2012-2013
Download
1 / 22

2012-2013 ??? ????????? ?????? ???????? ?????????,?? ??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ,ҮР ДҮН. 201 3 .0 8 . 2 6. 2013-2013 оны хичээлийн жилд. Зорилго. Б агш бүр : хичээлийн судалгаа хийх идэвхтэй сургалтын болон үнэлгээний арга зүйг эзэмших х үүхэд бүрийн авьяасыг нээн хөгжүүлэх Суралцагч бүр:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2012-2013 ??? ????????? ?????? ???????? ?????????,?? ???' - janine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2012 2013

2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ,ҮР ДҮН

2013.08. 26


2013 2013
2013-2013 оны хичээлийн жилд

Зорилго

 • Багш бүр :

 • хичээлийн судалгаа хийх

 • идэвхтэй сургалтын болон үнэлгээний арга зүйг эзэмших

 • хүүхэд бүрийн авьяасыг нээн хөгжүүлэх

 • Суралцагч бүр:

 • авьяас чадвар, оюун ухаанаа хөгжүүлэх

 • хөдөлмөрч, бүтээлч, хэл соёл, үндэсний ёс заншлаа

 • дээдэлдэг зан үйлийг хэвшүүлэх


2012 2013

Нэгдүгээр зорилтын хүрээнд

Хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 2013-2016 оны төлөвлгөө, аймгийн 2013 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, сумдын Засаг даргын гэрээнд тусгасан.


2012 2013

Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд

2.1. Сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдийг боломжинд нь түшиглэн зохих боловсрол олгох асуудлыг аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 2013-2016 оны төлөвлгөө, аймгийн 2013 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, сумдын Засаг даргын гэрээнд нэмэлт бүтээгдэхүүн болгон тусгасан.

өвчний улмаас 5, шилжсэн 3, сурах дургүй 3 хүүхэд байна.


2012 2013

Гуравдугаар зорилтын хүрээнд

3.1. 2012-2013 оны хичээлийн жилд нийт 22 сургууль 59 багш шинээр авснаас 45 багшийг сонгон шалгаруулалт хийж, мэргэжлийн багшаар хангах ажлыг зохион байгуулсан байна.


2012 2013

Гуравдугаар зорилтын хүрээнд

3.2. - 13 мэргэжлийн чиглэлээр 203 \26.3%\ багш,

- төвлөрсөн сургалтанд 285\37%\багш,

- 6 дахь жилээ багшилж байгаа 41багш, 11 дэх жилээ

ажиллаж байгаа 34багшийг үндсэн сургалтанд

хамруулсан.

3.3. - МХТ-ийг ашиглан сургалт явуулж, мэргэжил,

боловсролоо дээшлүүлэн, бүтээлчээражилладаг

багш 574 буюу 74.5%,

 • электрон хичээлийн сан бүрдүүлэн ашиглаж байгаа

  багш 616 буюу 80%

  3.4. - нийт багш нарын 20.8% нь туршлагаа түгээн

  дэлгэрүүлж,

  - тэргүүний багш нарын туршлагаас 64.9% нь суралцжээ.


2012 2013

Дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд

4.1. давхардсан тоогоор 2437 багш хамтран 18 хичээлээр 776 цагийн

судалгаат хичээл бэлдэж заан 721 хөтөлбөрийг сайжруулан зааснаар

багш нарын 52.3% нь хичээлийн судалгаа хийх аргад суралцсан.

4.2. Хичээлийн судалгаагаарилтгэлийнуралдааныгэчнээ хэлбэрээр:

“Судлаач багш”- Угтаал сумын сургуулийн багш М.Хишигт

“Судлаач хамт олон” – 5-р сургуулийн БУЗАН

4.3.нийт багшийн 43.2% нь идэвхтэй сургалтын 2 аргад,

53.6% нь 2-оос дээш аргад суралцсан.

