate.

Partener Strategic Asociat (PSA): nu sunt finanţaţi direct de program ci sunt “sponzorizaţi” de un partener FEDR care are responsabilitatea pentru participarea acestora în proiect. PSA este o organizaţie a cărei participare este considerată esenţială în raport cu valoarea adăugată pe care o aduce parteneriatului. (de ex. PSA poate fi un Minister care nu participă în proiect cu buget propriu, dar este interesat să asigure sustenabilitatea politică a output-urilor şi rezultatelor proiectului proiectului)


Tipuri de parteneri n cadrul programului2
Tipuri de parteneri în cadrul programului

Tipuri de partener strategic asociat:

 • Partener asociat

 • poate fi reprezentat de actori localizaţi pe teritoriul UE, în aria eligibilă a programului, care nu contribuie financiar la proiect.

 • trebuie să respecte regulile de eligibilitate elaborate la nivel de program (secţiunea 3.2.1 din Manualul de Implementare al programului).

 • cheltuielile acestor parteneri cad în sarcina partenerului FEDR care ii sponsorizează.

 • Cheltuielile eligibile se referă numai la transportul şi cazarea pentru participarea la întâlniri în cadrul proiectului.

 • Observatorii:

 • sunt invitaţi să participe în proiect cu rol consultativ, şi nu beneficiază de fonduri.

 • pot fi actori care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate elaborate la nivel de program.


Principiul partenerului lider de proiect pl
PRINCIPIUL PARTENERULUI LIDER de PROIECT (PL)

Criterii de cooperare(obligativitate: cel puţin 2/4):

 • Elaborare în comun a proiectului;

 • Personal comun;

 • Finanţare comună;

 • Implementare comună.

  Participarea activă a tuturor partenerilor din etapa de generare a ideii de proiect

  ( Desemnarea în comun a PL=> PL devin coordonator)

  Evitarea suprapunerii funcţiilor(1 manager de proiect pentru fiecare partener; o singură echipă de management a proiectului)

  Un singur buget(toţi partenerii trebuie să contribuie financiar, în mod echilibrat)

  Toţi partenerii trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului


Defini i e
Definiţie

 • Partenerul lider de proiect (PL) este ales de şi dintrepartenerii proiectului pentru a asigura interfaţa cu programul.

 • PL este administratorul proiectului.

 • PL este persoana de contact pentru monitorizare, raportare şi alte informaţii cu caracter general.

 • Concluziile asupra proiectului, modificările de strategie şi alte decizii importante trebuie luate în comun.


Ce presupune principiul partenerului lider de proiect
Ce presupune principiul ”parteneruluilider de proiect”?

 • Gestionarea proiectelor în comun;

 • Simplificarea modalităţilor de comunicare: LP este interfaţa cu Autoritatea de Management

  Obs.: Toţi partenerii au responsabilităţi pe parcursul implementării proiectului

Partener 1

AM

Management

Program

Partener lider

Partener 2

Partener n


Responsabilit ile legale ale partenerului lider de proiect
Responsabilităţile legale ale partenerului lider de proiect

 • PL înaintează cererea de finanţare din partea parteneriatului stabilit;

 • PL şi Autoritatea de Management semnează contractul de finanţare;

 • PL elaborează Acordul de Parteneriat care urmează a fi semnat de parteneri;

  =>fiecare partener are propriile sarcini şi

  ! responsabilităţi

  =>contribuţie financiară echilibrată.


Responsabilit ile financiare conform principiului liderului de proiect
Responsabilităţile financiareconform principiului “liderului de proiect”

Toţi partenerii (inclusiv PL):

-! sunt responsabili pentru propriile cheltuieli şi activităţi, inclusiv pentru rambursarea în caz de iregularităţi;

! trebuie să asigure controlul propriilor cheltuieli – asigurat de către controlorul numit.

Partenerul lider:

 • raportează către STC şi administrează activităţile;

 • primeşte fondurile FEDR din program şi transferă partea aferentă fiecărui partener;

 • în caz de iregularităţi: rambursează suma reprezentând iregularităţile către Autoritatea de Certificare şi apoi solicită banii de la partenerul care a produs iregularităţile.


Ce se va lansa n cadrul celui de al doilea apel de proiecte
Ce se va lansa în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte?

