Stanowisko ue w kwestii finansowania nadawc w publicznych
Download
1 / 20

Stanowisko UE w kwestii finansowania nadawców publicznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Stanowisko UE w kwestii finansowania nadawców publicznych. Janina Ligner-Żeromska Adwokat , zespół ds. Prawa Wspólnot Europejskich oraz IT/IP Domański Zakrzewski Palinka sp.k. Tel. (22) 557 76 80 Fax (22) 557 76 01 E-mail: janina.ligner-zeromska@dzp.pl. Źródła prawa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stanowisko UE w kwestii finansowania nadawców publicznych' - janice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stanowisko ue w kwestii finansowania nadawc w publicznych

Stanowisko UE w kwestiifinansowanianadawców publicznych

Janina Ligner-Żeromska

Adwokat, zespół ds. Prawa Wspólnot Europejskich oraz IT/IP

Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Tel. (22) 557 76 80

Fax (22) 557 76 01

E-mail: janina.ligner-zeromska@dzp.pl


R d a prawa
Źródła prawa

 • art. 16, 86 i 87 Traktatu ustanawiającego WE, wersja skonsolidowana

 • (O.J.C. Nr 325 z 24 grudnia 2002, „TWE”)

 • Protokół w sprawie systemu publicznej telewizji i radiofonii w Państwach

 • Członkowskich (O.J.C.Nr 340 z 10 października 1997, „Protokół

 • Amsterdamski”)

 • Komunikat Komisji nr 2001/C 37/03 w sprawieudzielenia pomocy państwa

 • dla radiofonii i telewizjipublicznej („Komunikat w sprawie udzielenia

 • pomocy państwa dla RTV publicznej”)

 • Komunikat Komisji nr COM(2000) 580 finalw sprawie usług świadczonych

 • w ogólnym interesie gospodarczym w Europie („Komunikat Komisji

 • w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

 • w Europie”)


R d a prawa c d
Źródła prawa – c.d.

 • Dyrektywa Komisji nr 80/723/EWG w sprawie przejrzystości

 • stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi

 • i przedsiębiorstwami publicznymi (ze zmianami

 • wynikającymi z Dyrektywy Komisji nr 2000/52/WE,

 • „Dyrektywa w sprawie przejrzystości”)

 • Rozporządzenie Rady WE nr 659/1999ustanawiające

 • szczegółowe zasady stosowania art. 93 TWE

 • („Rozporządzenie”)

 • orzecznictwo ETS


Us ugi wiadczone w og lnym interesie gospodarczym
Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Art. 16 TWE: „(...) zważywszy na miejsce, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii, (...) Wspólnota i Państwa Członkowskie, każde w granicach swych kompetencji i w granicach stosowania niniejszego Traktatu, zapewniają, aby te usługi funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach, które pozwolą im wypełniać ich zadania”.


Zasady przyznawania pomoc y publiczn ej
Zasady przyznawania pomocy publicznej

Art. 87 ust. 1 TWE: „(...) wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.”

Art. 87 ust. 3 pkt d TWE:

„Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana:

pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwakulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem”


Wyra ne dopuszczenie finansowania telewizji publicznej w protokole amsterdamskim
Wyraźne dopuszczenie finansowania telewizji publicznej w Protokole Amsterdamskim

Normy interpretacyjne załączone do TWE:

”Zważywszy, że system publicznej radiofonii i telewizji w państwach członkowskich jest bezpośrednio związany z demokratycznymi, społecznymi i kulturalnymi potrzebami każdego społeczeństwa oraz z ochroną pluralizmu mediów, (...) Strony uzgodniły następujące normy interpretacyjne (...):

Przepisy TWE nie uchybiają kompetencji państw członkowskich do określenia sposobu finansowania publicznej radiofonii i telewizji, o ile finansowanie to jest przyznawane organizacjom nadawczym na wypełnienie przez nie misji publicznej (...) oraz o ile finansowanie to nie narusza warunków handlu i konkurencji we Wspólnocie w zakresie, który byłby sprzeczny ze wspólnym interesem (...)”.


Wybór Protokole Amsterdamskimsposobu finansowania telewizji publicznej– na podstawie Komunikatu w sprawie udzielenia pomocy państwa dla RTV publicznej)

 • Zależy wyłącznie od Państwa Członkowskiego

 • (pkty27 i 46 Komunikatu)

 • Dopuszczalny jest system mieszanego finansowania

 • (ang. dual-funding = pomoc publiczna + wpływy z działalności komercyjnej)

 • (pkt 45 Komunikatu)

 • „Przezroczyste” zasady finansowania, których rozliczenie będzie łatwe do kontroli dzięki:

 • 1. rozdzieleniu usług świadczonych w ramach służby publicznej odpozostałych,

 • 2. rozdzieleniu kont po stronie przychodów i kosztów

 • (pkt 49 i 50 Komunikatu)


Ocena dopuszczalno ci finansowania telewizji publicznej przez pa stwo
Ocena dopuszczalności finansowania telewizji publicznej przez państwo

