Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Hajaasustuse veeprogrammi infopäev 28.05.2009. Rapla Maavalitsus Tiina Martin. Regionaalministri 30.04.2008 käskkirja nr 59 muudatused (sulgudes programmdokumendi numbrid):. Ei muudetud sissekirjutuse kuupäeva 01.01.2008 (11.2.1.1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jaime-randolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009

Hajaasustuse veeprogrammi infopäev 28.05.2009

Rapla Maavalitsus

Tiina Martin


Regionaalministri 30 04 2008 k skkirja nr 59 muudatused sulgudes programmdokumendi numbrid
Regionaalministri 30.04.2008 käskkirja nr 59 muudatused (sulgudes programmdokumendi numbrid):

 • Ei muudetud sissekirjutuse kuupäeva 01.01.2008(11.2.1.1).

 • 30% ulatuses abikõlbulikest kuludest kaetakse vee analüüsi ja veesüsteemi rajamisega kaasnevate uuringute ja projekteerimise kulud(9.5).

 • Ühe majapidamise jaoks saab toetust eraldada vaid üks kord, välja arvatud juhul, kui projekti tulemusena tagati joogivee kättesaadavus, kuid joogivee kvaliteet ei vasta nõuetele ja selle parandamiseks on vajalik paigaldada lisaseadmed. Sellisel juhul võib järgnevates taotlusvoorudes toetada joogivee kvaliteeti parandavate seadmete soetamist(9.7).


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009

 • Täiendava taotlusvooru korraldamise puhul on kohalik omavalitsus kohustatud informeerima sellest maavalitsust ning avaldama vastava info üks kuu enne taotluste esitamise tähtpäeva maakonna- ja vallalehes ning edastama info avalikustamiseks maavalitsuse ja valla veebilehtedel (10.3).

 • Taotluste menetlemise tähtaeg on maksimaalselt 40 tööpäeva taotluste esitamise tähtpäevast arvates, kuni kohalik omavalitsus langetab komisjoni ettepanekul taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse(12.3).


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009

 • Kohalik omavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saajad oma veebilehel, kusjuures info toetuse saajate kohta peab olema kättesaadav kuni 31.12.2012 (12.14).

 • Kohalik omavalitsus ei avalikusta andmeid taotlejate ja nende poolt esitatud taotluste kohta, mille suhtes langetati taotluse rahuldamata jätmise otsus, nende osas võib avalikustada vaid statistilisi ülevaateid (12.15).


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009

 • Toetuse kasutamist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping, mis sõlmitakse hiljemalt 6 kuu jooksul toetuse rahuldamise otsusest arvates (13.1).

 • Projekti aruanne peab olema esitatud taotlusjärgsesse kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva. Kui projekti käigus rajati või süvendati salvkaevu, lisatakse aruandele projekti lõppedes tehtud veeanalüüs (13.4).


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009

 • Toetuse saajal on õigus asukohajärgsest tervisekaitsetalitusest saada konsultatsiooni veeproovide analüüside, terviseohtude ja nende vähendamise võimaluste kohta (15.3).

 • KOV peab kandma tagasinõutud toetuste ja projektide odavamal elluviimisel vabanenud vahendite riigipoolse osa või toetusteks eraldamata jäänud vahendid EASi arvele, kui neid ei kasutata järgmise aasta taotlusvooru taotluste rahastamiseks, hiljemalt järgmise aasta 15.detsembriks (16.10).


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009


Muudatus toetuse taotlemise vormil
Muudatus toetuse taotlemise vormil: odavamal elluviimisel vabanenud vahendid üle järgnevasse aastasse, kui neid kasutatakse järgmise aasta programmi tegevuste rahastamisel.

 • KÄESOLEVA TAOTLUSE ALLKIRJASTAMISEGA ANNAN OMA NÕUSOLEKU PÄRAST POSITIIVSE OTSUSE LANGETAMIST AVALDADA VALLAVALITSUSE VEEBILEHEL JÄRGMIST INFORMATSIOONI:

  1.Toetuse saaja nimi

  2. Projekti nimetus

  3.Toetuse ja projekti kogumaht

  4.Projekti eesmärgid ja tegevused

  5.Projekti ajaline kestus


Ehitusluba 11 2 10 3
Ehitusluba(11.2.10.3) odavamal elluviimisel vabanenud vahendid üle järgnevasse aastasse, kui neid kasutatakse järgmise aasta programmi tegevuste rahastamisel.

 • Salvkaevu puhul:

  - kui on avalikkusele suunatud funktsioon siis, ehitusluba vajalik

  - kui on tegu 20m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitisega, millel pole avalikkusele suunatud funktsiooni, siis pole luba vaja

 • Puurkaevu puhul:

  Vastavalt keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a. määrusele nr.8  punktidele 2.6 ja 2.7 koosneb projekt puurkaevu projektist ja tellija soovil veehaarde ehitusprojektist. Seega ei peaks  ehitusprojekt olema kohustuslik ja Eesti Geoloogiakeskus on puurimisloa väljastamisel arvestanud kohaliku omavalitsuse puurkaevu asukoha kooskõlastust.


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009

 • Torustiku rajamise puhul sõltub ehitusloa saamine sellest, kas tegemist on:

  - ühe ehitise teenindamiseks ettenähtud tehnosüsteemiga (vajalik kirjalik nõusolek muutmisel või tervikuna asendamisel),

  - olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis, mis ühendatakse võrguettevõtjale kuuluva liinirajatisega (rajamiseks pole vaja luba)

  - tehnovõrgu või -rajatisega (vajalik ehitusluba).


Vee anal s
Vee analüüs kas tegemist on:

Veeanalüüs tehakse nende näitajate osas, mida peab vajalikuks Tervisekaitseinspektsiooni regionaalse talituse maakondlik spetsialist, järgmistel juhtudel:

Enne taotluse esitamist on vee analüüs vajalik kui:

- projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine,

- rajatakse joogiveetorustikku olemasolevast kaevust.

Pärast projektis kavandatud tööde teostamist on vee analüüs vajalik (projekti lõpus):

- kui rajati või süvendati salvkaevu;

- kui projekti eesmärgiks oli vee kvaliteedi parandamine;

- puurkaevude rajamise korral teeb veeanalüüsi selle ehitanud ettevõte (veeanalüüs on kohustuslik puurkaevu passi jaoks).


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009

VEE ANALÜÜS kas tegemist on:


J relevalve
Järelevalve kas tegemist on:

 • Kõik said maavanema 26.veebruari 2009 korralduse nr 147, kus on kirjas projektid mille osas viiakse läbi paikvaatlus.

 • Järelevalve käigus viiakse läbi vastavuskontroll ehk kontrollitakse, kas omavalitsus on täitnud kehtivaid nõudeid (veebileht, komisjon, teavitamine, kontroll-leht, Tervisekaitse seisukoht, hindamislehed, KOV-i otsusest informeerimine, toetuse kasutamise lepingud, aruande kontroll-leht).

 • Järelevalve lõpeb nn kaevu vaatamisega koos omavalitsuse töötajaga. Ainult kaetud tööde puhul paikvaatlust ei toimu, sest kaetud tööde akti tegemisel peab kohalikku omavalitsuse poolt määratud isik kontrollima veesüsteemide nõuetekohast rajamist (14.3).


Hajaasustuse veeprogrammi infop ev 28 05 2009