aip si n hi d k avigt c n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
aip si]n&> hi(d<k Avigt C[.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

aip si]n&> hi(d<k Avigt C[. - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ci]hiN Brt lilJBiE p\i¹yipk, ~) b).v).Sih b).a[D`. kiƒl[j, g[bnSi p)rn) drgih pis[, amdivid hiEv[, vQviN Sh[r - 363030 fi[n n>br : {02752} 243591. aip si]n&> hi(d<k Avigt C[. (m#ii[ hv[ aipN[ aijn) yi#ii S$ kr)a[ C)a[. aij[ tm[ S&> m[LvSi[ ? E-m[El Kit&> k[v) r)t[ Ki[lv&>

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'aip si]n&> hi(d<k Avigt C[.' - jalene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aip si n hi d k avigt c
ci]hiN Brt lilJBiE

p\i¹yipk,

~) b).v).Sih b).a[D`. kiƒl[j,

g[bnSi p)rn) drgih pis[,

amdivid hiEv[,

vQviN Sh[r - 363030

fi[n n>br : {02752} 243591

aip si]n&> hi(d<k Avigt C[.
m ii hv aipn aijn yi ii s kr a c a
(m#ii[ hv[ aipN[ aijn) yi#ii S$ kr)a[ C)a[
 • aij[ tm[ S&> m[LvSi[ ?
  • E-m[El Kit&> k[v) r)t[ Ki[lv&>
  • b)J Äy(ktn[ E-m[El k[v) r)t[ mi[klvi[
  • aiv[li E-m[El k[v) r)t[ Ô[E aYvi vi>c) Skiy
  • kÀ¼y*Trmi> pD[l) fiEln[ k[v) r)t[ E-m[Elmi> Ô[Dv) Attach krv)
  • vFirini / nkimi E-m[El k[v) r)t[ d*r kr) Skiy
slide3

kÀ¼y*Trn) m[En Av)c cil& kr) CPU n) Av)c cil& kri[ a[Tl[

tmn[ tmiri kÀ¼y*Trn) m&²y Ak|)n Ô[vi mLS[

slide4

{2} EºTrn[T S$ krvi miT[ EºTrn[T a[ks¼li[rr pr kl)k kri[

{Ô[ mi[D[m cil& hS[, p]si Br[li hS[, a[kT)v hS[,

v[l)D)T) hS[ ti[ j EºTrn[T cil& YS[}

{1} TiAkbir pr rh[li ATiT< bTn pr kl)k kri[

slide5

{1} ah)> Address Barmi> www.google.co.in TiEp kri[ {lKi[} an[ Enter aipi[ aYvi Go pr kl)k kri[

{2} rih j&ai[ p\(k|yi YE rh) C[ p\(k|yi p*N< Yyi bid aigL vFi[

slide7

Ô[ agiu Kit&> Ki[liv[l&> hi[y ti[ ah)> (vgt Bri[ an[ siEn En kri[

nv&> Kit&> Ki[lvi miT[ ah)> kl)k kri[

slide8

nv&> Kit&> Ki[lvi miT[ ah)> mi>g[l) (vgti[ Brv) aivÆyk C[.

tm[ j[ nimY) E-m[El Kit&> Ki[lvi mi>gti hi[y t[ lKi[

slide9

ah)> alg alg p\Åni[ aip[li hS[ t[mi>Y) a[k p\Ån ps>d kri[

tm[ ps>d kr[l p\Ånni[ jvib ah)> lKi[

tmir&> aºy E-m[El srnim&> ah)> lK) Ski[ Ci[.

