Marknadsekonomins grunder
Download
1 / 16

Marknadsekonomins grunder - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Mikroekonomi studerar enskilda marknader VAD HUR FÖR VEM ska det produceras hur bestäms resursfördelningen: -ekonomiskt system -institutioner: formella: lagar, regler informella: normer, rutiner, regler Ekonomisk politik. Makroekonomi studerar totalen: “aggregerade” variabler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marknadsekonomins grunder' - jane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Marknadsekonomins grunder

Mikroekonomi

studerar enskilda marknader

VADHURFÖR VEM ska det produceras

hur bestäms resursfördelningen:-ekonomiskt system-institutioner: formella: lagar, reglerinformella: normer, rutiner, regler

Ekonomisk politik

Makroekonomi

studerar totalen: “aggregerade” variabler

-BNP -prisnivån (inflation,deflation) -arbetslöshet (sysselsättning)

-ekonomiskt system-institutioner(regering o parlament, central-bank, valutasystem…)

Ekonomisk politik

Marknadsekonomins grunder


Marknadsekonomins grunder makroekonomi och konjunkturl ge
Marknadsekonomins grunder:Makroekonomi och konjunkturläge


Makroekonomins m lvariabler
Makroekonomins målvariabler

 • BNP = värdet av produktionenpåverkar den materiella levnadsstandarden

 • önskade mål:-hållbar ekonomisk tillväxt (lång sikt)-stabil utveckling: minimera svängningar (kort sikt)(opreciserat i kvantitativa termer)


Makroekonomins m lvariabler1
Makroekonomins målvariabler

 • Inflationen: ökningeni den allmännaprisnivånmäter “levnadskostnaderna”-omfördelarvälfärd, delvisgodtyckligt-försvårarplanering -> dämparutveckling-försvagarkonkurrenskraften

 • önskatmål: låg inflation(preciseratiSverige sedan 1999 som 2 % inflation (tidigare med intervall+1 %)


Makroekonomins m lvariabler2
Makroekonomins målvariabler

 • Arbetslösheten

 • -negativa konsekvenser för de drabbade-negativt för alla pga lägre produktion-sysselsättning: bidrar till materiell välfärd (men målkonflikt: fritid ger också välfärd)

 • önskat mål: “låg”(tidigare: “full sysselsättning”, senare 4 %, nu åter mer opreciserat)(ner till 5 % 2015 enligt Finansplanen)


Andra makrovariabler av intresse
Andra makrovariabler av intresse

 • konsumtionen, investeringarna, exporten

 • räntan

 • växelkursen

 • statens budgetsaldo och statsskuld

 • bytesbalansen

 • löneökningar och produktivitet

 • Utvecklingen av aktiebörsen

 • Framåtblickande (“ledande”) indikatorer: Lagerinvesteringar, orderingång, framtidsförväntningar…


Vad p verkar
Vad påverkar?

 • Den inhemskamarknaden:-konsumenter, företag, offentligasektornsverksamhet

 • Utlandet:-utlandetsefterfråganpåvår export-importpriserochväxelkurser

 • Ekonomiskpolitik:-finanspolitik (statensinkomster o utgifter)-räntepolitiken (riksbanken)


Viktiga akt rer
Viktiga aktörer

 • Finansdepartementet (-regering – riksdag)StatsbudgeteniseptVårbudgeteniaprilEgnaanalyserochbedömningarFinanspolitik

 • RiksbankenDirektionen: räntebeslut6 ggr/år = penningpolitikPenningpolitisk rapport

 • KonjunkturinstitutetEnkäterochkonjunkturbedömningar

 • SCBNationalräkenskaper, utrikestransaktioner, arbetslöshet, priser (inflation)

 • Privata banker, SvensktNäringsliv, fackföreningar m flKonjunkturbedömningar


De realekonomiska aktiviteterna fundamenta produktionen och dess anv ndning
De realekonomiska aktiviteterna “fundamenta” =produktionen och dess användning

 • Tillgång: det vi producerar själva, BNPdet andra producerat åt oss: import

 • Användning:hushållens konsumtion, privata bruttoin-vesteringar, offentliga sektorns verksamhet, export

 • Eventuell differens: lagerinvesteringar (+ eller -)


Nationalr kenskaperna nr
Nationalräkenskaperna (NR)

 • Mäts av SCB

 • Realekonomiska aktiviteter inkl. försörj-ningsbalansen

 • Andra produktionsrelaterade mått

 • BNP+IM = C+I+G+X


BNP

 • Tre sätt att mäta

 • Löpande och fast pris (nominellt och realt)

 • BNP, BNI och disponibel nationalinkomst

 • BNP och NNP

 • BNP per capita = välfärdsmått?? (isf materiell levnadsstandard)(mätproblem!)

 • BNP, produktivitet, potentiell BNP och BNP-gap


Inflation
Inflation

 • Procentuellaförändringenavprisnivånfrån en tidpunkt till en annan

 • Mätsocksåav SCB

 • Olikamåttpåprisnivån:KPI, NPI, HIKP (=konsumtionen)BNP-deflatorn (=produktionen)“underliggande inflation”: där “tillfälliga” prisförändringarexkluderats (lite godtyckligt: fleraolikavarianterfinns, vanligast “KPIF” och “KPIX”)


Arbetsl shet syssels ttning
Arbetslöshet (sysselsättning)

 • Öppen arbetslöshet(total arbetslöshet, arbetsmarknadspolitis-ka åtgärder, partiell arbetslöshet …)

 • Mäts av SCB (AKU) men även på annat vis

 • Svårdefinierat och svårt jämföra

 • Befolkning->arbetsför ålder-> arbetskraft:sysselsatta eller arbetslösa


Betalningsbalansen alla ekonomiska transaktioner med omv rlden
Betalningsbalansen(alla ekonomiska transaktioner med omvärlden)

 • Bytesbalansen:handelsbalans=varortjänstebalans=tjänsterprimärainkomsternetto (löner o avkastn)löpandetransfereringarnetto (bistånd, EU)

 • (kapitalbalansen)

 • Finansiellabalansendirektinvesteringar, aktiehandel, obligationer, andralånoch diverse annat; ev. ändringivalutareserven


F rm genhet
Förmögenhet

 • Det sammanlagda värdet av-naturtillgångar-(real-)kapital-finansiella tillgångar minus skuldergäller individ, organisation, landet…

 • Nationalförmögenhet är sålunda:-totalt värde av naturtillgångar-totalt värde av realkapital-nettofordringar på utlandet(för alla inhemska fordringar och skulder tar ut varann!)


Sparande
Sparande

 • =förändringiförmögenheten

 • =den del av (disponibel) inkomstsomintegår till konsumtion

 • =omfördelningavkonsumtionitiden(positivtsparande: konsumerasenarenegativtsparande(=lån): konsumeraiförtid)

 • realtsparande =investering=merrealkapitalfinansielltsparande =ökadenettofordringar

 • Prispåattomfördelakonsumtionövertiden: räntan!


ad