În cadrul apelului de proiecte vor fi lansate următoarele axe domenii de intervenţie:

Axa prioritară 1:

 • 1.3. Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ.

  Axa prioritară 2:

 • 2.2. Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor de tehnologice şi de mediu,

 • 2.3. Promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale şi al ariilor protejate,

 • 2.4. Promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor.

  Axa prioritară 3:

 • 3.1. Îmbunătăţirea coordonării in promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare şi secundare de transport,

 • 3.2. Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale”,

 • 3.3. Îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru platformele multimodale.

  Axa prioritară 4:

 • 4.3. Promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare.


Pachetul de documente aferent primei licita ii faza 1
Pachetul de documente aferent primei licitaţii – faza 1

Documentele aferente primei licitaţii sunt:

 • Anunţul de licitaţie

 • Manualul programului pentru apelul II

 • Ghidul pentru completarea expresiei de interes

 • Programul Operaţional

 • Expresia de interes


Ce nu este posibil n cadrul celui de al doilea apel de proiecte
Ce nu este posibil în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte

=> Participarea directă a instituţiilor care au caracter industrial

sau comercial (există însă posibilitatea subcontractării către

aceste instituţii), cu respectarea legii achiziţiilor publice

=> Participarea directă a organizaţiilor internaţionale care sunt guvernate de dreptul internaţional

=> Desfăşurarea de activităţi cu caracter industrial sau comercial

=> Folosirea fondurilor ENPI


Aloc ri bugetare pentru cel de al doilea apel de proiecte
Alocări bugetare proiectepentru cel de-al doilea apel de proiecte


Restric ii bugetare
Restricţii bugetare proiecte

=> Nu există restricţii bugetare în ceea ce priveşte fondurile FEDR

 • => Pentru fondurile IPA:

  -minim 50 000 Euro/contract => se aplică indiferent de

  numărul de parteneri

  dintr-o ţară

  -maxim 300 000 Euro/contract


Reguli speciale de eligibilitate
Reguli speciale de proiecteeligibilitate

=> Flexibilitatea de 10% - partener 10%

Regulamentul FEDR => FEDR poate finanţa cheltuieli apărute în implementarea activităţilor sau părţi din activităţi pe teritoriul unor ţări situate în afara Uniunii Europene într-un procent de maxim 10% din valoarea contribuţiei, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie în beneficiul regiunilor Comunităţii Europene.

=> Statele Membre vor asigura legalitatea acestor cheltuieli.


Reguli speciale de eligibilitate1
Reguli speciale de proiecteeligibilitate

=> Flexibilitatea de 10% - partener 10%

Poate fi folosită în beneficiul a două tipuri de parteneri:

CAZUL I: CINE: PL sau PP FEDR

UNDE:în ţări din afara UE, dar în aria eligibilă a programului

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE: implementarea unor activităţi specifice

constituind unul sau mai multe pachete de lucru (ex. organizarea

unei conferinţe de cătreun partener din România în Serbia)

- Activităţile implementate în afara UE trebuie clar demonstrate.

- Beneficiile pentru teritoriul UE trebuie demonstrat, atât în timpul

evaluării propunerii de proiect cât şi în timpul implementării.


Flexibilitatea de 10 partener 10
Flexibilitatea de 10% - partener 10% proiecte

CHELTUIELI ELIGIBILE: conform listei cheltuielilor eligibile la nivel de program

(de ex. cheltuieli cu expertiza externă).

- Cheltuielile survenite în conformitate cu regula de flexibilitate de 10%

trebuie listate în Aplicaţia aprobată.

- Cheltuielile trebuie detaliate în bugetul partenerului lider de proiect FEDR

sau al partnerului FEDR şi vor fi plătite direct de partenerul lider de proiect

FEDRsau partenerul FEDR.

* transportul şi cazarea pot fi considerate eligibile şi în afara UE şi în afara ariei eligibile a programului dacă sunt indicate clar în aplicaţie şi îndeplinesc condiţiile de speciale de eligibilitate ( de ex. participarea unui partener din România la o conferinţă tematică relevată pentru proiect în Japonia).