ah)> (c#imi> d[Kiti axri[ Kil) Kinimi> TiEp krvi fr(jyit C[

slide10

Google E-mail s[vin) Srti[ ah)> vi>cvi mLS[

Ô[ Srti[ Av)kiy< hi[y ti[ h&> Av)kir&> C&>. mir&> a[kiuºT bnivi[ t[ni pr kl)k kri[

slide11

ai p\miN[ tmir[ tmir) pi[tin) mi(ht) Brv)

tm[ j[ li[g)n nim riKvi mi>gi[ Ci[ t[ hilmi> upl¾F C[ t[ tpisvi miT[

ai[Cimi> ai[Ci aiq axri[n) l>biEviLi[ pisvD< ps>d krvi[ fr(jyit C[

slide15

tmir&> E-m[El Kit&> hv[ K&l) gy&> C[ t[ni miT[ a(Bn>dn

ah)> kl)k krviY) tm[ tmir&> E-m[El Kit&> Ô[E Ski[ Ci[

slide16

{1} aipN[ aipNi j E-m[El Kitimi> C)a[ t[ ah)>Y) ÔN) Skiy C[

{2} vi>µyi vgrni E-m[El GiTiaxri[mi> d[KiS[

Ô[ E-m[El vi>cvi[ hi[y ti[ t[n) upr kl)k krviY) t[ E-m[Elmi> rh[l) (vgti[ aipN[ vi>c) Sk)a[ C)a[

{3} ah)> Enbi[ksmi> k&l k[Tli E-m[El vi>µyi vgrni pDyi C[ t[ ÔN) Skiy C[

slide18

{1} hv[ E-m[El ki[En[ pN mi[klvi[ hi[y ti[ si]p\Ym lKiN lKv&> pD[ t[ miT[ ah)> kl)k kri[

{2} j[ Äy(ktn[ tm[ E-m[El mi[klvi mi>gi[ Ci[ t[n&> srnim&> ah)> lKi[

{3} ah)> tm[ j[ mi(ht) mi[kli[ Ci[ t[ni[ (vPy lKi[

{4} Ô[ tmiri kÀ¼y*Trmi>Y) t]yir fiEl Ô[Dv) {mi[klv)} hi[y ti[ ah)> kl)k kri[

{5} ah)> ai j³yimi> tm[ lKiN lK) Ski[ Ci[

slide19

ah)> j[ Äy(ktn[ E-m[El mi[kl)a[ t[n&> nim lKv&>

{CC ni[ aY< Yiy C[ Carbon Copy} ai Bigmi> a[ Äy(ktn&> nim

lKvin&> C[ k[ j[n[ tm[ kib<n ki[p) mi[klvi mi>gi[ Ci[

{BCC ni[ aY< Yiy C[ Blind Carbon Copy}a[k siY[ GNi li[ki[n[

E-m[Elkrti hi[y an[ ki[En[ Kbr n pDvi d[v) hi[y k[ ai E-m[El

b)Ô li[ki[n[ pN mi[klvimi> aiÄyi[ C[ Ryir[ BCC ni[ upyi[g Yiy C[

ah)> Attach File tm[ Ô[E Ski[ Ci[

ah)> tm[ ai (sviyn&> lKiN pN lK) Ski[ Ci[

slide21

aipN[ mi[kl[l m[El {Sent mail} pr kl)k kr)n[ Kitr) kr) Sk)a[ C)a[

k[ aipNi[ E-m[El sim[n) Äy(ktn[ mÇyi[ C[ k[ k[m

hv[ Enbi[ks pr kl)k kr) b)Ô ki[E E-m[El aiÄyi C[ k[ k[m t[ j&ai[

slide22

ki[EpN E-m[Eln[ kiQ) ni>Kvi[ { Delete krvi[ } hi[y ti[ si]p\Ym bi[ks pr T)kmik< kri[

Ryirbid kiQ) ni>Ki[ (vkÃp pr kl)k kri[ tmiri[ E-m[El hv[ Enbi[ksmi> d[KiS[ nh)>

slide23

Ô[ aipN&> kiy< p*N< YE gy&> hi[y an[ E-m[Elmi>Y) bhir n)kLv&> hi[y ti[ s)Fi j

kli[z bTn pr jvin[ bdl[ siEn aiuT kr)n[ bhir n)kLi[

aip si ni k b k b aibir

aip si]ni[ K*b K*b aiBir

p\i. Brtk&mir a[l. ci]hiN

~) b).v).Sih b).a[D`. kiƒl[j, vQviN