Kemins grunder - PowerPoint PPT Presentation

eitan
kemins grunder n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kemins grunder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kemins grunder

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Kemins grunder
309 Views
Download Presentation

Kemins grunder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kemins grunder

 2. Kemi finns överallt • Vatten är det viktigaste kemiska ämnet • Egyptierna arbetade en hel del med balsamering, öl, färger,smink • Alkemister försökte göra guld, lyckades dock framställe många andra ämnen som vi använder idag • Man använder sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt där man testar sina teorier genom experiment och undersökningar

 3. Ett vetenskapligt arbetssätt mynnar ofta ut i en laborationsrapport. • Denna består av;Rubrik, frågeställning, material,utförande, resultat, slutsats.

 4. Säker kemi • Följ anvisningar • Använd skyddsutrustning • Håll ordning • Kolla farosymboler

 5. Atomer • Allt är uppbyggt av dessa • Atomer som är bundna till andra kallas molekyler • Ett grundämne består av en slags atomer • Alla grundämnen har ett kemiskt tecken • Kemiska föreningar har en kemisk formel(H2O) • Periodiska systemet ordnar olika grundämnen efter dess egenskaper.

 6. Ämnens egenskaper • Fast, flytande, färg, smak, densitet, hårdhet, ledande, magnetisk • Aggregationstillstånd. Fast, flytande, gas • Smältpunkt, kokpunkt(0oC, 100oC) • Att det finns i olika faser beror på rörelse • Nollpunkten är - 273,15o C • Densiteten anger täthet samt atomvikten • Magnetism finns det tre metaller som är

 7. Blandningar och rena ämnen • En blandning kan vara kväve, syre osv. • Rena ämnen är endast ett ämne

 8. Lösningar, lösningsmedel • Tex saft som löses i vatten • Vatten är det vanligaste lösningsmedlet • Lösningsämnen kan vara fasta flytande samt i gasform • En gammal regel säger att lika löser lika • En mättad lösning kan inte lösa mer fasta ämnen • Varm vätska löser bättre

 9. Snabbare lösning med omröring pga finfördelning av ämnet • Svårlösliga ämnen potatismjöl, olja, fett • Vätskor kan lösa gaser tex läsk. Lösligheten minskar dock med ökad temperatur. • Kallt vatten löser syre bäst och ger de fiskrikaste vattnen.

 10. Legering är en metallblandning som är fast löst. Man kan inte se koppar och tenn för sig i brons som är legeringen. • Guld och silver är ofta legeringar då de är för mjuka som smycken. Nickel i silverlegeringen är många allergisk mot

 11. Emulsion är en blandning som är omöjlig. I olja och vatten så separerar ämnena. Den med lägst densitet ligger ovanpå den andra. • Om man ändå vill att de ska blanda sig så måste man isolera fettdropparna i små partiklar som separeras i vätskan(tex hudkräm) • Emulgeringsmedel förhindrar snabb återseparation.

 12. Uppslamning är då man rör runt ett ämne som har sedimenterat. • Gå genom en vattenpöl så blir det ofta grumlig, uppslamning. Om man väntar en stund så ser man att grus och lera lägger sig på botten och vattnet blir klart igen, vätskan har sedimenterat.

 13. Separering • Sedimentering är då man låter vätskan stå still så att de tyngre bitarna faller till botten • Filtrering, extrahering separera smutsig vätska mekaniskt via ett filter samtidigt som den tillåter smaker och färger passera • Indunstning är då man låter vätskan avdunsta för att utvinna de fasta kristallerna som är lösta i vätskan

 14. Destillering • Används då olika ämnen har olika kokpunkter. • Man värmer en lösning och separerar gaserna via de olika ångpunkterna. • Tex ånga vid 100oC separeras samtidigt som ett annat ämne passerar och avgår vid dess bestämda ångpunkt

 15. Kromotografi • Alla kromatografiska metoder involverar en rörlig fas(lösning) och en stationär fas(papper). En blandning löses i den rörliga fasen, transporteras genom den stationära fasen och genom kontakt med denna kommer olika komponenter i blandningen att separeras från varandra. Detta då olika ämnen har olika polaritet och kan transportera sig olika långt på pappret. • Används flitigt vid dopinkontroller och inom läkemedelsindustrin