4.4. Сургуулийн захирлууд багш нарынхаа 25-100%-д,

сургалтын менежрүүд 40-100% хичээлд сууж, зөвлөгөө өгсөн.

4.5. хүүхдийн чадварт тохирсон дасгал, даалгавруудыг боловсруулах

арга барилд суралцсан багш нийт багш нарын 60.5%


2012 2013

Тавдугаар зорилтын хүрээнд

5.1. лаборатори Хүмүүн цогцолбор сургууль нийтдээ давхардсан тоогоор 1-10-р ангийн 52 бүлгийн 1491 суралцагчдад 54 багш шинэчилсэн хөтөлбөрийн туршилтын хичээл заалаа.

 • 1-6-р ангийн 19 бүлгийн 548 суралцагчдад байгалийн шинжлэлийн хичээл,

 • 1-5-р ангийн 17 бүлгийн 489 суралцагчдад математикийн хичээл,

 • 12 жилийн сургалттай 5-р ангийн 1 бүлгийн 27 суралцагчдад англи хэл,

 • 7-9-р ангийн 3 бүлгийн 78 суралцагчдад математикийн хичээл,

 • 7-9-р ангийн 3 бүлгийн 78 суралцагчдад физикийн хичээл,

 • 7-9-р ангийн 3 бүлгийн 90 суралцагчдад англи хэлний хичээл,

 • 7-9-р ангийн 3 бүлгийн 84 суралцагчдад химийн хичээл,

 • 7-9-р ангийн 3 бүлгийн 82 суралцагчдад биологийн хичээл,

 • 10-р ангийн 1 бүлэгт 2 хичээл


2012 2013

Тавдугаар зорилтын хүрээнд

5.2. Лаборатори Хүмүүн цогцолбор сургуулийн 9 багш "Бага, дунд боловсролын шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй- II” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан.

5.3.Шинэчлэлтийн бодлого, арга зүйн боломжит үзэл санааг багш нарт нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд нийт 316 багш \41%\, сургуулийн удирдлагуудын 98%-ийгхамруулан сургалт зохион байгууллаа.

\ сурагч нэг бүрийг хоцрогдолгүй сургах, хүүхэд бүрийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцүүлэн даалгавар боловсруулан гүйцэтгүүлэх, идэвхтэй сургалтын аргуудыг хэрэглэх, явцын үнэлгээ хийж, үр дүн ахицаар тооцох\


2012 2013

Зургаадугаар зорилтын хүрээнд

6. 8.“Үндэсний урлаг, тоглоом наадгайг тоглож сурах сар”- 69.71%

-Хэлний дархлаагаа баяжуулах сар”- 69.9%,

-“Мэндлэх хүндлэх золгох ёсонд суралцах сар”-82.7%,

- “Сайн хөвгүүн, сайн охины 9 шинжид суралцах сар”- 43.2%,

-“Монголчуудын эрхэмлэх зан үйл, цээрлэх ёсны сар”- 83.4%,

 • “Эх хэл, соёлоо эрхэмлэх сар”- 58.5%

  нийт сурагчдын 68.4%нь үндэсний уламжлал, ёс заншлаа өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлэх чадвартай болж,

  - хэрэглэж хэвшиж байгаа нь 31.3%


2012 2013

Зургаадугаар зорилтын хүрээнд

6.1. “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд авьяасыг хөгжүүлэх чиглэлээр 5

мэдрэмжид суурилсан 46 төрлийн дугуйлан, секц

хичээллүүлэн 12088 суралцагчид буюу 90.2 %-ийг хамруулсан.

6.2. ......сургууль “Шатарчин болох” хөдөлгөөн өрнүүлсэн.

6.3.Судалгаанаас үзэхэд эцэг эхчүүдэд хүүхдийнхээ сурлагын

амжилт, хөгжил, төлөвшил, хүмүүжлийн талаарх мэдээллийг

цахим хэлбэрээр мэдээлэх боломжтой сургууль 16, үүнээс 8

сургуулийн нийт 368 эцэг эх сургууль, багш нартайгаа электрон

шуудангаар харилцсан байна.


