1 / 16

PROFITNA INTELIGENCA Križišče kreativnosti 10.2.2009 Simon Mokorel, SUN kreativne rešitve

PROFITNA INTELIGENCA Križišče kreativnosti 10.2.2009 Simon Mokorel, SUN kreativne rešitve. PODJETJA DANES. Podjetja so v današnjih dneh pred izzivom, da poiščejo inovativne poti za ustvarjanje oz. povečevanje dobička, nekatera podjetja pa celo rešujejo svoj obstoj.

jam
Download Presentation

PROFITNA INTELIGENCA Križišče kreativnosti 10.2.2009 Simon Mokorel, SUN kreativne rešitve

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROFITNA INTELIGENCA Križišče kreativnosti 10.2.2009 Simon Mokorel, SUN kreativne rešitve Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 2. PODJETJA DANES Podjetja so v današnjih dneh pred izzivom, da poiščejo inovativne poti za ustvarjanje oz. povečevanje dobička, nekatera podjetja pa celo rešujejo svoj obstoj. Da bi podjetja pravilno definirala te smernice, so na voljo orodja poslovne inteligence, ki identificirajo specifične strateške akcije – z direktnimi, sledljivimi učinki na profit. Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 3. OSNOVNI NAMEN PODJETNIŠTVA Osnovni namen vseh poslovnih aktivnosti je ustvarjanje dobička. Vendar se večina od nas ukvarja predvsem z upravljanjem prihodkov in stroškov... ... namesto, da bi že v naprej vedeli, kako odločitve danes vplivajo na profit jutri. To dosežemo z uporabo orodij PI. Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 4. UPRAVLJANJE S PROFITOM PI govori o upravljanju s profitom in ne o upravljanju za profit. Dostop oz. vpogled v profitabilnost posameznega produkta nam omogoča, da direktno in proaktivno upravljamo profit. Podatki o profitu, ki so podjetjem na voljo iz finančnih aplikacij, podajajo le trenutno informacijo finančnega stanja podjetja. Če jih smiselno vključimo v orodja poslovne inteligence nam prikažejo tudi detaljno in časovno komponento, ki je nujno potrebna, da spremenimo trenutno informacijo o dobičku v efektivno in sledljivo akcijo za njegovo izboljšanje. Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 5. POSTAVITE SI VPRAŠANJE Kakšno korist bi imeli, če bi natančno vedeli, kolikšen del profita prinaša podjetju posamezen produkt, storitev, stranka, sredstvo, zaposlen v podjetju, posamezen poslovni proces? Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 6. ORODJA PROFITNE INTELIGENCE PI orodja nam podajajo detaljne informacije o profitabilnosti vseh ključnih elementov podjetja. Uporabnost teh orodij pride še posebej do izraza, ko ravnamo z različnimi spremenljivkami, ki vplivajo na profit npr. cena zaposlenih, cena materiala, fiksni stroški, osnovna sredstva investicije ..., ker lahko v trenutku vidimo učinek njihove spremembe na bodoči profit. Z uporabo PI orodij nadgrajujemo finančno računovodstvo. Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 7. UPORABLJAJTE KAR IMATE PI orodja se ne ukvarjajo neposredno s poslovnimi procesi, ampak omogočajo pogled z druge perspektive. Večina podjetij ima natančne informacije o cenah materialov, proizvodnih sredstvih, procesnih stroških in vseh ostalih spremenljivkah, ki so vključene v produkcijo. Na drugi strani imajo tudi neke okvirne informacije o predvidevanju prodaje. PI orodja povezujejo te informacije na smiseln način. Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 8. KAJ MANJKA Česar verjetno nimate, je povezava med obema stranema – smiselno opredeljena povezava med produkcijo in prodajo. Brez te povezave je praktično nemogoče izluščiti informacijo o profitabilnosti sredstev, produktov,... PI orodja premoščajo to praznino in po do sedanjih analizah trga prispevajo 3-5% vrednosti realizacije dodatnega učinka na dobiček. Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 9. POVEČANJE PROFITABILNOSTI Z UPORABO PI ORODIJ • Odstranimo neprofitabilne produkte • Maksimizirajmo človeški kapital • Merimo človeški kapital • Optimizirajmo izkoriščenost sredstev Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 10. ČLOVEŠKI KAPITAL • spremenimo razmišljanje iz kako so delavci zaposleni, v kako so efektivni (aktivnost je različna od produktivnosti) • najosnovnejše merilo produktivnosti je prispevek k profitu • kolikšen je prispevek posameznega delavca k celotnemu profitu • ali je trženjska pot, ki smo jo izbrali najoptimalnejša glede na dane pogoje Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 11. NEIZKORIŠČENOST SREDSTEV • Pravilna razporeditev človeškega kapitala je bistvenega pomena • Vendar je enako pomembna tudi pravilna razporeditev vseh ostalih sredstev • Veliko podjetij spremlja le stanje izkoriščenosti sredstev, ne pa tu profitabilnosti sredstev • Če delajo stroji s 100% izkoriščenostjo, ali to tudi pomeni, da delajo z najvišjo možno profitabilnostjo Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 12. KAKO PROAKTIVNO UPRAVLJAMO PROFIT • Jasno viden profit • Rangiranje , kategoriziranje, segmentiranje • Modeliranje priložnosti • Implementacija in merjenje rezultatov Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 13. ANALIZA PROFITABILNOSTI Rangiranje produktov v 4 razrede • Majhni vložki, nizek profit • Veliki vložki, nizek profit • Veliki vložki, visok profit • Majhni vložki, visok profit Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 14. VPRAŠANJA • Ali veste koliko morate proizvajati in prodati da dosežete zastavljeniprofit? • Ali veste ali je vaša investicija v razvoj smiselna oz. kdaj se povrne? • Ali veste kako vpliva povečanje investicije na vaš finančni načrt? • Ali veste koliko vas stanejo neplačniki in kako to vpliva na vaše poslovanje? • Ali veste kateri kredit je za vas najugodnejši? • Ali veste kakšen popust dat stranki za hitrejša plačila? • Ali ste se kdaj vprašali zakaj ni finančnih sredstev na računu, čeprav poslovni izid izkazuje dobiček? • Ali veste zakaj je stanje na računu pozitivno vendar kaže poslovni izid izgubo? • Ali poznate mejno produktivnost, ki je potrebna za doseganje dodanih vrednosti da boste uspešnejši na razpisih? • Ali veste kdo ali kaj krije režijske stroške? • Ali veste kdaj se vam povrne vlaganje v izobraževanje zaposlenih? • Ali veste kdaj se vam povrne vlaganje v reklamiranje produkta in kako tovpliva na prodajno ceno? • Ali veste , kdaj se vam splača povečevati proizvodnjo in prodajo? • Ali veste koliko se vam lahko zniža prodaja, da boste na trgu preživeli? • Ali veste koliko vam lahko narastejo stroški da boste še vedno dobičkonosni? Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 15. ZAKLJUČEK PI orodja nam omogočajo podroben vpogled v katerokoli poslovno odločitev. In najpomembneješe – s temi orodji lahko proaktivno upravljamo s profitom. Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

 16. Hvala za pozornost • Kontakt: Simon Mokorel • sun@t-2.net • GSM: 041 670 761 Profitna inteligenca SUN kreativne rešitve

More Related