Flexibilitatea de 10 partener 101
Flexibilitatea de 10% - partener 10% proiecte

CAZUL II:

CINE: PP din afara UE din aria eligibilă a programului

- Fiecare partener în proiect, inclusiv partenerul lider de proiect, poate finanţa, utilizând

regula de flexibilitate de 10%, participarea în proiect a partenerilor din afara UE din aria

eligibilă a programului

- Toţi partenerii non UE, nefinanţaţi din fonduri IPA în proiect pot beneficia de finanţare

utilizând regula de 10%.

- Responsabilitatea financiară cade în sarcina PL de proiect: are responsabilitatea de a

stabili obligaţiile partenerului FEDR care sponsorizează partenerul non UE în sensul

că acesta din urmă trebuie să asigure cofinanţarea, sa înregistreze în contabilitate şi să

valideze cheltuielile respective.

- Responsabilităţile partenerului FEDR care sponsorizează partenerul non UE şi ale

partenerului non UE sunt detaliate în Acordul de Parteneriat

- Subcontractarea va respecta regulile naţionale privind achiziţiile publice ale partenerului

FEDR care sponsorizează partenerul non UE, dar conţinutul termenilor de referinţă va fi

agreat împreună cu partenerul non-UE. Controlorul partenerului FEDR care

sponsorizează partenerul non UE va fi informat în prealabil.

- Dreptul de proprietate asupra rezultatelor aparţine partenerului FEDR care

sponsorizează partenerul non-UE.


Flexibilitatea de 10 partener 102
Flexibilitatea de 10% - partener 10% proiecte

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE: pentru implementarea unor activităţi specifice constituind unul sau mai multe pachete de lucru, activităţi care nu sunt finanţate din IPA, ENPI sau alte fonduri publice (ex. participarea unui partener din Serbia la întâlniri legate de proiect organizate în Austria, organizarea şi implementarea unor activităţi de training în Muntenegru).

 • Activităţile implementate în afara UE sau implicarea ca parteneri în proiect a organizaţiilor din ţări din afara UE trebuie clar demonstrate.

  - Beneficiile pentru teritoriul UE trebuie demonstrat, atât în timpul evaluării propunerii de proiect cât şi în timpul implementării.


Flexibilitatea de 10 partener 103
Flexibilitatea de 10% - partener 10% proiecte

CHELTUIELI ELIGIBILE: Sunt eligibile doar cheltuielile legate de transport şi cazareşi expertiză externă şi servicii

- Cheltuielile survenite în conformitate cu regula de flexibilitate de 10% trebuie listate în Aplicaţia aprobată.

- Cheltuielile trebuie detaliate în bugetul partenerului lider de proiect FEDR sau al partnerului FEDR şi vor fi plătite direct de partenerul lider de proiect FEDR sau partenerul FEDR

- Cheltuielile vor fi incluse în bugetul PL sau al partenerului FEDR care vor asigura cofinanţarea pentru aceste sume şi va fi responsabil de validarea cheltuielilor.

- Cheltuielile eligibile sunt cele susţinute de facturi adresate expres partenerului FEDR care sponsorizează partenerul non UE.


Flexibilitatea de 20
Flexibilitatea de 20% proiecte

Regulamentul FEDR =>

în contextul programelor transnationale FEDR poate finanţa cheltuieli ale unor parteneri situaţi în afara ariei eligibile a programului (dar în interiorul UE) în limita a 20% din valoarea contribuţiei, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie în beneficiul regiunilor Comunităţii Europene.


Flexibilitatea de 201
Flexibilitatea de 20% proiecte

Partenerii FEDR situaţi în afara ariei elgibile a programului pot fi implicaţi în proiecte în două moduri, în funcţie de structura proiectului:

 • Implicarea partenerului în calitate dePartener Financiar(Partener FEDR 20%)

 • Implicarea partenerului în calitate de partener strategic sub forma Partener Startegic Asociat (Partener asociat 20%)


Flexibilitatea de 202
Flexibilitatea de 20% proiecte

 • Partener Financiar: Partener FEDR 20%

 • CARACTERISTICI:

 • Partenerul situat pe teritoriul UE dar în afara ariei eligibile participă direct în proiect cu buget separat.

 • Partenerului FEDR 20% i se aplică aceleaşi reguli de eligibilitate ca şi partenerilor FEDR din aria eligibilă a programului.

