slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Małgorzata Klimka Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Małgorzata Klimka Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodz

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
ivor-cochran

Małgorzata Klimka Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodz - PowerPoint PPT Presentation

129 Views
Download Presentation
Małgorzata Klimka Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodz
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Międzynarodowe seminarium na temat edukacji kobiet z regionów wiejskich25 Czerwiec 2013 Łódź Sytuacja edukacyjna bezrobotnych kobiet w regionie łódzkim Małgorzata Klimka Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodz

 2. Plan prezentacji 1. Wymagania rynku pracy a sytuacja edukacyjna bezrobotnych kobiet regionów wiejskich województwa łódzkiego. 2. Informacja na temat badań. 3. Charakterystyka grupy badawczej. 4. Narzędzia badawcze. 5. Wyniki badań. 6. Podsumowanie.

 3. Wprowadzenie „Rynek pracy – obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży pracy i popytu na pracę, na rynku pracy mają miejsce transakcje kupna pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzeda¿y pracy. Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy, podać natomiast reprezentowana jest przez poszukujących pracy” Encyklopedia Zarządzania

 4. Introduction Ostatnie dziesięciolecia przyczyniły się do wystąpienia zmian na rynku pracy. Współcześnie, jest on kształtowany przez takie czynniki jak: - globalizacja, - wzrost znaczenia sektora usług - zmieniające się systemy wartości, - wzrost znaczenia samozatrudnienia, - dynamiczny rozwój technologii.

 5. Introduction W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią adaptację pracowników do wymagań rynku pracy, między innymi w zakresie realizowania odpowiednich programów edukacyjnych. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mogą być narażone na ryzyko wykluczenia z rynku pracy, z punktu widzenia moich badań - bezrobotnych kobiet na obszarach wiejskich.

 6. Kobiety według poziomu wykształcenia: dane Głównego Urzędu Statystycznego

 7. Cel badań Analiza autopercepcji kobiet z badanej grupy w kontekście postrzegania własnego wykształcenia, kompetencji i umiejętności jako zasobów atrakcyjnych dla potencjalnego pracodawcy. Analiza strategii radzenie sobie ze stresem w kontekście sytuacji edukacyjnej. Analiza poczucia koherencji badanej grupy w odniesienie do sytuacji edukacyjnej.

 8. Charakterystyka grupy badawczej:miejsce zamieszkania T W badaniu wzięło udział 30 kobiet zamieszkujących wsie należące do powiatu Głowno

 9. Charakterystyka grupy badawczej: wiek Średni wiek badanych kobiet: 47.5 lat. Najmłodsza badana miała 24.0 lata, najstarsza 57.0. Kobiety są zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Głownie, brały udział w badaniu w okresie od stycznia do czerwca 2013.

 10. Charakterystyka grupy badane:poziom wykształcenia Wyższe - 3 Wykształcenie średnie zawodowe - 7 Wykształcenie średnie ogólnokształcące - 7 Wykształcenie zawodowe - 8 Wykształcenie podstawowe - 5

 11. Baza teoretyczna 1. Koncepcja slutogenezy A. Antonovskyego 2. Koncepcja strategii radzenia sobie ze strese N.S. Endlera i J.D.A Parkera

 12. Poczucie koherencji „Globalna orientacja człowieka wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma dominujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter ustrukturyzowany, przewidywalny i wytłumaczalny; ma dostęp do środków, które mu pozwolą sprostać wymaganiom, jakie stawiają te bodźce; wymagania te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania.” Pasikowski T (2001), Struktura i funkcje poczucia koherencji: analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja. W: Sêk H., Pasikowski T. (red.). Zdrowie - Stres - Zasoby. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznañ, ss.71–87.

 13. Poczucie koherencji • Zaradność, • Sensowność, • Zrozumiałość.

 14. Style radzenia sobie za stresem • Styl skoncentrowany na zadaniu, • Styl skoncentrowany na emocjach, • Styl skoncentrowany na unikaniu.

 15. Narzędzia badawcze - Kwestionariusz Orientacji życiowej SOC (Sense Of Coherence Scale) A. Antonovsky’ego - Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS N.S. Endlera i J.D.A Parkera w polskiej adaptacja: J. Strelaua, A. Jaworskije, K. Wrzeœniewskiego, P. Szczepaniaka. - Ankieta do analizy percepcji własnej sytuacji na rynku pracy, stworzona na potrzeby badania.

 16. Wyniki badań Ogólny poziom koherencji: średni wynik - 93 Styl skoncentrowany na zadaniu: średni wynik - 32 Styl skoncentrowany na emocjach: średni wynik - 73 Styl skoncentrowany na unikaniu: średni wynik - 54 Poziom percepcji własnej atrakcyjności na rynku pracy: 7

 17. Wyniki badań Jakiej pomocy oczekiwałyby badane, aby poprawić swój wizerunek na rynku pracy. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to: - więcej bezpłatnych kursów kształcących konkretne umiejętności, organizowanych w okolicy miejsca zamieszkania, dojazd do Łodzi jest zbyt kosztowny; - kursy językowe w ofercie Urzędu Pracy, - kursy zawodowe, potwierdzane certyfikatem, - szkolenia umijętności praktycznych np. Jak założyć własną firmę, itp.

 18. Podsumowanie Przeprowadzone badania stanowią jedynie wstęp do dalszych analiz, w dalszej kolejności planowane jest porównanie sytuacji bezrobotnych kobiet z sytuacją bezrobotnych mężczyzn z regionów wiejskich, a następnie planowane jest porównanie wspomnianych grup z osobami bezrobotnymi zamieszkujących miasto. W kontekście uzyskanych wyników badań można sądzić, że kobiety zamieszkujące regiony wiejsckie istotnie potrzebują wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji, dzięki którym mogłyby poprawić własny wizerunek na rynku pracy.

 19. Dziękuję za uwagę, Małgorzata Klimka.