op tina pre evo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPŠTINA PREŠEVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPŠTINA PREŠEVO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

OPŠTINA PREŠEVO - PowerPoint PPT Presentation

jara
97 Views
Download Presentation

OPŠTINA PREŠEVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OPŠTINA PREŠEVO KOMUNA E PRESHEVËS SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 2. Investoni në Preshevë !Për një të ardhme më të mirëFatmir Azizi, Mentor Nuhiutel. 017/669-797 i 669-137fax. 017/660-320Avgust, 2008 SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 3. Kordinatat • Koordinatat 42° 18′ 33" 21° 38′ 57" SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 4. Përparsitë kyçe të Preshevës • Zona ndërkufitare • Afërsia e kufirit me Maqedoninë • Komunikacionet-koridori 10, hekurudhura afër koridorit 10, lidhja me Maqedoninë dhe Greqinë • Rruga magjistrale M-25.2 lidhja me Kosovën, afërsia e aeroportit të Prishtinës 75km • 34.904 banorë (plus 13.000 në punë të përkohshme në botën e jashtme) gjithësejt rreth 48. 000 banorë, ma e përshtatshme fuqia puntore • Rreth 450.000 banorë në regjion • Hapësira të mëdha punuese • Hallat prodhuese të pashfrytëzuara pasive • Tradita në bujqësi dhe blegtori • Diaspora SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 5. Përparësitë e Serbisë • Vend demokratik në rrugë për BE (marveshja për stabilizim asociim) • 7.5 milion banorë GDP, per kapita 5.764 rritja vjetore 7.5% 2007 • Bruto rroga mesatare 485€/rritja mujore prodhimtarisë industriale 13.5% (2007) • Marveshjet për tregti të lirë me vendet e Europës juglindore (CEFTA) dhe Rusinë • 13,5mld$ - qarkullimi i përgjithshëm FDI në periudhën prej 2001 deri 2007 • Politika e përshtatshme tatimore dhe lehtësimet financiare - arsyeshmëri për tërheqjen e investitorëve

 6. SHTËPIA E KULTURËS DHE TELEVIZIONI PRESHEVA

 7. Arsyet kryesore për të investuar ... • Lokacionet e përshtatshme – afërsia e kufirit me Maqedoninë, lirimi nga taksat komunale dhe tatimet për inestitorët e huaj për 10 vite • Lidhjet e mira të komunikacionit • Koridori 10, largësia nga qyteti 3km. • Rruga magjistrale M-25.2, • Tre aeroportet ndërkombëtare: Nish, Shkup, Prishtinë • Fuqia puntore e kualifikuar e lirë dhe e re • Sasia e madhe e tokës bujqësore për punë në sistem të ujitjes SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 8. Presheva – komunë e ardhmërisë • Administrata komunale efikase - Qendra informative shërbyese • Investimet intenzive në infrastrukturë në 5 vitet e fundit • Strategjia e miratuar për zhvillimin e Komunës së Preshevës për vitin 2007 - 2015 SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 9. Përkrahja investitorëve • Europa, Serbia – jugu, në kufi me Maqedoninë në jug dhe në perëndim me Kosovën • Teritori – 264 km2, lugina e pasur dhe malet e larta të Karadakut • Klima – e mesme kontinentale me elemente të klimës mediterane SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 10. Tatimet dhe stimulimet • Politika e përshtatshme tatimore 10%,tatimi në fitim 8-18%, 12% tatimi në të ardhurat personale • 10 lirim nga tatimi në fitim për inestitorët e mëdhenj (7.5mil € i 100 të punsuar • 2.000 – 10.000€ për vende të reja të punës i jepen investitorëve • Tatimi në pasuri zvogëlohet për 80% të vlerës së investimit për mjete themelore • Zvoglimi i ngarkesave tatimore për çdo të papunësuar SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 11. Arsimi • 10 shkolla fillore 2 të mesme • Numri i nxënësve - mbi 8.000 • Numri i të punsuarve 187 me mbi 80% rasimimi i lartë • Profilet arsimore-gjimnazi i përgjithshëm, shkolla e mesme teknike me profilet: teknologji, maqineri, drejtimi i komunikacionit, përpunimi i drurit, programus etj. • Gjimnazi “SKËNDERBEU”-Preshevë • SH.M.T. “PRESHEVA”-Preshevë • Fakuklteti më i afërt në Vranjë 45km dhe Nish 180km