 • Liniile bugetare eligibile pentru partenerul FEDR 20% sunt aceleaşi ca şi în cazul partenerilor FEDR din aria eligibilă a programului.

 • Contribuţia naţională (publică) este asigurată de partenerul FEDR 20% (în acest sens el va completa declaraţia de co-finanţare).

 • Cheltuielile Partenerului FEDR 20% sunt verificate de controlorul desemnat de statul de care aparţine.

 • Între Statul Partenerului FEDR 20% şi Autoritatea de Management a programului SEE se va semna un Memorandum de Înţelegere.

 • Organismul de control desemnat de Staul Membru căruia aparţine Partenerului FEDR 20% va desemna controlorul care va valida cheltuielile în vederea rambursării.

 • Participarea în proiect a Partenerului FEDR 20% trebuie să fie în beneficiul ariei eligibile a programului.

 • Aplicanţii trebuie să demonstreze că proiectul nu poate fi implementat fără fără implicarea Partenerului FEDR 20% datorită unor motive tematice sau geografice.


Flexibilitatea de 203
Flexibilitatea de 20% proiecte

 • Partener Financiar: Partener FEDR 20%

  2. Paşi de urmat

  - Liderul de proiect va ataşa aplicaţiei (în etapa a II a) “formularul privind instituţiile responsabile ale Statului Membru” din care face parte Partenerul FEDR 20%.

  - În timpul evaluării STC verifică dacă implicarea Partenerului FEDR 20% este în beneficiul ariei Programului şi dacă nevoia de implicare a acestuia este clar demonstrată, în caz contrar Partenerul FEDR 20% este propus spre respingere.

  - În cazul în care proiectul este aprobat cu participarea Partenerului FEDR 20% Autoritatea de Management va contacta instituţiile responsabile din Statul Membru din care acesta face parte pentru semnarea Memorandumului de Înţelegere. În cazul în care Memorandumul de Înţelegere nu se semnează în 30 de zile de la data aprobării proiectului, Partenerul FEDR 20% poate fi respins.

  - Contractul de finanţare cu Partenerul Lider, privind participarea în proiect a Partenerului FEDR 20% de proiect va fi semnat doar după semnarea Memorandumului de Înţelegere.


Flexibilitatea de 204
Flexibilitatea de 20% proiecte

 • Partener Startegic Asociat (Partener asociat 20%)

  Caracteristici:

 • Implicarea în proiect a unui Partener asociat 20% trebuie să fie în beneficiul ariei eligibile a programului, care trebuie calar demonstrat.

 • Aplicanţii trebuie să demonstreze că proiectul nu poate fi implementat fără fără implicarea Partenerului FEDR 20% datorită unor motive tematice sau geografice.

 • Partenerul asociat 20% nu are buget separat.

 • Cheltuielile Partenerulului asociat 20% sunt incluse în bugetul unui partener FEDR din aria eligibilă a programului.

 • Sunt eligibile numai cheltuielile privind transportul şi cazarea.

 • Cheltuielile Partenerulului asociat 20% sunt verificate şi validate de controlorul partenerului FEDR din aria eligibilă a programului.


Eligibilitatea cheltuielilor
Eligibilitatea cheltuielilor proiecte

 • În cadrul programului există 2 liste de cheltuieli eligibile: o lista comună elaborată de către STC în colaborare cu statele partenere şi o listă elaborată la nivel naţional. Menţionăm faptul că, lista naţională poate fi mai restrictivă, dar nu mai largă decât lista comună.

 • În elaborarea aplicaţiei beneficiarul va trebui să consulte ambele liste de cheltuieli eligibile.


Eligibilitatea cheltuielilor1
ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR proiecte

 • să fie efectiv plătite de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finanţare;

 • să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de altedocumente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

 • să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau STC, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii;

 • să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

 • Aria eligibilă: regula generală se referă la faptul că, orice cheltuială, pentru a putea fi considerată eligibilă trebuie să fie făcută în aria programului aşa cum este ea definită de programul operaţional. Excepţie de la această regulă este folosirea flexibilităţii de 10% şi 20%.


Cheltuielile de preg tire
Cheltuielile de pregătire proiecte

Conform Regulamentului FEDR, cheltuielile de pregătire a aplicaţiilor sunt eligibile, cu condiţia ca proiectul să fie aprobat. Aceste cheltuieli trebuie listate în aplicaţia aprobată.