2012 2013

Зургаадугаар зорилтын хүрээнд

6.4. 23 сургууль буюу 76.6% нь хүүхдэд хөдөлмөрийн хүмүүжил олгох чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулан ажилласнаар:

 • 9сургууль 1944 хүүхдийг сургуулийн туршлагын талбай, туслах аж ахуйг түшиглэж,

 • 7 сургууль 630 хүүхдийг хувийн хэвшил, аж ахуй нэгжийг түшиглэж, хөдөлмөрийн хүмүүжил олгосон.

  6.5. 26 сургуульд “Хүүхэд хөгжлийн төв”

  6.6.“ Математикч сургууль, анги хамт олон”

  Сургуулиар: Заамар, Угтаал, Жаргалант


2012 2013

Долоодугаар зорилтын хүрээнд

7.1. Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг, оношилгоонд 12542 хүүхэд

буюу 93.20%-ийг хамруулсан.

 • өвчин илэрсэн 6569 /52.37%/ хүүхдийн 4253 /64.74%/ хүүхдийг хяналтанд авч,

  7.2. нийт 2-64 удаа сургалт зохион байгуулж, 3613 эцэг эхийг

  хамруулан хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажилласнаар 3805

  /89.46%/ хүүхдийг эрүүлжүүлжээ.


2012 2013

Наймдугаар зорилтын хүрээнд

8.1. 60 төрлийн 31930 ш сурах бичиг хүргэгдсэн.

дотоодын хяналтыг 1-8 удаа,

хөндлөнгийн хяналтыг 1-4 удаа хийсэн байна.

8.2. 12 сургууль амьдралын баталгаат түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн 52 хүүхдэд сурах бичиг, хичээлийн хэрэглэлийг сумын ЗДТГ, төр төрийн бус байгууллагатай хамтран өгсөн байна.

 • сурах бичгийн хангалт 84.01%буюу өмнөх жилээс 0.1 хувиар нэмэгдэж, сурах бичгийг тогтмол хэрэглээ болгож хэвшсэн хүүхэд 11843 буюу 88.01%,хэрэглээ болгож хэвшээгүй хүүхэд 1065 буюу 7.9%


2012 2013

Наймдугаар зорилтын хүрээнд

8.3. “Номын сайн нөхөр- сургууль” -3

Заамар, Борнуур, Шижир-Алтны сургуулиуд

 • “Номын сайн нөхөр- анги хамт олон ”- 9

  бага ангиас: Баянчандмань/2/, Баян, Мөнгөнморьт,

  5 дугаар сургууль

  дунд ангиас: Баян, Хүмүүн цогцолбор

  ахлах ангиас: Алтанбулаг /2/

 • нийт сурагчдын 71.9% нь номтой нөхөрлөж,

 • уншсан номын тэмдэглэлийг 72.87% нь хөтөлсөн байна.


2012 2013

Есдүгээр зорилтын хүрээнд

9.1. дотуур байрны хүүхэд өдрийн төлөвлөгөөний биелэлт 91.7%,

\хяналт 2-175 удаа\, “Үдийн цай”-ны хүүхэд өдрийн

төлөвлөгөөний биелэлт 94.8%\хяналт 4-117 удаа\,

9.2. 7 хоногт 2-3 удаа хоол өгч, бутээгдэхүүнийг нийт сургуулийн

22.5 хувь нь ажахуйннэгжтэйгэрээлж, 77.5хувь нь сургууль

биедаанбэлтгэхзамаарнийлүүлж,

9.3. 18 сургуульхүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах, нөөцлөх

шаардлагад нийцүүлэн тохижуулсан агуулах / зоорь\-тай

9.4. 26 сургууль 39 тогоочийг сургалтанд хамруулжээ.