 12. GJIMNAZI “SKËNDERBEU” DHE SHKOLLA E MESME TEKNIKE SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 13. Rrjeit i komunikacionit • Magistralja E-75 - Koridori 10 lidhja me tërë Evropën (Maqedoninë, Greqinë) largësia nga qyteti 3km,rruga magjistrale • Rruga hekurudhore Preshevë, koridori 10, dhe në rrugët lokale dhe rruga magjistrale • Aeroporti Nishit 250km. • Rruga magjistrale M-25.2 përmes Maqedonisë deri në Greqi, Bullgari, lidhja me Kosovën SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 14. Infrastruktura • Energjia elektrike – trafostacioni 110/10 kV, mbulesa rreth 95% teritorit • Telefonia mobile dhe fikse – pjesërisht mbulesa në tërë teritorin e komunës, rreth 45% telefoni fikse dhe 80% mobile • Internet (pjesërisht) ADSL dhe kabllovik TV (pjesërisht) • Rrjeti i ujësjellësit 35% dhe kanalizimi 90% SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 15. Pasurit njerzore potenciali i madh i fuqisë së aftë për punë prej 20-30 vjet mbi 60% popullatës Potencialet e lira punuese ( përqindja e popullatës mbi 70%) mbi 5 000 të papunsuar Numri i madh i kuadrove me përgatitje të lartë kualifikuese Neto të ardhurat për të punësuar mesatarisht 1.188,00din. SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 16. Ekonomia Numri i sipërmarrësve - mbi 500 prona private mbi 95% • Industritë më të rëndësishme: “Buduqnost” dhe fabrika për përpunimin e duhanit • Shërbimet financiare - katër ekspozitura bankare, Alpha banka, Banka komerciale, Procredit banka dhe OTP banka • 34.904 banorë (plus 13.000 nëpunë të përkohshme në botën e jashtme) gjithësejtërreth 48. 000 banorë • Privatizimi i fabrikave për përpunimin e duhanit, njësia për përpunimin e qelqit “KRISTAL” • Sipërfaqet e mëdha punuese afër koridorit 10 të përshtatshme për investime • Hapsirat prodhuese të pashfrytëzuara pasive (kooperativa bujqësore, krisatli, fabrika për grumbullimin e duhanit) • Firmat private “Fluidi”, prodhimi i lëngjeve, “Fontana”, dhe “Doda”,përpunimi i prodhimeve të qumshtit, “Nura”, zdrukthtaria, “Saba Belça”- firma më e madhe ndërtimore • Tradita nëbujqësi dhe blegtori • Zona e lirë industriale SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 17. Përkrahja inistitucionale investitorëve • Qendra informative shërbyese • Ekipi teknik për përgastitjen e aplikacioneve në kuadër të Administratës komunale • Agjencioni për zhvillim për komunat Bujanoc dhe Preshevë • Qendra për zhvillimin e rrethit të Pçinjës dhe Jablanicës në Leskoc • Strategjia e zhvillimit të komunës 2007-2015 e miratuar në Kuvend • Dhlnja e tokës për ndërtimin e kapaciteteve për inestitorët pa qira, afati për marrjen e lejes 7 ditë 10 vite lirim nga tatimi në pasuri

 18. Kualiteti i jetës • REKREACIONI - Turizmi malor – turizmi në fshat - Organizimi i garave notuese dhe peshkimi në pendën artificiale të Rahovicës • NATYRA E PAPREKUR • - Malet e Karadakut SË BASHKU PËR NJË ARDHMËRI

 19. PENDA E RAHOVICËS

 20. Na ftoni! Tel. 017/660137 faksi 017660320 Së bashku për një ardhmëri!