Eligibilitatea cheltuielilor2
Eligibilitatea cheltuielilor proiecte

=> Costurile de pregătire

 • Sunt eligibile numai pentru partenerii FEDR.

 • Sunt eligibile dacă au fost efectuate în data sau după 1 ianuarie 2007 şi înainte de aprobarea aplicaţiei.

 • Vor fi plătite înainte de depunerea primului raport de progres.

 • Trebuie să fie în legătură directă cu proiectul aprobat.

 • Trebuie incluse în aplicaţie.

 • Nu pot depăşi 2% din totalul cheltuielilor eligibile sau 40 000 Euro – oricare din aceste praguri este atins prima dată.

 • Exemple: expertiză externă şi/sau costuri cu personalul implicat în pregătirea aplicaţiei, întâlniri pentru pregătirea aplicaţiei, cheltuieli cu transportul legat de întâlnirile pentru pregătirea aplicaţiei, studii pregătitoare, analize, cercetări legate de activităţile din proiect.

 • Cheltuielile de regie nu sunt eligibile în cadrul costurilor de pregătire.


Eligibilitatea cheltuielilor3
Eligibilitatea cheltuielilor proiecte

Cheltuieli de pregătire – exemple:

 • cheltuielile cu expertiza externăşi/sau cheltuieli cu personalul implicat în pregătirea aplicaţiei: evaluarea preliminară a nevoilor, analiza grupurilor ţintă, cercetări de piaţă, etc, întâlniri comune pentru pregătirea proiectelor, transportul cazare, diurnă direct legat de întâlnirile pentru pregătirea proiectelor;

 • studii preliminare: studii de pre-fezabilitate şi fezabilitate: tehnice (geologice, geomorfologice, topografice etc.), analiza cost-beneficiu, studii de impact asupra mediului, inclusiv publicitatea privind proiectul şi organizarea consultaţiilor publice, EIA, costurile cu obţinerea autorizaţiilor şi cu design-urile, studii de teren (cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie), necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii, plan de afaceri.


Categorii de cheltuieli eligibile
Categorii de cheltuieli eligibile proiecte

 • Cheltuieli de personal

 • Cheltuieli de regie

 • Cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna

 • Cheltuieli cu expertiza externă şi serviciile

 • Cheltuieli cu echipamentele

 • Investiţii de infrastructură mică

 • Taxele financiare şi costurile de garanţie

 • Taxa pe valoare agăugată nerecuperabilă


Cheltuieli de regie
Cheltuieli de regie proiecte

Cheltuielile de regiepot include:

 • consumabile şi birotică;

 • fotocopiere, corespondenţă;

 • telefon, fax, internet;

 • încălzire, electricitate;

 • mobilier de birou şi întreţinerea acestuia;

 • chiria biroului;

 • alte cheltuieli de regie absolut necesare pentru derularea cu succes a operaţiunilor proiectului şi obţinerea rezultatelor dorite din implementarea acestuia.

 • Aceste costuri pot fi costuri generale directe sau indirecte. În timp ce costurile generale directe pot fi identificate ca aparţinând direct proiectului, costurile generale indirecte (costuri de regie legate de activităţile proiectului) sunt calculate pe baza unei pro-rate.

 • Cheltuielile de regie legate de servicii prestate de experţii externi trebuie să fie incluse în linia bugetară „Expertiză externă şi servicii”.

  Costurile de regie nu trebuie să depăşească 25% din costurile de personal.


 • Investi ii de infrastructur mic
  Investiţii de infrastructură mică proiecte

  • Investiţiile de infrastructură mică sunt eligibile numai în cazuri speciale, unde impactul transnaţional al investiţiei este demonstrat şi activitatea este aprobată în Aplicaţie.

  • Investiţii eligibile: infrastructură tehnică pentru îmbunătăţirea performanţelor în ce priveşte inovarea în cadrul reţelelor transnaţionale pentru dezvoltarea antreprenoriatului şi a cercetării, infrastructură tehnică pentru îmbunătăţirea diseminării de know-how în aria programului, infrastructură şi investiţii tehnice în porturi, rute de cale ferată, ape interne şi intersecţii de drumuri pentru îmbunătăţirea operabilităţii a coridoarelor transnaţionale de transport, proiecte pilot care să ofere soluţii practice într-o zonă, care vor fi evaluate în comun de partenerii în proiecte şi transferate pentru a fi testate în cel puţin alte două ţări participante în proiect


  Expertiz extern i servicii
  Expertiză externă şi servicii proiecte

  • expertiză profesională: studii, cercetări etc.

