1 / 14

Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka oblikovanja Okrajšava: inž. obl.

Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka oblikovanja Okrajšava: inž. obl. Poklicni standardi, na podlagi katerih je program pripravljen:

janna
Download Presentation

Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka oblikovanja Okrajšava: inž. obl.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Naziv strokovne izobrazbe:inženir/ka oblikovanja Okrajšava: inž. obl. Poklicni standardi, na podlagi katerih je program pripravljen: Oblikovalec/Oblikovalka izdelkov iz naravnega in umetnega kamna (VI.), Oblikovalec/Oblikovalka umetniških izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv (VI.), Oblikovalec/Oblikovalka specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv (VI.), Oblikovalec/Oblikovalka bivalnega in stavbnega pohištva (VI.), Oblikovalec/Oblikovalka kovin in polimerov (VI.) Trajanje študija:2 leti Ovrednotenje s kreditnimi točkami (KT) po ECTS:120 KT

 2. V višješolskem izobraževalnem programu Oblikovanje materialov si študent pridobi naslednje poklicno-specifične kompetence: ·Izdela grafično gradivo za izdelavo izdelka iz naravnega ali umetnega materiala ·vrednoti ustreznost likovnega in tehničnega načrta izdelka iz naravnega ali umetnega materiala ·načrtuje izdelke iz naravnega ali umetnega materiala ·izdeluje, vodi in arhivira tehnično dokumentacijo izdelkov iz naravenga in umetnega materiala

 3. OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA IZDELKOV IZ NARAVNEGA IN UMETNEGA KAMNA ·oblikuje masivo in plošče iz naravnega in umetnega kamna v sestavi arhitekture zgradb in zunanje krajinske ureditve ·oblikuje industrijske izdelke iz naravnega in umetnega kamna ·oblikuje izdelke umetne obrti iz naravnega in umetnega kamna ·oblikuje preproste kiparske izdelke ·ohranja dobrine kulturne dediščine iz naravenga in umetnega kamna

 4. OBLIKOVALEC UMETNIŠKIH IZDELKOV IZ LESA IN LESNIH TVORIV ·oblikuje predloge za izdelavo spominkov in replik ·oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele ·oblikuje umetniške izdelke iz lesa in lesnih tvoriv

 5. OBLIKOVALEC SPECIALNIH IZDELKOV IZ LESA IN LESNIH TVORIV ·oblikuje specialno opremo in visokozahtevne izdelke iz lesa in lesnih tvoriv ·oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele ·oblikuje umetniške izdelke iz lesa in lesnih tvoriv

 6. OBLIKOVALEC BIVALNEGA IN STAVBNEGA POHIŠTVA ·oblikuje les v gradbeništvu in sodeluje pri konstruiranju ter nadzoru gradnje drugih izdelkov iz lesa ·oblikuje bivalno pohištvo ·oblikuje umetniške izdelke iz lesa in lesnih tvoriv

 7. OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA KOVIN IN POLIMEROV ·oblikuje predmete iz kovin, njihovih kompozitov in polimerov ·izdeluje posnetke in predstavitve predmetov ·oblikuje, načrtuje in izdeluje makete ter modele ·oblikuje predloge za površinsko obdelavo kovin njihovih kompozitov in polimerov ·oblikuje in izdeluje računalniške virtualne 3D-modele

 8. Pogoji za vpis V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: n·je opravil splošno oziroma poklicno maturo, ali je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali ·ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Poleg splošnih pogojev za vpis v višješolski študij mora kandidat opraviti preizkus nadarjenosti po navodilih v razpisu in s strani šole.

 9. Način in oblika izvajanja študija Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem in drugem letnikupo 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

 10. Pogoji za dokončanje Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...) in sicer:  1.vse obvezne module v obsegu 50 kreditnih točk: M1, M2 in M3 2.v obsegu 60 KT: a)module M4, M5 in M6 v obsegu 55 KT ter en izbirni predmet izmed predmetov P17, P18 in P19 v obsegu 5KT ALI b) module M8, M9 in M10 v obsegu 45 KT ter en izbirni modul izmed M11 in M12 v obsegu 15 KT

 11. ALI c) module M13, M14 in M15 v obsegu 55 KT ter en izbirni predmet izmed P42, P43 in P44 v obsegu 5 KT 3.prostoizbirni modul (5 kreditnih točk). 4.diplomsko delo (5 kreditnih točk). *praktično izobraževanje (26 kreditnih točk) je integrirano v strokovni del.

 12. Diplomski izpit je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora. Študent izbere temo diplomskega dela v dogovoru z mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje in predavateljem višje strokovne šole. Tema mora biti izbrana tako, da jo je mogoče vsaj deloma izdelati med praktičnim izobraževanjem v 2. letniku. Nalogo študent izdela po navodilih študijske komisije ter jo zagovarja pred komisijo. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali storitev.

 13. 1. letnik 2. letnik M5 (25 KT): Tehnologija obdelave izdelkov iz kamna M9 (20 KT): Tehnologija obdelave - les M14 (10 KT): Tehnologije obdelave - kovine in polimeri M1 (20 KT): Komunikacije in podjetništvo v oblikovanju PRI: 4 KT PRI:4KT PRI:8 KT PRI:3 KT M2 (15 KT): Oblikovanje izdelkov M6 (10 KT): Oblikovanje figurativne plastike M10 (15 KT): Osnove restavratorstva - les M15 (10 KT): Tehniški elementi - kovina in polimeri PRI: 3 KT PRI: 2 KT PRI: 3KT PRI: 3KT M3 (15 KT): Načrtovanje izdelkov M7 (10 KT): Osnove restavratorstva - kamen M11 (15 KT): Oblikovanje pohištva - les M16 (25 KT): Oblikovanje industrijskih izdelkov – k. in p. PRI: 3 KT PRI: 3KT PRI: 6KT PRI: 6KT M4 (10 KT): Osnove materiala - kamen P17 (5 KT): Intarzija M12 (15 KT): Umetniško oblikovanje - les P42 (5 KT): Umetniško izražanje v kovini PRI: 6KT PRI: 3 KT P18 (5 KT): Mozaik P43 (5 KT): Menedžment inovativ-nosti in tehnologij M8 (10 KT): Osnove materiala - les P19 (5 KT): Plemeniti in okrasni kamni PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) PRI: 3 KT P44 (5 KT): Računalniška podpora oblikovanju OPL - Oblikovanje plovil in opreme - les ODL - Oblikovanje drobnih izdelkov iz lesa KUD - Kulturna dediščina - les PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) M13 (10 KT): Osnove materiala – kovina in polimeri PRI: 3 KT PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) DIPLOMSKO DELO (5KT)

More Related