 • Muszą być spełnione łącznie 3 warunki:

 • Usługa świadczona w celu misji publicznej - konieczność ustalenia w prawie wewnętrznym Państwa Członkowskiego definicji misji publicznej

 • Przedsiębiorstwo musi być jednoznacznie zobowiązane do świadczenia danej usługi (oraz nadzorowane w tym zakresie)

 • Odstąpienie od zasad konkurencji nie może wpływać na rozwój handlu w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty (kryterium proporcjonalności)

 • (pkt 29 Komunikatu)


Definicja misji publicznej oraz zobowi zanie do niej i nadz r nad jej wykonywaniem
Definicja misji publicznej oraz zobowiązanie do niej i nadzór nad jej wykonywaniem

 • Ustalenie definicji misji publicznej - kompetencja Państw Członkowskich

 • (pkt 33 Komunikatu)

 • Państwo Członkowskie może uważać całą ofertę programową nadawcy publicznego za objętą misją publiczną

 • (pkt 53 Komunikatu)

 • Powierzenie misji publicznej wyraźnie jednemu lub kilku przedsiębiorcom w drodze oficjalnego aktu

 • Realizacja usług świadczonych w celu spełnienia misji publicznej -nadzorowana przez niezależny od przedsiębiorstwa organ określony przepisami prawnymi Państwa Członkowskiego

 • Ocena realizacji standardów jakościowych nie leży w gestii Komisji; Komisja musi mieć możliwość bazowania na odpowiednim nadzorze zapewnionym przez Państwo Członkowskie

 • (pkty40, 41 i 42 Komunikatu)


Zasada proporcjonalno ci
Zasada proporcjonalności nadzór nad jej wykonywaniem

 • Uprawnienia Komisji: może ustalić, czy odstępstwo od normalnego stosowania reguł konkurencji nie narusza zasad wspólnego rynku

 • (pkt 47 Komunikatu)

 • Test ma charakter negatywny – sprawdza to, czy przyjęte w Państwie Członkowskim rozwiązanie nie jest nieproporcjonalne

 • Założenie Komisji - wykonywanie przez przedsiębiorstwo zadań publicznych, wymaga zwykle sponsorowania przez państwo.

 • Pomoc publiczna nie powinna przekraczać kosztów netto misji publicznej, przy uwzględnieniu innych przychodów (bezpośrednich lub pośrednich) wynikających z realizacji misji publicznej

 • STĄD

 • zyski netto z usług niebędących misją publiczną będą brane pod uwagę w określeniu proporcjonalności pomocy.

 • (pkt 57 Komunikatu)


Zasada proporcjonalno ci c d
Zasada proporcjonalności – c nadzór nad jej wykonywaniem.d.

Jeżeli nadawca publiczny redukuje cenę w usługach niezwiązanych z jego misją publiczną poniżej poziomu koniecznego do pokrycia samych kosztów, które sprawnie działający nadawca komercyjny w podobnych okolicznościach musiałby ponieść, taka praktyka wskazywałaby na obecność nadmiernego kompensowania obowiązków należących do publicznej służby i wpływa na warunki handlu i konkurencji we Wspólnocie w zakresie, który byłby sprzeczny ze wspólnym interesem.

Np. zaniżanie cen reklam lub innych usług niebędących misją publiczną świadczonych na rynku przez nadawcę publicznego w celu obniżenia przychodów konkurentów nie będą uznane za nieodłącznie związane z misją publiczną przypisaną nadawcy.

(pkt 58 Komunikatu)


Komunikat komisji w sprawie us ug wiadczonych w og ln ym interesie gospodarczym w europie
Komunikat Komisji nadzór nad jej wykonywaniemw sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w Europie

 • Powtarza obligatoryjność zasady proporcjonalności

 • Potwierdza, iż wybór sposobu finansowania publicznej telewizji i radiofonii należy do Państw Członkowskich, o ile nie stoi w sprzeczności z ogólnym interesem gospodarczym Wspólnoty Europejskiej


Obowi zki zwi zane z pobieraniem pomocy publicznej
Obowiązki związane z pobieraniem pomocy publicznej nadzór nad jej wykonywaniem

 • Dyrektywa w sprawie przejrzystości dotyczy każdego przedsiębiorstwa

 • otrzymującego pomoc Państwa w jakiejkolwiek formie.

 • Wymóg oddzielnych ksiąg:

 • wyraźnie dochód i koszt związany z różnymi rodzajami działalności

 • (subsydiowaną oraz niesubsydiowaną);

 • 2. szczegółowe objaśnienie dotyczące metody przypisania i rozliczenia

 • dochodów i kosztów związanych z różnymi formami działalności.

 • (Art.1 ust. 2Dyrektywy)

 • Państwo Członkowskie zapewnia Komisji Europejskiej wgląd do

 • informacji dotyczących stosunków finansowych, struktury finansowej i

 • organizacyjnej przedsiębiorstw otrzymujących pomoc państwową w ciągu 5

 • lat od zakończenia roku budżetowego, w którym fundusze publiczne były

 • udostępnione przedsiębiorstwu.