  • în cazul în care partenerul lider de proiect sau organizaţiile partenere nu deţin expertiza profesională pentru implementarea cu succes a proiectului, pot angaja asistenţă externă pentru implementarea proiectului: ex. manager de proiect, asistent, manager financiar.

  • cheltuieli cu supervizarea execuţiei lucrărilor.

  • pregătirea aplicaţiilor şi a documentaţiilor de licitaţie de către Consultanţi angajaţi conform prevederilor CF, evaluarea de candidaturi şi oferte ( inclusiv negocieri şi/sau contractare).

  •  cheltuielile pentru efectuarea de studii;

  •  cheltuielile pentru consultanţă şi expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică;

  •  cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit;

  • cheltuielile efectuate pentru organizarea de seminarii, conferinţe, sesiuni de informare organizarea comitetelor de evaluare, a comitetelor de monitorizare, reuniuni de lucru;

  •  cheltuielile de informare şi publicitate aferente proiectului: cheltuielile pentru difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, producţia de spoturi radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, multiplicarea, producţia si distribuţia de materiale promoţionale;

  •  cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;

  • cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul; întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice.


  Cheltuieli neeligibile
  Cheltuieli neeligibile: proiecte

  Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:

  • dobânzi,

  • dezafectarea centralelor nucleare,

  • achiziţionarea imobilelor,

  • taxa pe valoare adăugata recuperabilă,

  • cheltuieli cu locuinţele,

  • amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată,

  • dubla finanţare,

  • sumele parţial neplătite ale facturilor (discount-uri, rabate),

  • facturi către terţi şi care nu sunt făcute de PL sau PP,

  • diferenţe de curs valutar,

  • dividente şi plata profitului,

  • achiziţionarea de afaceri sau parţi ale unei afaceri,

  • beneficii nemeritate, recompense, plăţi redundante,

  • activităţi de recreere: cadouri, flori, decoraţiuni, bilete de intrare în cazul în care nu sunt legate de proiect,

  • leasing,

  • costul echipamentelor second hand.


  Eligibilitatea activit ilor proiectelor
  Eligibilitatea activităţilor proiectelor proiecte

  =>Pentru a putea fi eligibile activităţile unui proiect trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • să contribuie la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă,

  • să contribuie la dezvoltarea teritorială sustenabilă,

  • să aducă valoare adăugată,

  • să faciliteaze inovarea, antreprenoriatul, economia cunoaşterii şi societatea informaţionalăprin intermediul unor acţiuni concrete de cooperare şi rezultate vizibile (ex: crearea de produse noi, servicii, dezvoltarea de pieţe noi, îmbunătăţirea managementului resurselor umane bazat pe principiile sustenabile).

   =>Proiectele pot include activităţi activităţi ca: studii şi planuri opertaţionale, întărirea capacităţii instituţionale, activităţi de promovare, pregătirea şi efectuarea de investiţii cu caracter strategic transnaţional, incluzând investiţii în infrastructură dacă sunt justificate.


  Procedura de selec ie a proiectelor se face n dou etape

  Ideea proiecte(Aplicaţia Scurta)

  Partenerul Lider

  Organismele programului

  CM/STC

  Prima etapă a procedurii de

  selecţie

  Partenerii in proiecte

  Sprijin din partea STC si PC

  Completarea aplicaţiei complete

  Aplicaţia finala şi completă

  Partenerul Lider

  Organismele programului

  CM/STC

  Selecţia finală

  Procedura de selecţie a proiectelor – se face în două etape


  Crearea parteneriatului
  Crearea parteneriatului proiecte

  • Ce presupune un parteneriat puternic:

  • Nevoi comune ale partenerilor şi expertiză complementară - în vederea susţinerii schimbului de experienţă.

