beled yelerde faal yet raporu
Download
Skip this Video
Download Presentation
BELEDİYELERDE FAALİYET RAPORU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BELEDİYELERDE FAALİYET RAPORU - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on

BELEDİYELERDE FAALİYET RAPORU. YASAL DAYANAK. 5393 sayılı Belediye Kanunu (md.56) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (md.41) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 5393 sayılı Kanun (md. 56).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BELEDİYELERDE FAALİYET RAPORU' - jalene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beled yelerde faal yet raporu
BELEDİYELERDE

FAALİYET RAPORU

yasal dayanak
YASAL DAYANAK
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu (md.56)
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (md.41)
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

5393 say l kanun md 56
5393 sayılı Kanun (md. 56)
 • Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde;
  • Stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri,
  • Belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu,
  • Meydana gelen sapmaların nedenlerini,
  • Belediye borçlarının durumunu,
  • Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
  • Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

5018 say l kanun md 41
5018 sayılı Kanun (md.41)
 • Kanun kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelerin bütçelerinde ödenek tahsisi yapılmış harcama birimlerince faaliyet raporu hazırlanması gerekmektedir. Kanunun ilgili hükümlerine göre;
  • Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.
  • Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

5018 say l kanun md 411
5018 sayılı Kanun (md.41)
 • Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.
 • İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

y netmelik
Yönetmelik
 • Faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” (17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı RG) detaylı açıklamalar getirmekte ve raporun içeriğini belirlemektedir.
 • Faaliyet raporlarının hazırlanmasında stratejik plan ve performans programı temel veri olarak kullanılmaktadır,
 • Performans programı uygulamaları ile izleme ve değerlendirme sonucu elde edilen verilere faaliyet raporunda yer verilmektedir,
 • Faaliyet raporlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez,

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

faal yet raporu s rec
FAALİYET RAPORU SÜRECİ

Performans Programı

Stratejik Plan

Yılsonu Faaliyet Raporu

Üç/Altı Aylık Raporlar

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

faal yet raporu lkeler
FAALİYET RAPORU İLKELERİ
 • Sorumluluk: Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır,
 • Doğruluk ve Tarafsızlık: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur,
 • Açıklık: Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır,
 • Tam Açıklama: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir
 • Tutarlılık: Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır

 • Yıllık Olma: Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

b r m faal yet raporu
BİRİM FAALİYET RAPORU
 • Birim faaliyet raporu bütçede kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri (daire başkanı, müdür, şube müdürü) tarafından hazırlanır,
 • Belediye harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar başkana sunulur,
 • Başkan, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir,
 • Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur,

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

dare faal yet raporu
İDARE FAALİYET RAPORU
 • İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde belediye başkanı tarafından hazırlanır.
 • Belediye ve bağlı kuruluşlarınca hazırlanan idare faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine sunulur.
 • Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının faaliyet raporları Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştay’a ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.
 • Sayıştay veya İçişleri Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca elektronik ortamda da gönderilir.
 • Belediye başkanları, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan meclislere karşı sorumludur.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

faal yet raporu kapsami i
FAALİYET RAPORU KAPSAMI I
 • Genel Bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir,
 • Amaç ve Hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir,

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

faal yet raporu kapsami ii
FAALİYET RAPORU KAPSAMI II
 • Faaliyetlere İlişkin Mali Bilgiler: Bu başlık altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır,
 • Faaliyetlere İlişkin Performans Bilgileri: Bu başlık altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

faal yet raporu kapsami iii
FAALİYET RAPORU KAPSAMI III
 • Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.
 • Öneri ve Tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

faal yet raporu ekl i
FAALİYET RAPORU ŞEKLİ I

………..YILI

………….. FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

faal yet raporu ekl ii
FAALİYET RAPORU ŞEKLİ II

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

ayrintili ndek ler i
AYRINTILI İÇİNDEKİLER I

………..YILI

………….. FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon: Misyon, Vizyon ve İlkeler

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Mevzuatla (5393, 5216 vb.) verilen görev, yetki ve sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı: Arsalar, araziler, binalar, araçlar, tesisler vb.

2- Örgüt Yapısı: Organlar, örgüt yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Donanım, kullanılan programlar, yazılımlar-işletim sistemleri

4- İnsan Kaynakları: İnsan kaynakları yapısı, hizmet içi eğitim

5- Sunulan Hizmetler: Sektörler ve alt sektörler itibarı ile belediye birimleri tarafından sunulan hizmetlerin listesi

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Uygulanan iç kontrol sistemi hakkında tanıtıcı bilgiler

D- Diğer Hususlar: Açıklanmasında yarar görülen hususlara yer verilir.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

ayrintili ndek ler ii
AYRINTILI İÇİNDEKİLER II

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri: Stratejik amaç ve hedefler

B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Vizyonun açılımı, temel stratejik amaçlar, varsa politikalar

C- Diğer Hususlar: Açıklanmasında yarar görülen hususlara yer verilir.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

ayrintili ndek ler iii
AYRINTILI İÇİNDEKİLER III

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları: Gelir ve gider bütçelerine ilişkin sonuç raporları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Temel mali tabloların açıklanması ve yorumlanması

3- Mali Denetim Sonuçları: İç kontrol sistemi, belediye meclisi denetimi ve dış denetim sonucunda hazırlanan raporlar hakkında tanıtıcı-açıklayıcı bilgiler

4- Diğer Hususlar: Açıklanmasında yarar görülen hususlara yer verilir.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

ayrintili ndek ler iv
AYRINTILI İÇİNDEKİLER IV

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: Sektörler ve alt sektörler itibarı ile, birimler tarafından yürütülen ve Kurumsal Performans Programı’nda yer alan faaliyet ve projeler hakkında raporlara yer verilir.

2- Performans Sonuçları Tablosu: Gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin, Kurumsal Performans Programı’nda yer alan performans hedefleri ile karşılaştırıldığı tablo.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Performans sonuçları hakkında değerlendirme raporu

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Performans Programı’nın uygulanmasının izlenmesi amacıyla oluşturulmuş olan Performans Bilgi Sistemi’nin işleyişi hakkında objektif ve güvenilir bilgilerin yer aldığı rapor.

5- Diğer Hususlar: Açıklanmasında yarar görülen hususlara yer verilir.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

ayrintili ndek ler v
AYRINTILI İÇİNDEKİLER V

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler: Kurumun son 1 yıl içinde elde ettiği üstünlükler hakkında bilgiler

B- Zayıflıklar: Kurumun son 1 yıl içinde sahip olduğu zayıflıklar hakkında bilgiler

C- Değerlendirme: Kurumun üstün ve zayıf yönleri hakkında objektif ve güvenilir bilgilerin yer aldığı değerlendirme raporu.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Sektörler ve alt sektörler itibarı ile, birimler tarafından yürütülen ve faaliyet ve projelerin başarısını (idarenin performansını) artırmaya yönelik öneri ve tedbirler.

EKLER: İç Kontrol Güvence Beyanı,

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

rnek tablo
ÖRNEK TABLO

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği

ad