 • (Art.5Dyrektywy)


Rozporz dzenie
Rozporządzenie nadzór nad jej wykonywaniem

 • Zawiera definicje pomocy istniejącej, nowej, indywidualnej, przyznanej bezpośrednio etc.

 • Państwo Członkowskie zgłasza wszelkie plany przyznania nowej pomocy

 • Komisja posiada uprawnienia wydania decyzji pozytywnej, warunkowej lub negatywnej

 • Komisja może nakazać zawieszenie lub „windykację” pomocy„przyznanej bezprawnie”

  • W przypadku niezastosowania się Państwa Członkowskiego - sprawa

  • zostaje przekazana ETS + wniosek o przyjęcie deklaracji o naruszenie

  • przepisów TWE

 • Państwa Członkowskie składają sprawozdanie roczne w sprawie programów pomocowych


 • Orzecznictwo ets
  Orzecznictwo ETS nadzór nad jej wykonywaniem

  • Kinderkanal and Phoenix (NN 70/98 z 1999 roku, Niemcy)

  • wąska interpretacja „pomocy w promowaniu kultury” – demokratyczne potrzeby Państwa Członkowskiego muszą być uznane za odmienne od promocji kultury

  • BBC (NN 88/98 z 2000 roku, Wielka Brytania)

  • zapewnienie 24-godzinnego bezpłatnego kanału informacyjnego bez reklam, chociaż ma wpływ na handel, nie rzutuje na rozwój tego handlu w zakresie przeciwnym do założeń Wspólnoty


  Orzecznictwo ets cd
  Orzecznictwo ETS – cd. nadzór nad jej wykonywaniem

  • Preussen Elektra (C-379/98 z 2001 roku, Niemcy)

  • „(...) tylko korzyści otrzymywane bezpośrednio lub pośrednio

  • ze środków państwowych są uważane za pomoc publiczną.”

  • Ferring (C-53/00 z 2001 roku, Francja)

  • „(...) tylko korzyści, które przekraczają koszty zapewnienia

  • wykonania obowiązku publicznej służby, stanowią pomoc

  • publiczną.”

  • TV2 (C 2/03 z 2003 roku, Dania)

  • gdyby średnie ceny reklam w (subsydiowanym) TV2 były niższe od samych kosztów nadawcy komercyjnego, wówczas miałoby miejsce ryzyko subsydiowaniarównież w zakresie reklamy


  Z polskiej perspektywy
  Z polskiej perspektywy nadzór nad jej wykonywaniem

  • Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji („Ustawa”) nie jest dostosowana do wymogów prawa wspólnotowego;

  • Potrzeba uchwalenia reguł finansowania mediów publicznych zgodnych z prawem wspólnotowym w ramach procesu dostosowania prawa polskiego do prawa UE (w tym do pakietu dyrektyw dotyczących komunikacji elektronicznej)


  Fundusz radiowo telewizyjny w propozycji zielonej ksi gi
  Fundusz Radiowo-Telewizyjny nadzór nad jej wykonywaniemw propozycji Zielonej księgi

  • Fundusz Radiowo-Telewizyjny - forma gwarancji Państwa dla nadawcy publicznego, iż otrzyma opłaty abonamentowe w pełnej wysokości

  • Fundusz może składać się z opłat kompensacyjnych nałożonych na nadawców komercyjnych + z podatku od wpływów z reklamy (+ abonament?)

  • Nadawcy publiczni – ograniczenia związane z emitowaniem reklam

  • Nadawcy publiczni – obowiązek przejrzystego prowadzenia gospodarki finansowej

  • Nadawcy komercyjni w zamian za nałożone na nich opłaty - dodatkowe przychody dzięki ograniczeniu działalności reklamowej nadawców publicznych


  Podsumowanie
  Podsumowanie nadzór nad jej wykonywaniem

  • Od decyzji Państwa Członkowskiego zależy, czy i w jaki sposób będzie finansował publiczną telewizję i radiofonię;

  • W wyborze sposobu regulacji Państwo Członkowskie ograniczone jest postanowieniami TWE, interpretowanymi „w duchu” postanowień Protokołu Amsterdamskiego oraz Komunikatu w sprawie udzielenia pomocy państwa dla RTV publicznej;

  • Dopuszczalne jest finansowanie działalności telewizji publicznej z abonamentu, opłat licencyjnych i innej pomocy publicznej oraz z reklam łącznie, ale przy spełnieniu określonych wymagań dotyczących monitorowania pomocy oraz szczególnego sposobu prowadzenia księgowości;

  • Z punktu widzenia prawa wspólnotowego dopuszczalne jest utworzenie tzw. Funduszu Radiowo-Telewizyjnego.


  Dzi kuj
  Dziękuję nadzór nad jej wykonywaniem

  Janina Ligner-Żeromska

  Adwokat, zespół ds. Prawa Wspólnotowego i IT/IP

  Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

  Tel. (22) 557 76 80

  Fax (22) 557 76 01

  E-mail: janina.ligner-zeromska@dzp.pl


  ad