  • Devotament, entuziasm şi încredere în ceilalţi parteneri – disponibilitatea de a participa activ chiar din momentul dezvoltării proiectului

  • Susţinere financiară – în vederea prefinanţării activităţilor proiectului

  • Aptitudini tehnice şi instituţionale – pentru implementarea cu succes a proiectelor (partenerul lider de proiect are şi aptitudini manageriale)

  • Cunoştinţe solide în ce priveşte aspectele relevante – pentru a contribui la conţinutul proiectului


  Calitatea con inutului proiectului
  Calitatea conţinutului proiectului proiecte

  Calitatea conţinutului proiectului:

  • În ce măsură proiectul contribuie la obiectivele generale ale programului.

  • În ce măsură proiectul contribuie la Axele prioritare şi domeniile de intervenţie ale programului.

  • Livrabilele proiectului sunt clar identificate.

  • “value for money”.

  • Sinergiile cu alte proiecte de cooperare teritorială sau alte programe finanţate de Uniunea Europeană.


  Calitatea con inutului proiectului1
  Calitatea conţinutului proiectului proiecte

  Ce s-a evaluat?

  • dimensiunea transnaţională a propunerii de proiect şi/sau impactul transnaţional;

  • contribuţia la procesul de integrare teritorială şi/ sau economică şi/sau socială;

  • contribuţia la cel puţin una din axele prioritare ale programului şi arii de intervenţie;

  • nivelul “S.M.A.R.T.ness” al obiectivelor: “Specific to the objectives” , “Measurable”, “Available” la un cost acceptabil, “Relevant”, “Time-bound”;

  • output-uri şi rezultate concrete;

  • sinergiile cu alte proiecte de cooperare teritorială sau alte programe finanţate de Uniunea Europeană.


  Problemele i provoc rile c rora se adreseaz proiectul i obiectivele acestuia
  Problemele şi provocările cărora proiectese adresează proiectul şi obiectivele acestuia

  legătură

  • De ce este nevoie de proiect ____ Obiectivele

  • Identificarea provocărilor şi problemelor (oferă soluţii pentru

   problemele identificate)

   concrete

  • Obiectivele =>cuantificabile => includ şi grupul ţintă

   realiste


  Definirea activit ilor
  Definirea activităţilor proiecte

  1. Spargerea ideii de proiect în activităţi

  2. Verificarea eligibilităţii activităţilor

  3. Elaborarea unui tabel detaliat

  4. Descrierea tehnică a activităţilor

  5. Definirea rolului fiecărui partener


  Output urile i rezultatele proiectului
  Output-urile şi rezultatele proiectului proiecte

  Ce sunt output-urile?

  • Livrabile tangibile, ieşiri sau produse vizibile ale proiectului.

  • Indicatorii privind output-urile sunt măsuraţi în unităţi concrete cum ar fi: numărul de seminarii, conferinţe, număr de participanţi, publicaţii, exemple de bună practică identificate.

   Ce sunt rezultatele?

  • Efecte imediate şi directe care rezultă din proiect şi din output-uri.

  • Implică valoare calitativă.

  • Indicatorii privind rezultatele sunt măsuraţi în unităţi concrete cum ar fi: numărul personalului cu performanţe îmbunătăţite ca urmare a instrurii, numărul exemplelor de bună practică transferate, numărul politicilor îmbunătăţite.


  Exemplu
  EXEMPLU proiecte

  PROBLEMA:

  • Inundaţiile din bazinul Dunării

   PARTENERIAT

  • Statele din Sud Estul Europei traversate de Dunăre (RO, BG, HU, IT, SK, AU, HR, SE)

   OBIECTIV SPECIFIC:

  • Reducerea riscului de inundaţii

   ACTIVITATE:

  • Bază de date cu zone inundabile (subcontractare sau partener cu experienţă în domeniu: de ex. ONG în domeniul mediului)

  • Studiu de fezabilitate pentru cea mai bună opţiune de reducere a riscurilor de inundaţii (partener HU)

  • Proiect pilot

   OUTPUT:

  • Baza de date funcţională

  • Un studiu de fezabilitate

  • Construirea digului

   REZULTATE:

  • Reducerea riscului de inundaţii cu 50%


  V proiecteă multumesc !

  Simona Ene

  Manager de program

  Tel: 0372 111 326

  Mobil: 0749 196 341

  Fax: 0372 111 456

  Email: [email protected]


  ad