9.5 “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг

дүгнэх-?


2012 2013

Аравдугаар зорилтын хүрээнд

10.1. 26 сургуульд “Багшийн ёс зүйн зөвлөл”

 • 30 сургууль багшийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах1-30 удаа сургалт, 1-32 удаа уулзалт ярилцлага зохион байгуулж,

 • удирдах ажилтан, багшийн ажилдаа хандах хандлага, харилцааны талаар санал асуулга : 4389 эцэг эх,7529 \55.9%\ суралцагчид, 2198 иргэдээс \1- 6 удаа\ авснаас: эерэг хандлага 80% \ 49-98%\

  10.2. 725 багш буюу 94.2%-нь “Багшийн ёс зүйн дүрэм”-ийг

  мөрдөн, ёс зүйтэй ажилладаг гэсэн үнэлгээ гарлаа. Судалгаанаас үзэхэд: 12 сургуулийн 22 багшаас 19 багшид нь хариуцлага тооцож, 1 багшид ажлаас халах арга хэмжээг авсан байна.

  10.3. 28 сургууль \ 93%\ нь архи тамхигүй, аюулгүй орчинг

  бүрдүүлсэн


2012 2013

Арваннэгдүгээр зорилтын хүрээнд

11.1.ХШҮ-ний баг дотоодын үйл ажиллагаандаа 1-6 удаа, хөндлөнгийн хяналт 1-7 удаа дүгнэлт хийж ажилласан.

11.2. Сургуулийн 96.6% нь байгууллагаа сурталчилсан.

 • үйл ажиллагааныхаа тайланг 1-6 удаа хэлэлцүүлж,

 • сэтгэл ханамжийн судалгааг 3994 эцэг эх, иргэдээс, 697 /90.52%/ багшаас, 8980 / 67.0%/ суралцагчдаас тус тус авч гарсан санал, шүүмжлэлийг төлөвлөлтөндөө тусган ажилласан байна.

  Үр дүн: - ажиллагсдын цаг ашиглалт

  - багш нарын харилцаа, хичээл заалт, сургалтын чанар

  - хүүхдийн хоолны илчлэг

  - хүүхдийн сурах, амьдрах эрүүл аюулгүй орчин бүрдэлт

  - эцэг эх, багш нарын хамтын ажиллагаа

  - дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт шалгалт сайжирсан

  11.3.14 сургууль вэб хуудастай болсон байна.


2012 2013
Цаашид хийх ажлууд хүрээнд

 • Засгийн газраас 2013 онд баталсан “Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийн дэд хөтөлбөр болох “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэл”, “Авьяас”, “Ном” хөтөлбөр болон боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан хөтөлбөр, журмын хэрэгжилтийг үр дүнтэй зохион байгуулах


2012 2013
Цаашид хийх ажлууд хүрээнд

 • Сургалтад хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, техологийг нэвтрүүлэх, багш бүр хичээлийн судалгааг бодитой хийх, хүүхдийн мэдлэг, чадвар хандлагыг хөгжүүлэх, хөдөлмөрч, бүтээлч, хэл соёл, үндэсний ёс заншлаа дээдэлдэг зан үйлийг төлөвшүүлэхэд ажлыг үргэлжлүүлэн хийх

 • ЕБС, цэцэрлэгүүд өөрийн онцлогийг тусгасан хөгжлийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг багш, ажилтан, эцэг эх, олон нийтийн оролцоотой боловсруулан хэрэгжүүлэх


2012 2013
Цаашид хийх ажлууд хүрээнд

 • Хүүхэд бүрийн авьяас, чадварыг нээж, хөгжүүлэхийн зэрэгцээ хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, хөгжилд хийх судалгааны арга зүйг хэрэгжүүлж, үр дүнд хяналт шинжилгээ хийх


2012 2013

АНХААРАЛ хүрээндХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА