e drejta e procedures penale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E Drejta e Procedures Penale PowerPoint Presentation
Download Presentation
E Drejta e Procedures Penale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

E Drejta e Procedures Penale - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

E Drejta e Procedures Penale. Dr. Lulzim Lelçaj. Objekti i veprimtarisë së Prokurorisë.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E Drejta e Procedures Penale' - james-sexton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
objekti i veprimtaris s prokuroris
ObjektiiveprimtarisësëProkurorisë
 • 1. Prokuroriaushtronndjekjenpenaledhepërfaqësonakuzënnëemërtështetitnëgjyq, merrmasadhembikëqyrekzekutimin e vendimevepenale, sidhekryendetyratëtjeratëparashikuarame ligj.
 • 2. Prokuroriaiushtronfunksionetnëpërmjetprokurorëve.

Create your first presentation

struktura e prokuroris
Struktura e Prokurorisë
 • Prokuroriaorganizohetdhefunksiononnëndrejtimin e ProkurorittëPërgjithshëmsistrukturë e centralizuar, kupërfshihenzyra e ProkurorittëPërgjithshëm, KëshilliiProkurorisëdheprokuroritëpranësistemitgjyqësor.
 • 1. Organet e prokurorisëjanë:
 • a) Prokuroria e Përgjithshme e Republikës;
 • b) prokuroriapranëGjykatëssëApelitpërKrimetëRënda;
 • c) prokuroritëpranëgjykatavetëapelit;
 • ç) prokuroriapranëgjykatëssëshkallëssëparëpërkrimetërënda;
 • d) prokuroritëpranëgjykatavetëshkallëssëparë.
 • 2. Përfaqësimiiprokurorisëbëhetnga:
 • a) ProkuroriiPërgjithshëm;
 • b) drejtuesit e prokurorivepranëgjykatavetëapelit;
 • c) drejtuesit e prokurorivepranëgjykatavetëshkallëssëparë.

Create your first presentation

prokurori
PROKURORI
 • 1.Prokuroriushtronndjekjenpenale, bënhetime, kontrollonhetimetparaprake, ngreakuzënëgjykatëdhemerrmasapërekzekutimin e vendimevenëpërputhje me rregullat e caktuaranëkëtëKod.
 • 2. Prokurorikatëdrejtëtëmosfillojëosetëpushojëprocedimin penal nërastet e parashikuaranëkëtëKod.
 • 3. Kurnukështëidomosdoshëmankimioseautorizimipërprocedim, ndjekjapenaleushtrohetkryesisht.
 • 4. Urdhratdheudhëzimet e prokuroritmëtëlartëjanëtëdetyrueshmepërprokurorinmëtëulët.
 • 5. Prokurorimëilartëkatëdrejtëtëvendosëndryshiminoseshfuqizimin e vendimevetëmarrangaprokurorimëiulët me ankimosekryesisht.

Create your first presentation

ushtrimi i funksioneve t prokurorit
Ushtrimiifunksionevetëprokurorit
 • 1. Funksionet e prokuroritushtrohen:
 • a) nëhetimetparaprakedhenëgjykimet e shkallëssëparë, ngaprokurorëtpranëgjykatavetëshkallëssëparë;
 • b) nëgjykimet e çështjevetëankimuara, ngaprokurorëtpranëgjykatavetëapelitdhepranëGjykatëssëLartë.
 • 2. Prokurorimëilartëkatëdrejtëtëushtrojëkompetencat e prokuroritmëtëulët.(prokurori I rrethitose I pergjithshem)
 • 3. Nëseancëgjyqësoreprokuroriushtronfunksionet e tij me pavarësitëplotë.

Create your first presentation

e drejta eprokurorit per mosfillimin e ceshtjes penale
E drejtaeprokurorit per mosfillimin e ceshtjespenale
 • Prokurorikatedrejte:
   • Temosfillojeceshtjenpenale
   • Tedergojeceshtjen ne gjykate
   • Pushimin e procedimit penal
 • Debatilidhur me tedrejten e prokurorit per mosfilimin e procedimit penal apo per pushimin e tije cilaperben ne vetvetenjetedrejte per tedhenedrejtesidhe per tezgjidhur me themlnjeceshtje. (jurisprudenca e GjykatesKushtetuese)

Create your first presentation

heqja dor e prokurorit
Heqjadorë e prokurorit
 • 1. Prokurorikapërdetyrëtëheqëdorëkurekzistojnëarsyenjëanësiepërrastet e parashikuaranganeni 17. (heqjadore e gjqtarit)
 • 2. Mbideklarimin e heqjesdorëvendosin, sipasdetyravepërkatëse, drejtuesiiprokurorisëpranëgjykatëssëshkallëssëparë, iprokurorisëpranëgjykatëssëapelitdheProkuroriiPërgjithshëm. Përdrejtuesit e prokurorivevendosintitullarët e prokurorivetënjëshkallemëlart.
 • 3. Me vendiminqëpranondeklarimin e heqjesdorë, prokuroriqëkahequrdorëzëvendësohet me njëprokurortjetër.

Create your first presentation

rastet e z vend simit t prokurorit
Rastet e zëvendësimittëprokurorit
 • 1. Drejtuesiiprokurorisëvendoszëvendësimin e prokuroritkurekzistojnëarsyeseriozeqëlidhen me detyrën, sidhenërastet e parashikuaranënenet 16 dhe 17 paragrafiiparëshkronjat “a”, “b”, “ç”, “d” dhe “dh”. Nërastet e tjeraprokurorizëvendësohetvetëm me pëlqimin e tij. (papajtueshmerise se gjyqtarit)
 • 2. Kurdrejtuesiiprokurorisënukvendos, edhepsejanërastet e parashikuaranëparagrafin 1, ProkuroriiPërgjithshëmurdhëronzëvendësimin e prokurorit.
 • 3. Rregullat e caktuarapërheqjendorëdhezëvendësimin e prokuroritzbatohenedhepëroficerin e policisëgjyqësore.
 • K

Create your first presentation

kalimi i akteve nj prokurorie tjet r
Kalimiiaktevenjëprokurorietjetër
 • 1. Kurgjatëhetimeveparaprakeprokuroriçmon se veprapenaleështënëkompetencën e njëgjykatetëndryshmengaajopranësëcilësushtronfunksionet e tij, iakalonmenjëherëaktetprokurorisëpranëgjykatëskompetente.
 • 2. Prokuroriqëkamarrëaktet, nëqoftë se çmon se duhettëprocedojëprokuroriaqëiakadërguaraktet, njoftonProkurorin e Përgjithshëm, icili, pasishqyrtonaktet, cakton se cilaprokuroriduhettëprocedojëdhenjoftonprokuroritë e interesuara.
 • 3. Veprimethetimoretëkryeraparakalimitosecaktimittëbërësipasparagrafit 1 dhe 2, janëtëvlefshmedhemundtëpërdorennërastetdhenëmënyrat e parashikuarangaligji.

Create your first presentation

k rkimi i akteve nga nj prokurori tjet r
Kërkimi i akteve nga një prokurori tjetër
 • 1. Kurprokurorimerrdijeni se pranënjëprokurorietjetërjanë duke u zhvilluarhetimeparaprakenëngarkimtëtënjëjtit person dhepërtënjëjtinfakt, nëlidhje me tëcilinaiprocedon, njofton pa vonesëatëprokurori, duke ikërkuardërgimin e akteve.
 • 2. Prokuroriqëkamarrëkërkesën, kurnukështëdakord me të, informonProkurorin e Përgjithshëm, icilipasitëketëmarrëtëdhënat e nevojshme, vendos, sipasrregullave, mbikompetencën e gjykatës se cilaprokuroriduhettëprocedojëdhenjoftonprokuroritë e interesuara. Prokurorisësëcaktuaridërgohenmenjëherëaktetngaprokuroriatjetër.
 • 3. Aktet e hetimitparapraktëkryerangaprokuroritëndryshmejanëtëpërdorshmenërastetdhenëmënyrat e parashikuarangaligji.

Create your first presentation

objekti i veprimtaris s policise gjyqesore
ObjektiiveprimtarisësëPoliciseGjyqesore
 • Funksionete PoliciseGjyqesoreushtrohenngaoficerëtdheagjentët e PolicisëGjyqësore.

Create your first presentation

sh rbimet dhe seksionet e policis gjyq sore
Shërbimetdheseksionet e policisëgjyqësore
 • 1. Funksionet e policisëgjyqësorekryhen:
 • a) ngaoficerëtdheagjentët e policisëgjyqësoreqë u përkasinorganeve, tëcilëveligji u ngarkondetyrënpërtëkryerhetimeqëngaçastiqëmarrindijenipërveprënpenale;
 • b) ngaseksionet e policisëgjyqësoretëkrijuarapranëçdoprokurorierrethidhetëpërbëranganjëpersonelipolicisëgjyqësore;
 • c) ngashërbimet e policisëgjyqësoretëparashikuara me ligj.

Create your first presentation

funksionet e policis gjyq sore
Funksionete PolicisëGjyqësore
 • 1. PoliciaGjyqësore, me cilësinë e subjektittëprocedimit penal, kryenkëtofunksione:
 • a) merr dijeni për veprat penale;
 • b) parandalonosepengonpasojat e mëtejshmeqërrjedhinngavepratpenale;
 • c) kërkon autorët e veprave penale;
 • ç) kryenveprimet e nevojshmepërtësiguruarburimet e provësdhepërtëgrumbulluargjithçkaqëishërbenzbatimittëligjit penal;
 • d) kryençdohetimdheveprimtëurdhëruarosetëdeleguarngaorganiprocedues;

Create your first presentation

slide14

dh) kryenveprimeproceduralepërekzekutimin e vendimevegjyqësorepenale;

 • e) kryenveprimenëkuadërtëmarrëdhënievejuridiksionalepenale me autoritetet e huajabrendaapojashtëterritorittëRepublikëssëShqipërisë;
 • ë) kryenveprimetnëzbatimtëligjit nr. 10 192, datë 3.12.2009 "Përparandalimindhegoditjen e krimittëorganizuardhetrafikimitnëpërmjetmasaveparandaluesekundërpasurisë";
 • f) kryençdodetyrëtëtjetërtëparashikuarnëlegjislacioninnëfuqi.
 • PoliciaGjyqësoredokumentonkryerjen e funksionevetësajnëpërputhje me rregullat e KodittëProcedurësPenale.".

Create your first presentation

slide15

Policiagjyqesorepraktikishtushtronndjekjenpenale

 • Policiagjyqesoreepron me iniciative
 • Funskionet e sajpoiciagjyqesore I kryennendrejtimindhekontrollin e Prokurorit.
 • Policiagjyqesoredetyrohettezbulojemenjeherevepratpenaledheteinformojemenjehereprokurorinpermesreferimitteveprespenale.
 • Referimi me shkrim I veprespenaletekprokurori.
 • Veprimethetimoreurdherohenosedelegohenngaprokurori
 • RaportimesProkuroritdhePolicisegjyqesorejanemaredhenjevartesidhebashkepunimi.

Create your first presentation

var sia e policis gjyq sore
Varësia e PolicisëGjyqësore
 • 1. PoliciaGjyqësoreiushtronfunksionet e sajnënvarësinë e prokuroritdhedrejtohet e kontrollohetprejtij.
 • 2. PoliciaGjyqësorezbatonurdhratdheudhëzimet e prokuroritpërpërcaktimin e çështjeveqëduhenhetuar me përparësi, veprimevekonkreteqëduhenkryer, sidhekohëzgjatjen e nevojshmetëhetimeve.
 • 3. Prokuroritëdhegjykatatdisponojnëdrejtpërsëdrejtipersonelin e seksionevedhemundtëshfrytëzojnëçdoshërbimtëPolicisëGjyqësore.".

Create your first presentation

vart sia e policis gjyq sore sipas k pr penale
Vartësia e policisëgjyqësoresipas K. Pr.Penale
 • 1. Seksionet e policisëgjyqësorevarenngadrejtuesit e prokurorivetërretheve.
 • 2. Oficeriqëshërbennëpolicinëgjyqësorepërgjigjetparaprokurorittërrethitpërveprimtarinë e zhvilluarngaaivetëdhengapersonelivartës.
 • 3. Oficerëtdheagjentët e policisëgjyqësorejanëtëdetyruartëzbatojnëdetyratqë u janëcaktuarngaprokurori. Pjesëtarët e seksionevenukmundtëhiqenngaveprimtaria e policisëgjyqësoreveçse me pëlqimin e ProkurorittëPërgjithshëm.
 • 4. Gjykatatdheprokuroritëdisponojnëdrejtpërsëdrejtipersonelin e seksionevedhemundtëshfrytëzojnëçdoshërbimtëpolicisëgjyqësore.

Create your first presentation